Szkolenia Miękkie | Szkolenia Soft Skills

Szkolenia Miękkie

Praktyczne szkolenia na żywo z zakresu umiejętności miękkich.

Soft skills (kompetencje miękkie) dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych. Niezależnie od tego, jaką wykonujemy pracę, musimy współpracować z innymi ludźmi, komunikować się z nimi, wypracowywać wspólne stanowisko. Cały czas trzeba też utrzymywać motywację, pracować nad swoją motywacją, rozwijać umiejętności twarde. Tak naprawdę więc, kompetencje miękkie są podstawą każdej pracy - są najbardziej uniwersalne i wykorzystamy je wszędzie. Dla tych, którzy chcą je w sobie rozwinąć zapewniamy szereg różnorodnych szkoleń.

Szkolenia miękkie są dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Miękkie

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Publiczność

Pracownicy, którzy muszą być w pełni przygotowani do dostarczania wysokiej jakości sesji coachingowych

- Do poszczególnych członków ich własnego personelu
- Do ich zespołów
- Osobom, które nie są bezpośrednio związane z własnymi zespołami, ale ceniłyby ich niezależny - i nieoceniający - wkład

Format kursu

Kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Sesje coachingu delegatów - z pełną informacją zwrotną

Pod koniec kursu delegaci będą mogli:

- Zdefiniuj „Coaching” i szczegółowo wyjaśnij zastosowanie coachingu w celu poprawy wydajności indywidualnej i zespołowej - w szczególności odnosząc jego zastosowanie do zrozumienia przyczyn (i poprawienia) niedostatecznego działania
- Dostarcz znaczące sesje coachingowe
7 godzin
Kurs praktyczny (ok. 60% ‐ warsztaty), przeznaczony dla osób, które tworzą, bądź będą tworzyć historyjki użytkownika (User Stories). Szkolenie opiera się przede wszystkim na przykłdach oraz zadaniach zaprojektowanych przez osoby pracujące na co dzień z Agile oraz Scrum.

Celem szkolenia jest nauczenie kursantów jak tworzyć i opisywać User Stories aby usprawnić komunikację w grupie projektowej oraz aby były one zrozumiałe w sposób jednoznaczny dla developerów.
14 godzin
Umiejętności zdobywane podczas kursu

- Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi
- Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
- Budowanie wspierających relacji w zespole
- Efektywnie współdziałanie w zespole
- Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół- jednostka i jednostka –zespół
- Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem
- Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)
7 godzin
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, specjalistów HR i wszystkich, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie rozmów oceniających z pracownikami. Dzięki udziałowi w szkoleniu Menedżerowie : - docenią znaczenie oceniania pracowników, - nauczą się wykorzystywać system ocen do budowania motywacji i zaangażowania, - będą postrzegani, jako sprawiedliwie oceniający, - nauczą się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, - dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinni prezentować podczas rozmów oceniających, - poznają swoje mocne i słabsze strony w zakresie komunikacji i otrzymają narzędzia doskonalenia, - zwiększą poczucie pewności siebie z kontaktach z podwładnymi oraz w sytuacjach trudnych.
14 godzin
Umiejętności zdobywane podczas kursu:

- wzrost efektywności zarządzania pracownikami,
- wzrost skuteczności prowadzenia rozmów z pracownikami,
- umiejętność wkomponowania systemowego coachingu w strategię firmy,
- poznanie kompetencji niezbędnych w realizacji efektywnego coachingu menedżerskiego,
- skuteczne przygotowanie kadry kierowniczą do roli coacha.

Metoda szkolenia:

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej. Oczekiwane przygotowanie słuchaczy.
14 godzin
Przeznaczenie i cel szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy mają do czynienia w swojej pracy zawodowej z przedstawicielami odmiennych kultur. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które zamierzają (lub już to robią) nawiązywać kontakty handlowe z partnerami zagranicznymi, prowadzić negocjacje, sprzedawać i promować swoje produkty, ale także osób, które współpracują z obcokrajowcami na miejscu w Polsce. W szkoleniu mogą brać udział przedstawiciele różnych branż, niezależnie od wieku czy szczebla menadżerskiego. W zależności od zapotrzebowania szkolenie może zostać dostosowane dla grupy zaawansowanej w danej dziedzinie i dotyczyć konkretnego regionu lub kraju (np. kraje skandynawskie, kraje arabskie, itd.) Szkolenia są otwarte, jednak w miarę zapotrzebowania mogą być zamknięte i skierowane do konkretnej firmy/grupy osób..
7 godzin
Skuteczna Obsługa Klienta to szkolenie, którego zadaniem jest wyposażyć uczestników w zasady oraz umiejętności operowania odpowiednimi zwrotami i słownictwem, ukierunkowane na typ poszczególnych Klientów. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, co pozwala uczestnikom odnieść treści szkolenia do poszczególnych sytuacji zawodowych.
21 godzin
A customer care strategy plays an important role in building customer satisfaction, helping you to retain loyal customers and increase levels of repeat business. Through good customer service you gain the client’s trust, enhance the company’s image and strengthen your competitive advantage in the market. This course focuses on strategies and skills for building lifelong customer relationships by developing valuable and effective customer-care strategies. Satisfied customers may, through conversations and story-telling, become voluntary ambassadors for your company and are highly likely to recommend your services to others. This workshop will also help participants communicate effectively, appropriately and clearly in all situations.

OBJECTIVES

- Developing competencies in the area of professional customer care
- Increasing the efficiency of communication with customers
- Attaining the knowledge of how to get to the underlying needs and expectations of customers
- Building strong and sustainable relationships with clients
- Expanding the positive image of the company in the market
- Identifying, reducing, and overcoming objections and barriers
- Learning about personalities and communication preferences when dealing with clients
- Establsihing the ability to create an open environment for communication
- Developing skills to communicate clearly and effectively
- Identifying barriers to effective communication
- Mastering body language and non-verbal communication

METHODS

- Role-playing
- Self-assessment tests
- Exercises in groups
- Individual work
- Practice sessions
- Lectures
- Discussions

LEARING OUTCOMES

At the completion of this course, participants will be able to:

- Adopt a focused customer care strategy
- Identify key customer issues
- Build the professional image of the company
- Adapt to specific customer behaviour styles
- Increase customer loyalty through exceptional customer service
- Develop communication abilities with clients
- Use techniques to build relationships
- Develop a personal action plan to improve customer service skills
- Show gestures of generosity and high quality customer care
- Use techniques to deal with difficult situations
- Recognise barriers to the delivery of outstanding customer service
14 godzin
Przeznaczenie kursu:

Dla kadry zarządzającej: kierowników zespołów, menedżerów oraz pracowników, którzy jako liderzy wprowadzają zmiany. Szkolenie jest także elementem wspomagającym do rozwijanie poszczególnych funkcji kierowniczych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Korzyści wynikające z ukończenia kursu:

- wzrost efektywności zarządzania zespołem,
- skuteczne podejmowanie decyzji związanych z wprowadzaniem zmian, funkcjami kierowniczymi,
- zrozumienie istoty procesu zmian w organizacji,
- nabycie umiejętność spoglądania na zmianę z różnych punktów widzenia na proces zmian,
- adekwatny dobór stylu kierowania do zespołu, sytuacji, rozwoju firmy.

Metoda szkolenia:

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu.

Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
14 godzin
Celem szkolenia będzie przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie poprzez nabycie przez uczestników takich umiejętności jak: - Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi - Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu - Umiejętność skutecznego wywierania wpływu i perswazji -Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)
14 godzin
Przeznaczenie kursu: Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zrozumienia źródeł powstawania stresu i określenia swej podatności na stres, poprzez rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, roli i sytuacji w pracy, rodzinie, środowisku prywatnym. Umiejętności zdobywane podczas kursu: • rozpoznawanie symptomów ostrzegawczych stresu • określanie indywidualnego poziomu podatności na stres • dostrzeganie korzyści płynące ze stresu • rozróżnianie stresu pozytywnego i destrukcyjnego • umiejętność określenia i wyboru odpowiedniej strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach • umiejętność określenia najistotniejszych czynników stresogennych w życiu zawodowym i prywatnym • Opanowanie umiejętności relaksacji poprzez różnorodne techniki: • kontrolowanie i regulacja oddechu • stosowanie technik relaksacji mięśniowej: np. treningu Jacobsona • Opanowanie zasad profilaktyki antystresowej Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
14 godzin
This two day course is designed for people who want to achieve better outcomes from their negotiations with customers, suppliers and colleagues. It teaches the skills and tactics used by effective negotiators and builds the confidence needed to succeed.

Delegates learn the different negotiating styles and how to maximise their personal power while protecting important relationships. The course is highly participative with a combination of lecture, discussion, coaching and exercises.
14 godzin
In an increasingly globalised world, we work in more multicultural environments where conflicts between individuals and groups are possible. The fundamental belief behind conflict resolution is that conflicts are unavoidable but that they are manageable.

Assertiveness, self-confidence, negotiation ability, interpersonal and other skills are pivotal in supporting conflict resolution. In our everyday life, we encounter many occasions where we consciously or unconsciously (with family members, friends, clients, business partners) manage conflicts. Mastering conflict resolution helps to resolve conflicts effectively, as well as helping us to communicate better, persuade efficiently, improve business results as well as enhancing organisational and personal behavior and performance.

This course offers a mix of theories and concepts, combined with group exercises and individual activities to enable delegates to share ideas and develop their skills.

Objectives:

- To understand the fundamentals and nuances of conflicts in organizations
- To explore key concepts, factors, theories, types, and models in conflict resolution
- To discover the personality types, leadership styles supporting negotiation skills
- To learn the art of assertiveness and self-confidence
- To experiment, experience and practice conflict resolutions
7 godzin
This course is aimed at people who are about to begin or have just begun a professional career in industry. Designed to build an understanding and appreciation of the corporate workplace, the expectations and behaviours that post graduates will face when starting their career.

Following the course, a mentor will be assigned for a period of 6 months whereby upto 6 meetings will take place (via phone, skype, etc) on a 1-2-1 basis. The purpose of these meetings will be defined between the mentor and the mentee ahead of each session and will be focused on the issues that are most important to the mentee at the time.
4 godzin
Overview:

There are Five stages in the Design Thinking (DT) process (empathize, define the problem, ideate, prototype, test).

In an increasingly complex world, we deal with problems that may need special approaches. Design Thinking helps deal with complex problems. Mastering design-thinking helps to deal with complex problems effectively, communicate better, persuade efficiently, improve business results and enhances organizational and personal behavior and performance.

- How DT works: learn from people and problem, find patterns, design model (model drift), test the model, evaluate the model and re-engineer.
- Relationship between DT, innovation and entrepreneurship.
- DT methods and tools: persona, stakeholder map, customer journey map, service blueprint, business model innovation.
- Application of DT: design mindset, disruptive innovation, iterative approach, agile estimation technique, critical thinking, problem solving, teamwork, leadership readiness, communication skills, technology savvy, forward thinking, intercultural and ethical competency, emotional intelligence, self-awareness, negotiating skills, conflict resolution.

Objectives:

- To understand the fundamentals and nuances of DT
- To explore key concepts, factors, theories, types, and models in DT
- To experiment, experience and practice DT

Delivery:

This is a 1 day (4 hours) training course and consists of:

- lectures (40% - presentation of theories, concepts, models, and interactions),
- group exercises (30% - group dynamics, games, group discussion, and mock-conflict resolution exercises),
- individual activities (15% - writing, designing and peer discussion)
- and others (15% - videos, reading).

Note: due to the nature of this course there is a minimum group size of 3
14 godzin


INTRODUCTION

International Business Etiquette is not about rules & regulations but is particularly important for personal working or traveling for business.

Knowledge of international business etiquette is relevant for conducting meetings, building relationships with others and demonstrating respect for local culture.

In the business world, good business etiquette means that you act professionally and exercise proper manners when engaging with others in your profession.

OBJECTIVE

This course is design to enhance and Benefits Professional on the following .

- Enhanced Personal & Professional image.
- Mastering International Protocol & personal diplomacy.
- Proficiency and competence in various forms of corporate and diplomatic communication.
- Increased self-confidence in official, formal and informal contacts.
- Sharpened professional communication skills.
- Increased confidence in public relations.
- Perfected understanding of formal and informal dress, including evening attire.
- Enhanced ability to work in international environment, understanding key elements of cross-cultural communication and refined competence in contacts with partners’ from all over the world.
14 godzin
INTRODUCTION

China: a developing country and the world’s second largest economy. China’s rapid market transformation and economic expansion supported by a series of government reforms is now an attractive destination to do business and seek jobs opporrtunites. .

Chinese business culture and etiquette can be a little different than Western business practices. As you start to seek jobs opportunities or expand your business in China, it is important to have at least a basic understanding of Chinese business culture and etiquette. Knowing and practicing common customs will also help you relax, avoid embarrassment, and focus on building success.

When it comes to Chinese business etiquette, there is just one overarching rule:

When in China, do as the Chinese do!

The main learning and development objectives is to lean and gain new skills knowledge in Chinese Business Culture and Social etiquette that helps Corporate Representatives, Professionals to do a job well in China.
21 godzin
INTRODUCTION

- Have you ever felt unsure of yourself in social situations?
- Are you concerned about how to address people or how to propose a toast?
- Where to seat your VIP or even which fork to use?
- Although having proper protocol and etiquette may go by unnoticed, its absence will be duly noted

In this course you will learn

- How to handle social situations with grace and ease.
- You will also experience and learn the art of dining etiquette,
- In a real restaurant setting.

You will learn how to handle all types of crockery and cutlery at casual and formal gatherings and experience special foods without embarrassment.

Whether you are in charge of a social occasion or attending one, you can be a gracious host and appreciative guest!
14 godzin
This course is designed to help Managers and Executives understand the Important and organizational of Press Conference. Participants will be introduced to the important of Press Conference, tools such as understanding the media, building a relationship with the media, writing press releases, preparing press kits, organizing a press conference, and dealing with media interviews. The interactive workshop will also provide useful tips on how to establish and enhance an organization’s responsiveness to the media and how to maintain good relations with media representatives and organizations.

Objectives.

• Developing competencies in the area of organizational of Press Conference

• Increasing the efficiency of Managing Press Conference and Media Enquiries

• Attaining the knowledge of how to get to the underlying needs and expectations of journalist

• Building strong and sustainable relationships with members of the press or media

• Expanding the positive image of the company in the market

• Identifying, reducing, and overcoming objections and barriers

• Developing skills to communicate clearly and effectively

Training Benefits.

• Those who are interested in harnessing the power of public relations to better achieve organizational

goals

• Managers/Executives who need to establish and maintain effective media relations

• Those who need to gain a better understanding of PR tools like press releases, press kits and press

conferences

• Those who wish to learn how to handle media interviews to achieve positive results
21 godzin
Oczekiwane rezultaty projektu:

- Poprawa komunikacji w zespole
- Integracja – poprawienie relacji w zespole
- Wzrost efektywności zespołu

Projekty prowadzone w oparciu o efektywnościowy model Kirkpatricka – The New World Kirkpatrick Model. Trener planując projekt zaczyna od wizji rezultatu końcowego, który chce osiągnąć Klient. Celem jest doprowadzenie do realnych i trwałych zmian w zachowaniach współpracowników, Partnerów, które zaowocują osiągnięciem oczekiwanych rezultatów na poziomie biznesowym.

Podczas zajęć są stosowane:

Wyniki badań naukowych dotyczące efektywności uczenia oraz transferu wiedzy i umiejętności do pracy (evidence based learning)

- Najnowsze technologie wspierające proces uczenia i wdrożenia dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta np.:
- Webinars workshop
- Follow up

Wykorzystanie modelu KIRKPATRICK oraz cykl Kolba uczenia się dorosłych:

Rezultat --> Zachowanie --> Uczenie ---> Rekcja

OCENA EFEKTYWNOŚCI

Rezultaty

- Raport podsumowujący po 3 miesiącach po szkoleniach
- Raport końcowy po 6 miesiącach z rekomendacjami dalszych działań

Przewidywane

zaangażowanie ze strony Klienta

- Udział w spotkaniach monitorujących co 6 tygodni
- Udział w spotkaniu podsumowującym

Czas

3 – 6 miesięcy po szkoleniach

Podczas warsztatu zostaną przeprowadzone badania narzędziem D3, które umożliwia badanie stylu zachowania, preferowane role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje, codzienną współpracę, mocne strony w byciu liderem i potencjał.
14 godzin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals and recruitment specialists who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
Stress is so prevalent in our culture it has almost become a badge of honour. Back to back meetings, competing priorities, working late into the evening are just a few things considered normal. How often are you experiencing signs of distress: inability to eat without pain, stomach upsets or cramps, headaches, imposter syndrome and other low self-worth beliefs. It's time to take a stress detox.
7 godzin
By the end of this training, participants will be able to:

- Develop a stronger idea on the different approaches towards contemporary delivery of learning.
- Able to link the current delivery to new and fresh approaches in learning delivery.
- Devise an adaptive and proactive curriculum that would maximize digitization and all its benefits.
- Lead the organization in the application of digital transformation towards learning

Format of the Course

- Instructor Led Training through Online Delivery
- Interactive Planning with Outputs
- Digital Icebreakers
- Course Works
14 godzin
Umiejętność godzenia aktywności zawodowej z prywatną sferą życia przekłada się na
wzrost jakości życia. Najlepsze szkolenia zawsze opierają się na praktycznych
doświadczeniach.
Podczas szkolenia zapoznamy się ze zdywersyfikowanym, obszernym pakietem wiedzy
dotyczącym zarządzania swoim życiem we wszystkich wymiarach.
Wśród przykładowych korzyści ze szkolenia wymienić można: wyższą efektywność w
pracy, lepszą gradację celów rozwojowych, poprawę jakości życia prywatnego, wyższy
poziom kompetencji społecznych, kreatywności, przyspieszenie procesu budowania
kariery, marki osobistej. Ponadto umiejętność elastycznego dopasowania się do
zmieniających się warunków otoczenia społeczno-ekonomicznego.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at HR managers, business teams, and individuals of an organization who wish to work through their diversity and attain efficacy on a personal and professional level.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basic psychological concepts behind the MBTI Instrument.
- Perceive their own personality type and its impact on the workplace.
- Manage personality weaknesses and foreground strengths.
- Identify other MBTI personality types in the workplace and collaborate accordingly.
- Manage differences between teammates and build better connections.
4 godzin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at newly-hired employees and organizational teams who wish to connect with the company's identity, establish a wholesome work environment, and strengthen their collaborative spirit.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand company values and recognize them as cornerstones of organizational culture.
- Build a positive atmosphere among co-workers, employers, and clients.
- Apply the core values they learned for the accomplishment of project goals.
- Appreciate the role of company goals for overall character development.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at teams who wish to assess, manage, and evaluate individual and team EQ.

By the end of this training, participants will be able to:

- Measure individual EQ to understand how to interact better with their colleagues.
- Understand other people's emotions and behavioral styles to improve relationships with teammates.
- Use emotional intelligence to form a positive and productive work environment.
- Use emotional intelligence to handle change and conflict at work.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at managers and executives who wish to implement the right tools, skills, and methodologies to manage remote teams.

By the end of this training, participants will be able to:

- Explore remote leadership, structures, and components to successfully adapt a remote work setup.
- Develop trust, goals, culture, and teamwork to create an effective and productive remote team.
- Use existing tools and technologies to improve virtual communication and collaboration.
- Implement goal setting and project management methods to measure the performance of a remote team.
21 godzin
Who should attend

Individual contributors, Managers, Team leaders, whose success depends on their ability to communicate clearly, to be understood and to influence how another person performs, and create positive working relationships.

Course description

Individual and team success depends upon the ability of individuals to communicate with others, face to face, as well as virtually. Every interaction with another person determines how you are perceived and every interaction is an opportunity to develop trust and exert positive influence. Whether presenting one to one or to an audience of one thousand, conveying information to a project team or delivering a difficult message, communicating effectively is one of the most powerful skills for achieving your objectives.

This course develops your ability to focus on your outcome, tune in to your audience and develop your message for clarity and impact. Your ability to create an environment for open discussion and ongoing dialogue is crucial for communication success. The communications skills covered in this course will increase your ability to exercise choice and control for every type of conversation, influence with out authority and improve quality of relationships and productivity.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Miękkie

Szkolenie Miękkie, Miękkie boot camp, Szkolenia Zdalne Miękkie, szkolenie wieczorowe Miękkie, szkolenie weekendowe Miękkie, Kurs Miękkie,Kursy Miękkie, Trener Miękkie, instruktor Miękkie, kurs zdalny Miękkie, edukacja zdalna Miękkie, nauczanie wirtualne Miękkie, lekcje UML, nauka przez internet Miękkie, e-learning Miękkie, kurs online Miękkie, wykładowca MiękkieSzkolenie Soft Skills, Soft Skills boot camp, Szkolenia Zdalne Soft Skills, szkolenie wieczorowe Soft Skills, szkolenie weekendowe Soft Skills, Kurs Soft Skills,Kursy Soft Skills, Trener Soft Skills, instruktor Soft Skills, kurs zdalny Soft Skills, edukacja zdalna Soft Skills, nauczanie wirtualne Soft Skills, lekcje UML, nauka przez internet Soft Skills, e-learning Soft Skills, kurs online Soft Skills, wykładowca Soft Skills

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions