Szkolenia Miękkie | Szkolenia Soft Skills

Szkolenia Miękkie

Praktyczne szkolenia na żywo z zakresu umiejętności miękkich.

Soft skills (kompetencje miękkie) dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych. Niezależnie od tego, jaką wykonujemy pracę, musimy współpracować z innymi ludźmi, komunikować się z nimi, wypracowywać wspólne stanowisko. Cały czas trzeba też utrzymywać motywację, pracować nad swoją motywacją, rozwijać umiejętności twarde. Tak naprawdę więc, kompetencje miękkie są podstawą każdej pracy - są najbardziej uniwersalne i wykorzystamy je wszędzie. Dla tych, którzy chcą je w sobie rozwinąć zapewniamy szereg różnorodnych szkoleń.

Szkolenia miękkie są dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Miękkie

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest skierowane do specjalistów HR i specjalistów ds. Rekrutacji, którzy chcą korzystać z metod analitycznych w celu poprawy wydajności organizacji. Kurs obejmuje podejścia zarówno jakościowe, jak i ilościowe, empiryczne i statystyczne.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla specjalistów HR, którzy chcą zastosować metody analityczne w celu poprawy wydajności organizacji. Kurs obejmuje podejścia zarówno jakościowe, jak i ilościowe, empiryczne i statystyczne.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
7 godzin
Publiczność

Pracownicy, którzy muszą być w pełni przygotowani do dostarczania wysokiej jakości sesji coachingowych

- Do poszczególnych członków ich własnego personelu
- Do ich zespołów
- Osobom, które nie są bezpośrednio związane z własnymi zespołami, ale ceniłyby ich niezależny - i nieoceniający - wkład

Format kursu

Kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Sesje coachingu delegatów - z pełną informacją zwrotną

Pod koniec kursu delegaci będą mogli:

- Zdefiniuj „Coaching” i szczegółowo wyjaśnij zastosowanie coachingu w celu poprawy wydajności indywidualnej i zespołowej - w szczególności odnosząc jego zastosowanie do zrozumienia przyczyn (i poprawienia) niedostatecznego działania
- Dostarcz znaczące sesje coachingowe
7 godzin
Kurs praktyczny (ok. 60% ‐ warsztaty), przeznaczony dla osób, które tworzą, bądź będą tworzyć historyjki użytkownika (User Stories). Szkolenie opiera się przede wszystkim na przykłdach oraz zadaniach zaprojektowanych przez osoby pracujące na co dzień z Agile oraz Scrum.

Celem szkolenia jest nauczenie kursantów jak tworzyć i opisywać User Stories aby usprawnić komunikację w grupie projektowej oraz aby były one zrozumiałe w sposób jednoznaczny dla developerów.
14 godzin
Umiejętności zdobywane podczas kursu

- Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi
- Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
- Budowanie wspierających relacji w zespole
- Efektywnie współdziałanie w zespole
- Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół- jednostka i jednostka –zespół
- Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem
- Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)
7 godzin
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, specjalistów HR i wszystkich, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie rozmów oceniających z pracownikami. Dzięki udziałowi w szkoleniu Menedżerowie : - docenią znaczenie oceniania pracowników, - nauczą się wykorzystywać system ocen do budowania motywacji i zaangażowania, - będą postrzegani, jako sprawiedliwie oceniający, - nauczą się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, - dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinni prezentować podczas rozmów oceniających, - poznają swoje mocne i słabsze strony w zakresie komunikacji i otrzymają narzędzia doskonalenia, - zwiększą poczucie pewności siebie z kontaktach z podwładnymi oraz w sytuacjach trudnych.
14 godzin
Umiejętności zdobywane podczas kursu:

- wzrost efektywności zarządzania pracownikami,
- wzrost skuteczności prowadzenia rozmów z pracownikami,
- umiejętność wkomponowania systemowego coachingu w strategię firmy,
- poznanie kompetencji niezbędnych w realizacji efektywnego coachingu menedżerskiego,
- skuteczne przygotowanie kadry kierowniczą do roli coacha.

Metoda szkolenia:

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej. Oczekiwane przygotowanie słuchaczy.
14 godzin
Przeznaczenie i cel szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy mają do czynienia w swojej pracy zawodowej z przedstawicielami odmiennych kultur. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które zamierzają (lub już to robią) nawiązywać kontakty handlowe z partnerami zagranicznymi, prowadzić negocjacje, sprzedawać i promować swoje produkty, ale także osób, które współpracują z obcokrajowcami na miejscu w Polsce. W szkoleniu mogą brać udział przedstawiciele różnych branż, niezależnie od wieku czy szczebla menadżerskiego. W zależności od zapotrzebowania szkolenie może zostać dostosowane dla grupy zaawansowanej w danej dziedzinie i dotyczyć konkretnego regionu lub kraju (np. kraje skandynawskie, kraje arabskie, itd.) Szkolenia są otwarte, jednak w miarę zapotrzebowania mogą być zamknięte i skierowane do konkretnej firmy/grupy osób..
7 godzin
Skuteczna Obsługa Klienta to szkolenie, którego zadaniem jest wyposażyć uczestników w zasady oraz umiejętności operowania odpowiednimi zwrotami i słownictwem, ukierunkowane na typ poszczególnych Klientów. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, co pozwala uczestnikom odnieść treści szkolenia do poszczególnych sytuacji zawodowych.
21 godzin
Strategia obsługi klienta odgrywa ważną rolę w budowaniu satysfakcji klientów, pomagając utrzymać lojalnych klientów i zwiększyć poziom powtarzania biznesu. Dzięki dobrej obsłudze klienta zdobędziesz zaufanie klienta, wzmacniasz wizerunek firmy i wzmacniasz swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Ten kurs koncentruje się na strategiach i umiejętnościach budowania relacji z klientami przez rozwój wartościowych i skutecznych strategii obsługi klienta. Zadowoleni klienci mogą, poprzez rozmowy i opowiadanie historii, stać się dobrowolnymi ambasadorami dla Twojej firmy i są bardzo prawdopodobne, aby polecić Twoje usługi innym. Ten warsztat pomoże również uczestnikom skutecznie, odpowiednio i wyraźnie komunikować się we wszystkich sytuacjach.

Cele

Rozwój kompetencji w dziedzinie profesjonalnej obsługi klienta Zwiększenie efektywności komunikacji z klientami Osiągnięcie wiedzy o tym, jak dotrzeć do podstawowych potrzeb i oczekiwań klientów Tworzenie silnych i zrównoważonych relacji z klientami Rozszerzenie pozytywnego wizerunku firmy na rynku Identyfikacja, redukcja i przezwyciężanie sprzeciwu i przeszkód Dowiedz się o osobowościach i preferencjach komunikacyjnych podczas kontaktu z klientami Ustanowienie zdolności do tworzenia otwartego środowiska komunikacji Rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób jasny i skuteczny Identyfikacja barier w skutecznej komunikacji Znajomość języka ciała i komunikacji niewerbalnej

Metody

Role-gry Testy samooceny Ćwiczenia w grupach Indywidualna praca sesje praktyczne czytania Dyskusje

Uczenie się outcomes

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli:

Wprowadzenie skoncentrowanej strategii obsługi klienta Identyfikacja kluczowych problemów klienta Tworzenie profesjonalnego wizerunku firmy Dostosuj się do konkretnych stylów zachowania klienta Zwiększ lojalność klienta dzięki wyjątkowej obsłudze klienta Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z klientami Wykorzystaj techniki budowania relacji Opracowanie osobistego planu działania w celu poprawy umiejętności obsługi klienta Pokaż gesty wielkoduszności i wysokiej jakości obsługi klienta Wykorzystaj techniki do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami Rozpoznawanie przeszkód w dostarczaniu doskonałej obsługi klienta
14 godzin
Przeznaczenie kursu:

Dla kadry zarządzającej: kierowników zespołów, menedżerów oraz pracowników, którzy jako liderzy wprowadzają zmiany. Szkolenie jest także elementem wspomagającym do rozwijanie poszczególnych funkcji kierowniczych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Korzyści wynikające z ukończenia kursu:

- wzrost efektywności zarządzania zespołem,
- skuteczne podejmowanie decyzji związanych z wprowadzaniem zmian, funkcjami kierowniczymi,
- zrozumienie istoty procesu zmian w organizacji,
- nabycie umiejętność spoglądania na zmianę z różnych punktów widzenia na proces zmian,
- adekwatny dobór stylu kierowania do zespołu, sytuacji, rozwoju firmy.

Metoda szkolenia:

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu.

Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
14 godzin
Celem szkolenia będzie przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie poprzez nabycie przez uczestników takich umiejętności jak: - Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi - Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu - Umiejętność skutecznego wywierania wpływu i perswazji -Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)
14 godzin
Przeznaczenie kursu: Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zrozumienia źródeł powstawania stresu i określenia swej podatności na stres, poprzez rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, roli i sytuacji w pracy, rodzinie, środowisku prywatnym. Umiejętności zdobywane podczas kursu: • rozpoznawanie symptomów ostrzegawczych stresu • określanie indywidualnego poziomu podatności na stres • dostrzeganie korzyści płynące ze stresu • rozróżnianie stresu pozytywnego i destrukcyjnego • umiejętność określenia i wyboru odpowiedniej strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach • umiejętność określenia najistotniejszych czynników stresogennych w życiu zawodowym i prywatnym • Opanowanie umiejętności relaksacji poprzez różnorodne techniki: • kontrolowanie i regulacja oddechu • stosowanie technik relaksacji mięśniowej: np. treningu Jacobsona • Opanowanie zasad profilaktyki antystresowej Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
14 godzin
Ten dwudniowy kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą osiągnąć lepsze wyniki negocjacji z klientami, dostawcami i współpracownikami. Uczy umiejętności i taktyk stosowanych przez skutecznych negocjatorów oraz buduje zaufanie potrzebne do odniesienia sukcesu.

Delegaci uczą się różnych stylów negocjacyjnych i jak zmaksymalizować swoją osobistą moc, chroniąc jednocześnie ważne relacje. Kurs jest wysoce partycypacyjny z połączeniem wykładu, dyskusji, coachingu i ćwiczeń.
14 godzin
W coraz bardziej zglobalizowanym świecie pracujemy w bardziej wielokulturowych środowiskach, w których możliwe są konflikty między jednostkami i grupami. Podstawowym przekonaniem stojącym za rozwiązywaniem konfliktów jest to, że konflikty są nieuniknione, ale można je rozwiązać.

Assertiveness , pewność siebie, zdolność do negocjacji, umiejętności interpersonalne i inne są kluczowe dla wspierania rozwiązywania konfliktów. W naszym codziennym życiu spotykamy się z wieloma sytuacjami, w których świadomie lub nieświadomie (z członkami rodziny, przyjaciółmi, klientami, partnerami biznesowymi) zarządzamy konfliktami. Opanowanie rozwiązywania konfliktów pomaga skutecznie rozwiązywać konflikty, a także pomaga nam lepiej komunikować się, skutecznie przekonywać, poprawiać wyniki biznesowe, a także poprawiać zachowanie i wydajność organizacyjną i osobistą.

Kurs oferuje połączenie teorii i pojęć w połączeniu z ćwiczeniami grupowymi i indywidualnymi ćwiczeniami, aby umożliwić delegatom dzielenie się pomysłami i rozwijanie umiejętności.

Cele:

- Zrozumienie podstaw i niuansów konfliktów w organizacjach
- Aby zbadać kluczowe pojęcia, czynniki, teorie, typy i modele w rozwiązywaniu konfliktów
- Aby odkryć typy osobowości, style przywództwa wspierające umiejętności negocjacyjne
- Aby nauczyć się sztuki asertywności i pewności siebie
- Eksperymentować, doświadczać i ćwiczyć rozwiązywanie konfliktów
7 godzin
Ten kurs jest skierowany do osób, które mają rozpocząć lub właśnie rozpoczęły karierę zawodową w przemyśle. Zaprojektowany, aby budować zrozumienie i uznanie dla korporacyjnego miejsca pracy, oczekiwań i zachowań, z jakimi borykają się absolwenci po rozpoczęciu kariery.

Po kursie mentor zostanie przydzielony na okres 6 miesięcy, w którym do 6 spotkań będzie miało miejsce (przez telefon, skype, itp.) Na podstawie 1-2-1. Cel tych spotkań zostanie określony między mentorem a podopiecznym przed każdą sesją i będzie koncentrował się na sprawach, które są najważniejsze dla podopiecznego w tym czasie.
4 godzin
Przegląd :

Istnieje pięć etapów w procesie Design Thinking (DT) (empatyzacja, definicja problemu, pomysł, prototyp, test).

W coraz bardziej złożonym świecie radzimy sobie z problemami, które mogą wymagać specjalnych podejść. Design Thinking Pomaga radzić sobie z złożonymi problemami. Mastering design-thinking pomaga skutecznie radzić sobie z złożonymi problemami, lepiej komunikować, przekonywać efektywnie, poprawić wyniki biznesowe i poprawić organizacyjne i osobiste zachowanie i wydajność.

Jak działa DT: uczyć się od ludzi i problemów, znaleźć wzory, model projektowy (model drift), przetestować model, ocenić model i ponownie inżyniera. Relacje między DT, innowacją a przedsiębiorczością. Metody i narzędzia DT: persona, mapa zainteresowanych stron, mapa podróży klientów, plany usług, innowacja modelu biznesowego. Aplikacja DT: design mindset, disruptive innovation, iterative approach, agile estimation technique, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, gotowość do przywództwa, umiejętności komunikacji, technologiczne świadomość, myślenie naprzód, interkulturowe i etyczne kompetencje, inteligencja emocjonalna, samoświadomość, umiejętności negocjacyjne, rozwiązywanie konfliktów.

Do celów:

Aby zrozumieć fundamenty i odcienie DT Aby zbadać kluczowe pojęcia, czynniki, teorie, rodzaje i modele w DT Do eksperymentu, doświadczenia i praktyki DT

do dostawy :

Jest to 1 dzień (4 godziny) kurs szkoleniowy i składa się z:

wykłady (40% - prezentacja teorii, koncepcji, modeli i interakcji), ćwiczenia grupowe (30% - dynamika grupowa, gry, dyskusja grupowa i ćwiczenia rozwiązywania konfliktów mock), indywidualne zajęcia (15% - pisanie, projektowanie i dyskusja) i innych (15% - wideo, czytanie).

Uwaga: ze względu na charakter tego kursu istnieje minimalny rozmiar grupy 3

14 godzin
CELE

Prowadząc działalność gospodarczą w obcym kraju lub obcokrajowiec, kadra kierownicza i menedżerowie muszą posiadać wiedzę na temat zasad i zachowań uznawanych za akceptowalne w życiu społecznym i zawodowym.

relacje. Kultura i tradycje każdego kraju sprawiają, że ludzie zachowują się inaczej i jeśli międzynarodowi menedżerowie nie potrafią dostosować się do różnic kulturowych, mogą obrazić

drugiej strony i zagrozić powodzeniu negocjacji. Niektóre aspekty związane z międzynarodowym protokołem biznesowym to:

KTO POWINIEN UCZĘSZCZAĆ?

Ten kurs ma na celu zapewnienie tym, którzy chcą wejść na międzynarodowy rynek biznesowy.

- Kierownik eksportu
- Kierownictwo handlu międzynarodowego
- Profesjonalna konwersja
- Zarząd administracyjny
- Świeżych absolwentów
- Przedstawiciele korporacyjni
- Nowy wynajmujący
- Właściciel firmy
14 godzin
WPROWADZENIE

Chiny: kraj rozwijający się i druga co do wielkości gospodarka na świecie. Szybka transformacja rynku i ekspansja gospodarcza wspierane przez szereg reform rządowych są obecnie atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej i poszukiwania możliwości zatrudnienia. .

Chińska kultura biznesu i etykieta mogą się nieco różnić od zachodnich praktyk biznesowych. Kiedy zaczniesz szukać możliwości zatrudnienia lub rozszerzysz swoją działalność w Chinach, ważne jest, aby przynajmniej zrozumieć podstawową chińską kulturę biznesu i etykietę. Znajomość i praktykowanie wspólnych zwyczajów pomoże ci również się zrelaksować, uniknąć wstydu i skoncentrować się na budowaniu sukcesu.

Jeśli chodzi o chińską etykietę biznesową, istnieje tylko jedna nadrzędna zasada:

Będąc w Chinach, rób to, co Chińczycy!

Głównym celem uczenia się i rozwoju jest zdobycie nowej wiedzy na temat chińskiej kultury Business i etykiety społecznej, która pomaga przedstawicielom korporacji i profesjonalistom dobrze wykonywać pracę w Chinach.
21 godzin
WPROWADZENIE

- Czy kiedykolwiek czułeś się niepewnie w sytuacjach społecznych?
- Czy obawiasz się, jak zwracać się do ludzi lub jak toast?
- Gdzie umieścić swojego VIP-a, a nawet jakiego widelca użyć?
- Mimo że odpowiedni protokół i etykieta mogą przejść niezauważone, należycie zostanie odnotowana

Na tym kursie nauczysz się

- Jak radzić sobie z sytuacjami społecznymi z wdziękiem i łatwością.
- Poznasz i nauczysz się sztuki spożywania etykiety,
- W prawdziwej restauracji.

Dowiesz się, jak obchodzić się ze wszystkimi rodzajami naczyń i sztućców na nieformalnych i oficjalnych spotkaniach, a także doświadczyć specjalnych potraw bez wstydu.

Niezależnie od tego, czy organizujesz imprezę towarzyską, czy też uczestniczysz w niej, możesz być wspaniałym gospodarzem i docenionym gościem!
14 godzin
ten kurs ma na celu pomóc menedżerom i kierownictwu zrozumieć ważne i organizacyjne konferencji prasowej. uczestników zostaną wprowadzone do ważnej konferencji prasowej, narzędzi, takich jak zrozumienie mediów, budowanie relacje z mediami, pisanie komunikatów prasowych, przygotowywanie zestawów prasowych, organizowanie konferencji prasowej oraz radzenie sobie z wywiadami medialnymi. Interaktywne warsztaty będą również przydatne wskazówki na temat sposobu ustanowienia i zwiększenia reagowania organizacji na Media i jak utrzymać dobre stosunki z przedstawicieli mediów i organizacji.

celów.

• rozwijanie kompetencji w zakresie organizacji konferencji prasowej.

• zwiększenie efektywności zarządzania konferencjami prasowymi i mediami.

• osiągnięcia wiedzy, jak dotrzeć do podstawowych potrzeb i oczekiwań dziennikarza.

• budowanie silnych i trwałych relacji z członkami prasy lub mediów.

• poSzerzenie pozytywnego wizerunku firmy na rynku.

• , identyfikowania, ograniczania i przezwyciężania Sprzeciwów i barier.

• rozwijanie umiejętności komunikowania się jasno i skutecznie.

korzyści szkoleniowe.

• tych, którzy są zainteresowani wykorzystaniem siły Public Relations, aby lepiej osiągnąć organizacyjne

.

• managerów/kierownictwa, którzy muszą ustanowić i utrzymywać skuteczne stosunki w mediach.

, w

• po tych, którzy potrzebują lepszego zrozumienia narzędzi PR, takich jak informacje prasowe, zestawy prasowe i prasy

konferencje .

• , tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak radzić sobie z wywiadami medialnymi, aby osiągnąć pozytywne wyniki.
21 godzin
Oczekiwane rezultaty projektu:

- Poprawa komunikacji w zespole
- Integracja – poprawienie relacji w zespole
- Wzrost efektywności zespołu

Projekty prowadzone w oparciu o efektywnościowy model Kirkpatricka – The New World Kirkpatrick Model. Trener planując projekt zaczyna od wizji rezultatu końcowego, który chce osiągnąć Klient. Celem jest doprowadzenie do realnych i trwałych zmian w zachowaniach współpracowników, Partnerów, które zaowocują osiągnięciem oczekiwanych rezultatów na poziomie biznesowym.

Podczas zajęć są stosowane:

Wyniki badań naukowych dotyczące efektywności uczenia oraz transferu wiedzy i umiejętności do pracy (evidence based learning)

- Najnowsze technologie wspierające proces uczenia i wdrożenia dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta np.:
- Webinars workshop
- Follow up

Wykorzystanie modelu KIRKPATRICK oraz cykl Kolba uczenia się dorosłych:

Rezultat --> Zachowanie --> Uczenie ---> Rekcja

OCENA EFEKTYWNOŚCI

Rezultaty

- Raport podsumowujący po 3 miesiącach po szkoleniach
- Raport końcowy po 6 miesiącach z rekomendacjami dalszych działań

Przewidywane

zaangażowanie ze strony Klienta

- Udział w spotkaniach monitorujących co 6 tygodni
- Udział w spotkaniu podsumowującym

Czas

3 – 6 miesięcy po szkoleniach

Podczas warsztatu zostaną przeprowadzone badania narzędziem D3, które umożliwia badanie stylu zachowania, preferowane role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje, codzienną współpracę, mocne strony w byciu liderem i potencjał.
7 godzin
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest skierowane do osób zestresowanych, które chcą przejąć kontrolę nad stresem i czuć się spokojniejsze, bardziej przejrzyste i zaradne.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Aby móc wyrazić, jakie są dwa rodzaje stresu, twoje osobiste wskaźniki i środki łagodzące stres.
- Aby stworzyć plan z określonymi procedurami, aby zwiększyć spokój, klarowność i energię, jednocześnie minimalizując narastanie stresu w ciągu dnia
- Aby nauczyć się sprawdzonych technik przenoszenia negatywnych emocji i wzmacniania pozytywnych
- Radzenie sobie z pozbawionymi mocy przekonaniami wokół pracy, życia, związków, które często powodują stres

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu lub zarezerwować indywidualny coaching, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
7 godzin
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

Rozwijanie silniejszego pomysłu na różne podejścia do współczesnego dostarczania uczenia się. Możliwość łączenia obecnej dostawy z nowymi i świeżymi podejściami w dostawie uczenia się. Opracuj adapcyjny i proaktywny program nauczania, który maksymalizuje cyfryzację i wszystkie jej korzyści. Przywódca organizacji w zastosowaniu transformacji cyfrowej w kierunku uczenia sięFormat kursu

Nauczyciele prowadzą szkolenia poprzez dostawę online Interaktywne planowanie z wyjściami Icebreakers cyfrowy Kurs działa

14 godzin
Umiejętność godzenia aktywności zawodowej z prywatną sferą życia przekłada się na
wzrost jakości życia. Najlepsze szkolenia zawsze opierają się na praktycznych
doświadczeniach.
Podczas szkolenia zapoznamy się ze zdywersyfikowanym, obszernym pakietem wiedzy
dotyczącym zarządzania swoim życiem we wszystkich wymiarach.
Wśród przykładowych korzyści ze szkolenia wymienić można: wyższą efektywność w
pracy, lepszą gradację celów rozwojowych, poprawę jakości życia prywatnego, wyższy
poziom kompetencji społecznych, kreatywności, przyspieszenie procesu budowania
kariery, marki osobistej. Ponadto umiejętność elastycznego dopasowania się do
zmieniających się warunków otoczenia społeczno-ekonomicznego.
14 godzin
Z ponad 70 lat wsparcia badawczego, wskaźnik typu Myers-Briggs (MBTI) jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną oceną psychologiczną. Instrument MBTI przyznaje czterokresowy wynik testowy osobom, które interpretują swoje preferencje, pomagają w rozwoju osobowości i pilotują zarządzanie karierą.

To szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do menedżerów HR, zespołów biznesowych i osób z organizacji, które chcą pracować poprzez ich różnorodność i osiągnąć efektywność na poziomie osobistym i zawodowym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

Zrozum podstawowe pojęcia psychologiczne za instrumentem MBTI. Zrozum ich własny typ osobowości i ich wpływ na miejsce pracy. Zarządzaj słabościami osobowości i siłami przodu. Identyfikuj inne typy osobowości MBTI w miejscu pracy i współpracuj odpowiednio. Zarządzaj różnicami między kolegami z zespołu i buduj lepsze połączenia.

Format kursu

Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.

Opcje dostosowania kursu

Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
4 godzin
Wartości firmy kształtują i odzwierciedlają jej praktyki nie tylko jako przedsiębiorstwa, ale także jako organizacji. Znajomość takich zasad pozwala osobom zrozumieć kulturę, która zmusza firmę do osiągnięcia jej celów. Szacowanie i stosowanie wartości podstawowych są kluczowe dla budowania moralności pracowników i są bardzo potrzebne w dzisiejszym miejscu pracy.

To szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do nowo zatrudnionych pracowników i zespołów organizacyjnych, którzy chcą połączyć się z tożsamością firmy, ustanowić zdrowe środowisko pracy i wzmocnić swój duch współpracy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

Zrozum wartości firmy i rozpoznaj je jako kamienie rogu kultury organizacyjnej. Tworzenie pozytywnej atmosfery wśród współpracowników, pracodawców i klientów. Zastosuj podstawowe wartości, które nauczyli się w celu osiągnięcia celów projektu. Szanuj rolę celów firmy w ogólnym rozwoju charakteru.

Format kursu

Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.

Opcje dostosowania kursu

Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
7 godzin
Inteligencja emocjonalna (EI), znana również jako współczynnik emocjonalny (EQ), jest zdolnością do identyfikacji i zarządzania emocjami w sobie i innych. Rozwój EQ w zespole może poprawić wydajność, komunikację, zarządzanie i relacje w miejscu pracy.

Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do zespołów, które chcą ocenić, zarządzać i ocenić indywidualne i zespołowe EQ.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

Mierz indywidualny EQ, aby zrozumieć, jak lepiej współpracować z kolegami. Zrozum uczucia innych ludzi i stylów zachowania, aby poprawić relacje z kolegami z zespołu. Wykorzystaj inteligencję emocjonalną, aby stworzyć pozytywne i produktywne środowisko pracy. Wykorzystaj inteligencję emocjonalną do radzenia sobie z zmianami i konfliktami w pracy.

Format kursu

Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.

Opcje dostosowania kursu

Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
7 godzin
Odległy zespół (znany również jako wirtualny zespół, rozproszony zespół lub rozproszony zespół) to grupa ludzi, którzy współpracują z różnych miejsc. Przywództwo na odległość to niezbędna umiejętność zarządzania, aby zbudować i ułatwiać skuteczny zespół na odległość.

To szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do menedżerów i wykonawców, którzy chcą wdrożyć odpowiednie narzędzia, umiejętności i metodologię do zarządzania zespołami zdalnymi.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

Odkryj zdalne przywództwo, struktury i składniki, aby pomyślnie dostosować ustawienia pracy zdalnej. Rozwijanie zaufania, celów, kultury i pracy zespołowej w celu stworzenia skutecznego i produktywnego zespołu zdalnego. Korzystaj z istniejących narzędzi i technologii w celu poprawy wirtualnej komunikacji i współpracy. Wdrażanie celów i metod zarządzania projektami w celu pomiaru wydajności zespołu zdalnego.

Format kursu

Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.

Opcje dostosowania kursu

Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
21 godzin
Kto powinien uczestniczyć

Indywidualni uczestnicy, menedżerowie, przywódcy zespołu, których sukces zależy od ich zdolności do wyraźnej komunikacji, do zrozumienia i wpływania na to, w jaki sposób inna osoba działa, oraz tworzenia pozytywnych relacji pracy.

opis kursu

Sukces indywidualny i zespołowy zależy od zdolności osób do komunikowania się z innymi, twarzą w twarz, a także praktycznie. Każda interakcja z inną osobą decyduje o tym, jak jesteś postrzegany, a każda interakcja jest okazją do rozwoju zaufania i pozytywnego wpływu. Niezależnie od tego, czy prezentowanie jednego czy tysiąca widzów, przekazywanie informacji zespołowi projektu, czy przekazywanie trudnej wiadomości, skuteczna komunikacja jest jedną z najpotężniejszych umiejętności w osiągnięciu celów.

Ten kurs rozwija Twoją zdolność do skupienia się na wynikach, włącz się do Twojej publiczności i rozwija Twoją wiadomość dla jasności i wpływu. Twoja zdolność do tworzenia środowiska dla otwartej dyskusji i bieżącego dialogu jest kluczowa dla sukcesu komunikacji. Umiejętności komunikacyjne objęte tym kursem zwiększą zdolność do wykonywania wyboru i kontroli dla każdego rodzaju rozmowy, wpływania z autoryzacją i poprawy jakości relacji i produktywności.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Miękkie

Szkolenie Miękkie, Miękkie boot camp, Szkolenia Zdalne Miękkie, szkolenie wieczorowe Miękkie, szkolenie weekendowe Miękkie, Kurs Miękkie,Kursy Miękkie, Trener Miękkie, instruktor Miękkie, kurs zdalny Miękkie, edukacja zdalna Miękkie, nauczanie wirtualne Miękkie, lekcje UML, nauka przez internet Miękkie, e-learning Miękkie, kurs online Miękkie, wykładowca MiękkieSzkolenie Soft Skills, Soft Skills boot camp, Szkolenia Zdalne Soft Skills, szkolenie wieczorowe Soft Skills, szkolenie weekendowe Soft Skills, Kurs Soft Skills,Kursy Soft Skills, Trener Soft Skills, instruktor Soft Skills, kurs zdalny Soft Skills, edukacja zdalna Soft Skills, nauczanie wirtualne Soft Skills, lekcje UML, nauka przez internet Soft Skills, e-learning Soft Skills, kurs online Soft Skills, wykładowca Soft Skills

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions