Szkolenia Communication

Szkolenia Communication

Praktyczne szkolenie na żywo z zakresu komunikacji dostarczy uczestnikom wiedzy oraz umiejętności efektywnej współpracy, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, a także analizy własnych zachowań.

Szkolenie z komunikacji jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Communication

Plany szkoleń z technologii Communication

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at trainers, consultants, leaders, and communicators in any field who wish to efficiently and effectively facilitate web conferences using different virtual platforms. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to facilitate online meetings for remote participants effectively.
 • Create a safe and engaging virtual environment for web conferences by setting the right tone and mindset.
 • Manage online meetings more efficiently by choosing a suitable platform and getting comfortable with the technology.
 • Keep participants engaged by stimulating online conversations.
 • Build deeper connections with participants and other practitioners to learn collectively and gain valuable insights.
14 godzin
Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
 • Their colleagues
 • Their bosses
 • Their internal and external customers and stakeholders
Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and
 • Case Studies
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
 • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
 • Manage their internal and external customers and stakeholders
14 godzin
Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
 • Their colleagues
 • Their bosses
 • Their internal and external customers and stakeholders
Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and Case Studies
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
 • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
 • Manage their internal and external customers and stakeholders
 • Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
21 godzin
Publiczność Personel, który musi być w pełni świadomy problemów związanych z ludźmi i Management zespołem w celu:
 • Sami
 • Ich koledzy (rówieśnicy)
 • Ich szefowie
 • Ich członkowie zespołu
 • Ich wewnętrzni i zewnętrzni klienci i interesariusze
Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:
 • Ułatwione dyskusje
 • Prezentacje slajdów
 • Ćwiczenia i
 • Studium przypadku
Pod koniec kursu delegaci będą mogli:
 • Doceń potrzebę zarządzania własnym zachowaniem, zanim będą one mogły wpływać na zachowanie innych
 • Zrozum mocne i słabe strony różnych dostępnych mediów komunikacyjnych
 • Doceń, jak zarządzać, motywować i rozwijać członków zespołu
 • Zarządzaj wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami i interesariuszami
 • Wyjaśnij, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą napotkać w biurze
21 godzin
Publiczność
 • Pracownicy, którzy muszą być w pełni świadomi problemów związanych z wpływaniem i unikaniem konfliktów z:
  • Ich koledzy
  • Ich szefowie
  • Ich wewnętrzni i zewnętrzni klienci i interesariusze
Cele kursu Pod koniec kursu delegaci będą mogli:
 • Doceń potrzebę zarządzania własnym zachowaniem, zanim będą one mogły wpływać na zachowanie innych
 • Zrozum mocne i słabe strony różnych dostępnych mediów komunikacyjnych
 • Zarządzaj wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami i interesariuszami
Format Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:
 • Ułatwione dyskusje
 • Prezentacje slajdów
 • Ćwiczenia i
 • Studium przypadku
35 godzin
Umiejętności Communication od dawna uznawane są za kluczowe dla sukcesu zawodowego, a wiele karier utknęło w martwym punkcie, zawiodło lub zastygło dzięki brakowi umiejętności komunikacyjnych. W przeciwieństwie do miejskiego mitu, niewielu z nas rodzi się z tą umiejętnością, a większość z nich albo ćwiczyła, albo uczyła się na błędach. Ten kurs ma na celu pomóc delegatom poprawić ich umiejętności komunikacyjne, aw konsekwencji ich zdolność do pracy z innymi. Umiejętności mediacji są subtelne, ale znacząco odmienne. Komunikacja pożyczkowa Excel jest warunkiem wstępnym, ale ważniejsza jest umiejętność słuchania i odnotowywania tego, co zostało powiedziane. Rolą mediatora jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązania ich problemu i osiągnięcie wyniku, który obie strony chętnie przyjmą. Mediatorzy unikają stronnictwa, wydawania osądów lub udzielania wskazówek. Są po prostu odpowiedzialni za rozwój skutecznej komunikacji i budowanie konsensusu między stronami. Kurs obejmuje również szerszy zakres umiejętności, oprócz komunikacji, które są wymagane, aby być skutecznym mediatorem.
14 godzin
Umiejętności zdobywane podczas kursu
 • Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi
 • Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
 • Budowanie wspierających relacji w zespole
 • Efektywnie współdziałanie w zespole
 • Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół- jednostka i jednostka –zespół
 • Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem
 • Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)
14 godzin
Szkolenie adresowane jest do osób kierującymi zespołami pracowników, kierującymi projektami, chcących w pełni korzystać z potencjału drzemiącego w zespole
  Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • Poznanie charakterystyki poszczególnych grup pokoleniowych
 • Nabędą umiejętności odpowiedniego komunikowania się z pracownikami
 • Nabędą umiejętności udzielania informacji zwrotne według zasady „tu i teraz”
 • Poznanie sposobów na motywowanie pracowników pokolenia X, Y oraz Z
 • Poznanie modelowych typów rozmów z pracownikami pokolenia X,Y i Z
Metoda szkolenia: Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji. Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at persons working in an international business environment who wish to quickly improve their listening, speaking and writing skills to be more effective leaders and team members. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn tools and tactics to quickly expand their workplace English vocabulary.
 • Focus on only the relevant parts of the English language needed to be more effective at work.
 • Gain confidence in their ability to communicate with authority by phone, email and in meetings.
 • Practice techniques to influence and persuade customers, managers, and peers.
 • Apply a systematic approach to continue improving their Business English skills after the training.
7 godzin
Praca w zespole wiąże się z wyzwaniami w komunikacji, pracy zespołowej i efektywności. Chociaż techniki przezwyciężania tych wyzwań nie są skomplikowane, wdrażanie ich w życiu rzeczywistym wymaga zaangażowania i praktyki. To szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do liderów zespołu i członków zespołu, którzy chcą poprawić sposób, w jaki komunikują się, współpracują i odnoszą się ze sobą. Poprzez szereg praktyk, zespoły mogą poprawić te umiejętności, prowadząc do bardziej produktywnej pracy i szczęśliwego życia w pracy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zidentyfikuj i rozwiąż powszechne problemy w tym, jak komunikują się i reagują na innych w pracy. Poprawa efektywności pracy, z którą praca jest wykonywana jako zespół. Zrozumienie indywidualnych potrzeb, a także wspólnych potrzeb zespołu w celu lepszego zarządzania i kierowania ich wysiłkami. Zrozum znaczenie i znaczenie inteligencji emocjonalnej jako wskaźnika i przewodnika w celu poprawy relacji między ludźmi w pracy.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
7 godzin
Współpraca na lini biznes - IT (architekci, deweloperzy, administratorzy) wiąże się z licznymi wyzwaniami natury komunikacyjnej. Szkolenie o charakterze warsztatowym ma na celu pokazać proste sposoby, techniki i możliwości przekazywania odpowiedno informacji, poprawek, a przede wszystkim zmian, działom IT. Skupiamy się na efektywnej komunikacji, gdzie wspólny cel jest najważniejszy. Uczestnicy szkolenia lepiej zrozumieją język działu IT oraz zobaczą jak w prosty i niewymagający dużego wysiłku sposób przekazać zakres prac działowi IT. To pozwoli uzyskać lepsze efekty, a także przygotuje wszystkich na ewentualne zmiany. Dział IT również lepiej będzie rozumieć biznes, dzięki modułowi poświęconemu rozmowie, jaka powinna się odbyć między biznesem a IT. Grupa docelowa: Działy rowoju produktow, biznesu oraz menedżerowie i działy współpracujące bezpośrednio z działami IT (programiści, UX, QA itd.).  
14 godzin
Podstawą dobrze funkcjonującego zespołu jest umiejętność realizacji innowacyjnych oraz zaawansowanych zadań. Aby uzyskać dużą skuteczność działania osoby tworzące zespół oprócz kompetencji merytorycznych potrzebują jeszcze jednej kluczowej umiejętności komunikowania się między sobą. Szkolenie dostarcza narzędzia komunikacyjne i ćwiczy model Model IPS (Innovative Problem Solving), nuczy zarządzania konfliktem. Uczestnicy wypracowują własny kodeks komunikacji w projekcie i zgłębiają zasady komunikacji nieantagonizującej. Grupa docelowa:
zespoły, które chcą rozwinąć do poziomu mistrzowskiego umiejętności słuchania, przekazywania informacji i zasad komunikacji nieantagonizującej.
 
7 godzin
Publiczność Menedżerowie, kierownicy zespołów i członkowie personelu, którzy uważają, że:
 • Uczestniczą w zbyt wielu spotkaniach
 • Ich czas jest „skradziony” przez innych ludzi
 • Nie mogą dotrzeć do sedna swojej codziennej pracy z powodu braku planowania, przewidywania lub ustalania priorytetów
Format kursu Kurs będzie wysoce interaktywną kombinacją:
 • Ułatwione dyskusje
 • Prezentacje slajdów
 • Ćwiczenia i studia przypadków
Pod koniec kursu delegaci będą mogli:
 • Doceń potrzebę efektywnego zarządzania spotkaniami - z poszanowaniem presji czasu tych, których zapraszają na spotkania
 • Postępuj zgodnie ze standardowymi procesami wywoływania, zarządzania i przygotowywania wyników spotkań
 • Doceń szerzej niektóre sposoby efektywniejszego zarządzania sobą i swoim czasem: pracuj mądrzej, a nie ciężej…

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Communication

Szkolenie Communication, Communication boot camp, Szkolenia Zdalne Communication, szkolenie wieczorowe Communication, szkolenie weekendowe Communication, Kurs Communication,Kursy Communication, Trener Communication, instruktor Communication, kurs zdalny Communication, edukacja zdalna Communication, nauczanie wirtualne Communication, lekcje UML, nauka przez internet Communication, e-learning Communication, kurs online Communication, wykładowca Communication

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions