Szkolenia Bazy danych | Szkolenia Database

Szkolenia Bazy danych

Praktyczne szkolenia na żywo (DB) lub DBMS (Database Management System) są skierowane zarówno do administratorów systemu, jak i programistów i demonstrują poprzez praktyczne ćwiczenia administrowanie systemami baz danych oraz integracjię bazy danych z aplikacjami.

Kurs z baz danych jest dostępny jako "trening na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Bazy danych

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at professionals who wish to learn the fundamental concepts of Oracle Fusion and implement Oracle Fusion HCM in their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the concepts of Oracle Fusion Human Capital Management (HCM).
 • Implement complete workforce structure management in any organization.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at database administrators who wish to learn and use the features of Oracle Database 21c in performing administrative tasks. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the core concepts of Oracle Database 21c administration.
 • Understand the Oracle 21c architecture.
 • Learn how to perform administration tasks on Oracle 21c.
 • Understand the Oracle 21c backup and recovery process.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
 • Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
 • Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
 • Perform data pre-processing techniques in Python.
 • Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
 • Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
14 godzin
Ten kurs obejmuje wszystko, co administrator bazy danych powinien wiedzieć, aby pomyślnie wdrożyć i obsługiwać MongoDB danych MongoDB . Omówienie problemów z wydajnością, importowania i eksportowania danych oraz ustanowienie prawidłowych procedur tworzenia kopii zapasowych i przywracania, przegląd interfejsu API CRUD MongoDB , powłoki poleceń i sterowników. Odbiorcami tego kursu są ludzie, którzy chcą:
 • MongoDB z perspektywy programisty, w tym jego powłoki poleceń, interfejsu API zapytań i narzędzi sterowników.
 • Wdróż MongoDB we wszystkich konfiguracjach - jako pojedynczy serwer z replikacją master / slave, jako zestaw replik i jako klaster dzielony.
 • Oceniaj aplikacje i odpowiednio dobieraj sprzęt.
 • Monitoruj instancje MongoDB i integruj ze standardowym oprogramowaniem monitorującym ( Munin , Nagios itp.)
 • Planuj tworzenie kopii zapasowych i zarządzaj importem i eksportem dużych danych.
 • Rozwiąż najczęstsze problemy deweloperskie i scenariusze awarii.
Każdy delegat będzie musiał wykonać szereg ćwiczeń praktycznych.
14 godzin
Ten kurs szkoleniowy SQL jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności niezbędne do wydobywania i analizowania danych z dowolnej bazy danych oraz tworzenia raportów. Członkowie kursu dowiedzą się:
 • jak pisać zapytania SQL
 • jakie są relacyjne bazy danych i jak z nich korzystać
 • jakie są relacje i jak je tworzyć
 • struktura danych
 • różnice między dialektami SQL (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • praktyczne umiejętności pisania zapytań
Ten kurs SQL dotyczy ogólnego ANSI SQL. Może być stosowany w dowolnej bazie danych, w tym Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL i innych relacyjnych bazach danych.
14 godzin
Ten kurs obejmuje administrację oraz strojenie wydajności baz danych PostgreSQL. Grupa docelowa to administratorzy oraz architekci baz danych. Uczestnicy poznają wykorzystanie wyspecjalizowanych modułów PostgreSQL (Postgres), takich jak replikacja, pula połączeń (connection pool) i wyszukiwanie pełnotekstowe.
14 godzin
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using MongoDB.
21 godzin
Słuchacze Kurs ten przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z językiem SQL w bazie danych Oracle Kurs odpowiada na pytania
 • Jak budować zapytania?
 • Jakie możliwości posiada język SQL?
 • Co to są relacyjne bazy danych?
 • Jaka jest struktura i polecenia języka SQL
28 godzin
This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
14 godzin
After the training, you will be able to write extract and modify the data in MongoDB database. You will also learn about powerful Aggregation Pipeline that is a flexible and fast tool for data analytics, and if it's not enough for you, how to connect your current BI tools like Tableau or Excel to data stored in Mongo.
14 godzin
Ten 3-dniowy kurs daje wprowadzenie do SQL Developer, SQL * Plus i SQL, Structured Query Language, który umożliwia dostęp do relacyjnej bazy danych i zawiera nowe funkcje najnowszej wersji ORACLE. Wyuczone zasady można również zastosować do baz danych tak różnych, jak Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix i DB2. Kurs ma format warsztatów, z mieszanką wykładów, przykładów roboczych i ćwiczeń praktycznych. Mimo że treść może być dostosowywana, potrzebne są co najmniej 2 dni na pokrycie głównych elementów. Pełne notatki z kursu są dostarczane wraz z przykładowymi plikami baz danych, przykładowymi plikami SQL i darmowymi narzędziami programowymi do użycia w uzyskiwaniu dostępu do bazy danych ORACLE.
14 godzin
Kurs zapewnia programową interakcję z Postgre SQL danych Postgre SQL . Poznaj techniki, składnie i struktury potrzebne do tworzenia wysokiej jakości aplikacji za pomocą backendu Postgre SQL . Szkolenie obejmuje także strojenie SQL obejmujące najlepsze praktyki pisania wydajnego SQL . Postgre SQL docelowa obejmuje programistów, którzy chcą używać lub rozszerzać Postgre SQL , a także architektów baz danych.
28 godzin
Kurs obejmuje zaawansowane obszary użycia języków programowania związanych z MongoDB. Celem szkolenia jest, aby uczestnik miał możliwość pełnego opanowania narzędzia. Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Praktyczne wdrożenie
21 godzin
Ten 3-dniowy kurs stanowi wprowadzenie do środowiska programowania aplikacji ORACLE PL/ SQL , które umożliwia pisanie procedur przechowywanych, funkcji i wyzwalaczy za pomocą SQL i PL/ SQL . Kurs ma formę warsztatu z mieszanką wykładu, przykładów roboczych i ćwiczeń praktycznych. Chociaż treść można dostosować, potrzeba co najmniej 2 dni na pokrycie podstawowych elementów. Dostarczone są pełne notatki z kursu wraz z przykładowymi plikami bazy danych, przykładowymi plikami SQL i darmowymi narzędziami programowymi do użytku w dostępie do bazy danych ORACLE.
14 godzin
To szkolenie jest przeznaczone dla administratorów Database i architektów, którzy chcą nauczyć się Postgre SQL od podstaw. Postgre SQL architektury Postgre SQL , instalacji, projektowania, a także wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania baz danych w Postgre SQL .
14 godzin
Ten kurs szkoleniowy SQL jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności niezbędne do wyodrębniania i analizowania danych przy użyciu programu Microsoft Access. Członkowie kursu dowiedzą się:
 • jak pisać zapytania SQL
 • jakie są relacyjne bazy danych i jak z nich korzystać
 • jakie są relacje i jak je tworzyć
 • struktura danych
 • różnice między dialektami SQL (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • praktyczne umiejętności pisania zapytań
Ten kurs języka SQL dotyczy dialektu SQL programu Microsoft Access.
14 godzin
This course covers the advanced areas in the use of programming languages related to MongoDB, the goal is for the participant to have the ability to completely master the tool.
35 godzin
Kurs szkoleniowy pomoże uczestnikom przygotować się do rozwoju aplikacji internetowych za pomocą Python Programming z analizą danych. Takie wyświetlanie danych jest doskonałym narzędziem dla Top Management w podejmowaniu decyzji.
35 godzin
PostgreSQL (lub Postgres) to jedna z najpopularniejszych relacyjnych baz danych opensource W tym instruktażowym szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy poznają ogólne i zaawansowane aspekty PostgreSQL, w tym administrację, toczenie wydajności, zaawansowany rozwój i replikację, przechodząc przez serię ćwiczeń handslab, obejmujących konfigurację, konfigurację, testowanie, wdrażanie i rozwiązywanie problemów Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Używaj zaawansowanych technik administracyjnych do konfigurowania serwera PostgreSQL i zarządzania nim Zoptymalizuj bazę danych i zapytania, aby uzyskać maksymalną wydajność Replikuj i skaluj serwer PostgreSQL Publiczność Administratorzy baz danych Administratorzy systemów Programiści korzystający z bazy danych Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson Uwaga Kurs opiera się na PostreSQL 9, ale można go dostosować do innej wersji Aby poprosić o indywidualne szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów .
14 godzin
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów, którzy chcą rozwiązać złożone problemy związane z wdrażaniem i zarządzaniem za pomocą MongoDB Ops Manager. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Zainstaluj i skonfiguruj MongoDB Ops Manager
 • Konfiguruj różne rodzaje środowisk i zarządzaj nimi
 • Zrozumienie i wdrożenie specyficznych rozwiązań MongoDB Enterprise Server w celu rozwiązania złożonych problemów korporacyjnych
Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja
 • Wiele ćwiczeń i ćwiczeń
 • Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo
Opcje dostosowywania kursu
 • Szkolenie opiera się na MongoDB Enterprise Server, który obejmuje Ops Manager. Skontaktuj się z nami, aby ustalić wymagania licencyjne.
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
14 godzin
Ten kurs szkoleniowy SQL jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności niezbędne do wydobywania i analizowania danych z dowolnej bazy danych oraz tworzenia raportów. Członkowie kursu dowiedzą się:
 • jak pisać zapytania SQL
 • jakie są relacyjne bazy danych i jak z nich korzystać
 • jakie są relacje i jak je tworzyć
 • struktura danych
 • różnice między T-SQL i innymi dialektami
 • praktyczne umiejętności pisania zapytań
Ten kurs języka SQL dotyczy dialektu Microsoft T-SQL. Jeśli interesuje Cię ogólny SQL, zapoznaj się z kursami podstaw SQL.
14 godzin
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to tune PostgreSQL Database for Performance. Learn how to log slow workload and find the possible pain points in a query. This topic also covers the most important parameters that must be tuned for optimal performance. 
7 godzin
Percona Server dla MongoDB to darmowy, ulepszony, w pełni kompatybilny, open-source'owy zamiennik dla MongoDB 3.2 Community Edition z funkcjami klasy korporacyjnej. Nie wymaga żadnych zmian w aplikacjach lub kodzie MongoDB . Publiczność Kurs ten jest odpowiedni dla administratorów i inżynierów chcących przełączyć się na serwer Percona z istniejących wcześniej instancji MongoDB lub wdrożyć i administrować nowym serwerem Percona dla instancji MongoDB . Po ukończeniu tego kursu delegaci:
 • zrozumieć strukturę i mechanizmy wdrażania serwera Percona
 • być w stanie wykonać zadania i konfigurację środowiska instalacji / produkcji / architektury
 • być w stanie ocenić jakość kodu, przeprowadzić debugowanie, monitorowanie
 • być w stanie wdrożyć zaawansowaną produkcję, taką jak replikacja, dostrajanie wydajności i rejestrowanie
14 godzin
Audience All who want to improve their basic skills in Oracle SQL and also systematize already gained knowledge. Format of the course 25% lectures, 75% labs
14 godzin
Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów i architektów Database którzy chcą poznać narzędzia i techniki wdrażania wysokiej dostępności i bezpieczeństwa Database w Postgre SQL . Dowiesz się również, jak znaleźć wolne zapytania, monitorować wydajność bazy danych i dostroić Postgre SQL do wydajności.
21 godzin
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.
14 godzin
MERN Stack to zbiór oprogramowania do tworzenia stron internetowych, a mianowicie MongoDB , Express , React i Node.js MERN Stack zapewnia kompleksową platformę dla programistów do tworzenia i wdrażania aplikacji internetowych typu fullstack. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla twórców stron internetowych, którzy chcą korzystać z MERN Stack do programowania fullstack. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Zintegruj React z MongoDB , Express i Node.js
 • Zbuduj aplikację internetową fullstack od podstaw.
 • Wdrażaj zabezpieczenia aplikacji poprzez autoryzację i uwierzytelnianie.
Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja.
 • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
 • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
Opcje dostosowywania kursu
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Bazy danych

Szkolenie Bazy danych, Bazy danych boot camp, Szkolenia Zdalne Bazy danych, szkolenie wieczorowe Bazy danych, szkolenie weekendowe Bazy danych, Kurs Bazy danych,Kursy Bazy danych, Trener Bazy danych, instruktor Bazy danych, kurs zdalny Bazy danych, edukacja zdalna Bazy danych, nauczanie wirtualne Bazy danych, lekcje UML, nauka przez internet Bazy danych, e-learning Bazy danych, kurs online Bazy danych, wykładowca Bazy danychSzkolenie Database, Database boot camp, Szkolenia Zdalne Database, szkolenie wieczorowe Database, szkolenie weekendowe Database, Kurs Database,Kursy Database, Trener Database, instruktor Database, kurs zdalny Database, edukacja zdalna Database, nauczanie wirtualne Database, lekcje UML, nauka przez internet Database, e-learning Database, kurs online Database, wykładowca Database

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions