Szkolenia Oracle

Szkolenia Oracle

Praktyczne szkolenia na żywo z Oracle.

Oracle to system bazy danych. Relacyjna baza danych Oracle posługuje się standardowym językiem zapytań SQL oraz posiada wbudowany wewnętrzny język tworzenia procedur składowanych PL/SQL .

Szkolenie z Oracle jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Oracle

Plany szkoleń z technologii Oracle

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Ten kurs szkoleniowy SQL jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności niezbędne do wydobywania i analizowania danych z dowolnej bazy danych oraz tworzenia raportów. Członkowie kursu dowiedzą się:

- jak pisać zapytania SQL
- jakie są relacyjne bazy danych i jak z nich korzystać
- jakie są relacje i jak je tworzyć
- struktura danych
- różnice między dialektami SQL (Oracle, T-SQL, ANSI)
- praktyczne umiejętności pisania zapytań

Ten kurs SQL dotyczy ogólnego ANSI SQL. Może być stosowany w dowolnej bazie danych, w tym Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL i innych relacyjnych bazach danych.
21 godzin
Słuchacze

Kurs ten przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z językiem SQL w bazie danych Oracle

Kurs odpowiada na pytania

- Jak budować zapytania?
- Jakie możliwości posiada język SQL?
- Co to są relacyjne bazy danych?
- Jaka jest struktura i polecenia języka SQL
14 godzin
Ten 3-dniowy kurs daje wprowadzenie do SQL Developer, SQL * Plus i SQL, Structured Query Language, który umożliwia dostęp do relacyjnej bazy danych i zawiera nowe funkcje najnowszej wersji ORACLE. Wyuczone zasady można również zastosować do baz danych tak różnych, jak Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix i DB2.

Kurs ma format warsztatów, z mieszanką wykładów, przykładów roboczych i ćwiczeń praktycznych. Mimo że treść może być dostosowywana, potrzebne są co najmniej 2 dni na pokrycie głównych elementów.

Pełne notatki z kursu są dostarczane wraz z przykładowymi plikami baz danych, przykładowymi plikami SQL i darmowymi narzędziami programowymi do użycia w uzyskiwaniu dostępu do bazy danych ORACLE.
21 godzin
Ten 3-dniowy kurs stanowi wprowadzenie do środowiska programowania aplikacji ORACLE PL/ SQL , które umożliwia pisanie procedur przechowywanych, funkcji i wyzwalaczy za pomocą SQL i PL/ SQL .

Kurs ma formę warsztatu z mieszanką wykładu, przykładów roboczych i ćwiczeń praktycznych. Chociaż treść można dostosować, potrzeba co najmniej 2 dni na pokrycie podstawowych elementów.

Dostarczone są pełne notatki z kursu wraz z przykładowymi plikami bazy danych, przykładowymi plikami SQL i darmowymi narzędziami programowymi do użytku w dostępie do bazy danych ORACLE.
14 godzin
Słuchacze

Każdy, kto chce poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę z zakresu Oracle SQL

Forma kursu

25% wykład, 75% warsztaty
7 godzin
Oracle Systemy zarządzania bazami danych mogą być kosztowne i trudne do utrzymania dla organizacji średnich i dużych skali. Migracja Oracle baz danych do Azure SQL (znany również jako Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure SQL lub AzureSQL) lub PostgreSQL (znany również jako Postgres lub Postgre SQL) jest praktycznym rozwiązaniem dla rosnących przedsiębiorstw w celu rozwiązania zarządzania bazami danych, utrzymania i skalowalności przy optymalnym koszcie.

Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do administratorów baz danych i architektów chmury, którzy chcą migrować Oracle bazy danych do Azure SQL lub PostgreSQL.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

Porównaj Azure SQL z PostgreSQL, aby wybrać bazę danych, która najlepiej spełnia cele i potrzeby biznesowe. Przygotuj bazy danych, aby przenieść definicje, dane i procedury z Oracle do AzureSQL lub PostgreSQL systemu baz danych. Wykonaj kroki po migracji w celu przetestowania, optymalizacji, aktualizacji i utrzymania migrowanej bazy danych.

Format kursu

Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.

Opcje dostosowania kursu

Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
21 godzin
Celem tego kursu jest zapewnienie jasnego zrozumienia zastosowania SQL dla różnych Baza danych (Oracle, SQL Server, MS Access...). Zrozumienie funkcji analitycznych oraz Jak dołączyć do różnych tabel w bazie danych pomoże delegatom przenieść analizę danych operacje na stronie bazy danych, zamiast tego w aplikacji MS Excel. To może również pomóc w tworzeniu jakiegokolwiek systemu informatycznego, który wykorzystuje dowolną bazę relacyjną.
28 godzin
Warsztaty przeznaczone są dla zaawansowanych programistów i użytkowników Oracle, którzy poszukują wiedzy i informacji na temat wydajnego tworzenia systemów informatycznych w bazie danych Oracle, oraz strojenia i badania problemów wydajnościowych w już istniejących aplikacjach. Szkolenie to bazuje na wiedzy często niedostępnej lub błędnie przedstawianej w dokumentacji technicznej, a zebranej podczas wielu lat praktyki prowadzących je instruktorów. Warsztaty te mogą być zakończeniem ścieżki szkoleń dla programistów, lub stanowić pojedynczy krok dla osób z dużym doświadczeniem w projektowym i programowaniu w Oracle. Warsztaty mają na celu przedstawienie mechanizmów zachodzących w bazie danych Oracle podczas wykonywania poleceń SQL. Pozwalają uczestnikom unikać błędów podczas tworzenia oprogramowania, a także poszukiwać, diagnozować i rozwiązywać problemy wydajnościowe w już istniejących aplikacjach. Szczególny nacisk kładziemy na część warsztatową, gdzie pokazujemy metodykę i praktyczne aspekty tuningu aplikacji i poleceń SQL
14 godzin
Słuchacze

Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących wykorzystać zaawansowane możliwości języka SQL w bazie danych Oracle

Kurs odpowiada na pytania

- Jak budować zaawansowane zapytania?
- Jak tworzyć zaawansowane raporty?
14 godzin
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania umiejętności pracy z językiem SQL w bazie danych Oracle do ekstrakcji danych na poziomie pośrednim.
14 godzin
Warsztaty dedykowane są programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z językiem PL/SQL, a potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych, automatyzacji procesów oraz przy budowaniu aplikacji. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z językiem programowania PL/SQL, jego możliwościami i ograniczeniami. Warsztaty niniejsze obejmuje pełną wiedzę na temat mechanizmów związanych z językiem programowanie PL/SQL potrzebną do swobodnej implementacji logiki aplikacji, automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz zarządzania bazą danych.
21 godzin
Szkolenie dedykowane dla użytkowników, którzy pracują już z baza danych Oracle i znają proste metody pozyskiwania danych. Szkolenie przedstawia zaawansowane sposoby raportowania, a także wprowadza w obszar y wiedzy dla programistów i projektantów aplikacji bazodanowych. Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi sposobami pozyskiwania danych instrukcją SLECT a także technikami budowania struktur bazy danych oraz operowania na danych. Szczególny nacisk położony jest na to, aby uczestnik zobaczył przekrojowo, jakie możliwości oferuje przy projektowaniu i budowaniu aplikacji System Zarządzania Relacyjną Baza Danych Oracle, oraz aby był w stanie samodzielnie z nią pracować, a także samodzielnie pogłębiać i uszczegóławiać swoją wiedzę.
28 godzin
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z bazą danych Oracle, podstawowymi i zaawansowanymi narzędziami i technikami analizy danych. Szczególny nacisk na tym szkoleniu położony jest na pozyskiwanie merytorycznie poprawnych i wiarygodnych danych. Uczestnicy zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną jak i poznają praktyczne aspekty operowania na danych. Szkolenie to pozwala zapoznać się i przećwiczyć praktycznie mechanizmy pozyskiwania danych instrukcją SELECT od najprostszych zapytań do najbardziej skomplikowanych mechanizmów rozszerzenia analitycznego języka SQL.
21 godzin
Warsztaty dedykowane są programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy milei kontakt już z językiem PL/SQL, i potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych, automatyzacji procesów oraz przy budowaniu aplikacji. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z językiem programowania PL/SQL, jego możliwościami i ograniczeniami. Warsztaty niniejsze obejmuje pełną wiedzę na temat mechanizmów związanych z językiem programowanie PL/SQL potrzebną do swobodnej implementacji logiki aplikacji, automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz zarządzania bazą danych
14 godzin
Szkolenie dedykowane jest jako pierwszy krok dla użytkowników, administratorów, programistów i projektantów aplikacji opartych na bazach danych Oracle. Uczestnicy nie muszą posiadać żadnej wstępnej wiedzy na temat bazy danych Oracle, ani innych systemów relacyjnych baz danych, choć wiedza taka może okazać się przydatna. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z bazą danych Oracle, technikami budowania struktur bazy danych oraz operowania na danych. Szczególny nacisk położony jest na to, aby uczestnik zobaczył przekrojowo, jakie możliwości oferuje przy projektowaniu i budowaniu aplikacji System Zarządzania Relacyjną Baza Danych Oracle, oraz aby był w stanie samodzielnie z nią pracować, a także samodzielnie pogłębiać i uszczegóławiać swoją wiedzę.
35 godzin
Ten 5-dniowy kurs pokazuje, jak używać Oracle SQL do tworzenia baz danych i zarządzania bazami danych.
35 godzin
Oracle BI Publisher to rozwiązanie do tworzenia i zarządzania raportami. Uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami BI ułatwiającymi przygotowanie i dystrybucję raportów w oparciu o różne źródła danych za pomoca interfejsu www.
28 godzin
Szkolenie przeznaczone jest nie tylko dla administratorów baz danych Oracle (którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle lub którzy na takich systemach już pracują ale chcą poznać nowe możliwości bazy w wersji 12c) . Szkolenie to może być użyteczne dla programistów, którzy dzięki zrozumieniu architektury serwera i mechanizmów zasad jego działania będą potrafili tworzyć efektywne aplikacje działające we współpracy z bazą danych Oracle 12c.
14 godzin
Oracle Database 18c jest następną iteracją Oracle Database 12c Release 2, lub "pierwszy patch".

Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do inżynierów, którzy chcą zainstalować, rozwijać, migrować do i zarządzać Oracle 18c Database.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

Zrozum główne cechy i zmiany architektoniczne z poprzednich wersji Oracle. Migracja do Oracle 18c z poprzedniej wersji. Rozmieszczenie Oracle 18c w chmurze lub na premisie. Zrozum Oracle 18c's nowy roczny cykl wydania i plan konserwacji wokół niego.

Format kursu

Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.

Opcje dostosowania kursu

Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
14 godzin
Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do inżynierów, którzy chcą migrować z Oracle formularzy do Oracle formularzy internetowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

Zrozum główne funkcje i zmiany architektoniczne w Oracle Formularze internetowe. Migruj do Oracle Formularz internetowy z poprzedniej wersji Formularz. Zainstaluj aplikację internetową Oracle Leverage Oracle Formularze internetowe w celu poprawy usług i doświadczenia użytkownika.

Format kursu

Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.

Opcje dostosowania kursu

Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at IT administrators and developers who wish to set up, deploy and manage cloud applications using the services and technologies provided by Oracle PaaS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build, deploy, and manage cloud applications using Oracle PaaS.
- Configure and use data management tools for easy storage and backup.
- Visualize and evaluate application performance and logs.
- Generate business analytics reports.
- Understand and implement security standards.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Oracle APEX to develop, scale, and deploy applications faster with less code.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing database apps with Oracle APEX.
- Understand and explore the Oracle APEX tools to build a fully-featured application.
- Learn how to create applications and pages using Oracle APEX and the Page Designer UI.
- Extend the functionality of complex enterprise apps easily with Oracle APEX.
- Optimize and scale application performance and deployment.
- Control and secure access to application data and components.
35 godzin
Dla kogo

Warsztaty przeznaczone są dla przyszłych administratorów baz danych i aplikacji opartych na Oracle, w skład obowiązków, którychych będzie wchodził nadzór i bieżąca konserwacja systemów bazodanowych i aplikacji opartych na bazach danych Oracle.

Egzaminy i certyfikaty

Plan szkolenia pokrywa się częściowo z materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-052 Oracle Database 11g: Administration I, pozwalającym uzyskać certyfikat Oracle Database 11g Administrator Certified Associate

Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z potrzebną wiedzą i gruntowne przećwiczenie wszystkich zagadnień, z którymi spotykają się administratorzy aplikacji bazodanowych podczas bieżącej konserwacji i utrzymywania systemów

Zawartość szkolenia

- Instalacja i konfiguracja bazy
- Zapoznanie z architekturą systemu
- Bieżąca obsługa systemów bazodanowych
- Administracja użytkownikami, uprawnieniami
- Zarządzanie strukturami danych
- Monitorowanie bezpieczeństwa i wydajności

Uwagi

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE
14 godzin
Kurs odpowiada na pytania

- Jak budować zapytania?
- Jakie możliwości posiada język SQL?
- Co to są relacyjne bazy danych?
- Jaka jest struktura i polecenia języka SQL
21 godzin
Dla kogo

Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących, rozpoczynających pracę z baza danych Oracle, przyszłych administratorów i użytkowników systemów opartych o tę bazę potrzebujących sprawnie posługiwać się językiem SQL w zakresie ekstrakcji i modyfikacji informacji zawartych w systemach informatycznych.

Egzaminy i certyfikaty

Plan szkolenia pokrywa się z materiałem wymaganym do zdania egzaminu: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, będącego pierwszym krokiem do uzyskania większości certyfikatów z grupy Oracle Database

Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu wprowadzenie uczestników do pracy z bazą danych Oracle, zapoznanie ich z językiem SQL w zakresie wymaganym do sprawnej pracy z tym systemem i do podjęcia w przyszłości obowiązków administratorów aplikacji bazodanowych i baz danych Oracle.

Zawartość szkolenia

- Organizacja środowiska pracy
- Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
- Ekstrakcja danych przy użyciu instrukcji SELECT
- Modyfikowanie danych przy użyciu instrukcji INSERT, UPDATE, DELETE
- Przegląd obiektów schematu

Uwagi

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie 11g XE
35 godzin
Dla kogo

Warsztaty dedykowane są jako pierwszy krok dla programistów i projektantów aplikacji opartych na bazach danych Oracle. Uczestnicy nie muszą posiadać żadnej wstępnej wiedzy na temat bazy danych Oracle, ani innych systemów relacyjnych baz danych, choć wiedza taka może okazać się przydatna.

Egzaminy i certyfikaty

Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-047 Oracle Database SQL Expert i uzyskania tytułu Oracle Database SQL Certified Expert

Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z bazą danych Oracle, technikami budowania struktur bazy danych oraz operowania na danych. Szczególny nacisk położony jest na to, aby uczestnik zobaczył przekrojowo, jakie możliwości oferuje przy projektowaniu i budowaniu aplikacji System Zarządzania Relacyjną Baza Danych Oracle, oraz aby był w stanie samodzielnie z nią pracować.

Zawartość szkolenia

- Wprowadzenie w technologię baz danych oraz organizacja środowiska pracy
- Pozyskiwanie i modyfikacja danych
- Budowa repozytorium aplikacji
- Zasady bezpieczeństwa i współbieżności pracy aplikacji

Uwagi

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE
28 godzin
Dla kogo

Warsztaty dedykowane są programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z językiem PL/SQL, a potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych, automatyzacji procesów oraz przy budowaniu aplikacji.

Egzaminy i certyfikaty

Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-144 Oracle Database 11g Program with PL/SQL i uzyskania tytułu Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z językiem programowania PL/SQL, jego możliwościami i ograniczeniami. Warsztaty niniejsze obejmuje pełną wiedzę na temat mechanizmów związanych z językiem programowanie PL/SQL potrzebną do swobodnej implementacji logiki aplikacji, automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz zarządzania baza danych.

Zawartość szkolenia

- Wprowadzenie do języka PL/SQL, architektura rozwiązań opartych na tym języku, organizacja środowiska pracy
- Tworzenie skryptów i składowanych jednostek programowych operujących na danych

Uwagi

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE
21 godzin
Dla kogo

Szkolenie to jest uzupełnieniem i kontynuacją szkolenia "Oracle 11g – Programowanie w PL/SQL I - warsztaty", ale może być również przeznaczona dla praktyków, programistów PL/SQL posiadających już doświadczenie w pracy z tym językiem, a pragnących usystematyzować swoją wiedzę i poznać zaawansowane mechanizmy oraz rozwiązania tworzone w tym języku.

Zawartość szkolenia

- Obiekty, strumienie i złożone struktury danych
- Zaawansowane rozwiązania oparte na języku PL/SQL

Egzaminy i certyfikaty

Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-146 Oracle Advanced PL/SQL i uzyskania tytułu Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi aspektami programowania w środowisku baz danych Oracle.

Szczególny nacisk kładziemy na elastyczność i wydajność rozwiązań opartych o PL/SQL.

Uwagi

Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Oracle

Szkolenie Oracle, Oracle boot camp, Szkolenia Zdalne Oracle, szkolenie wieczorowe Oracle, szkolenie weekendowe Oracle, Kurs Oracle,Kursy Oracle, Trener Oracle, instruktor Oracle, kurs zdalny Oracle, edukacja zdalna Oracle, nauczanie wirtualne Oracle, lekcje UML, nauka przez internet Oracle, e-learning Oracle, kurs online Oracle, wykładowca Oracle

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions