Szkolenia Python

Szkolenia Python

Python Programming Language courses

Opinie uczestników

Python Programming

I preferred the exercise and learning about the nooks and crannies of Python

Connor Brierley-Green - Natural Resources Canada

Python Programming

Joey has an infectious enthusiasm about programming. And he was very good at adapting to our needs and interests on the fly.

Randy Enkin - Natural Resources Canada

Python Programming

Many examples made me easy to understand.

Lingmin Cao - Natural Resources Canada

Programowanie w języku Python

Wszechstronna wiedza prowadzącego - na wszystkie nasze pytania dawał odpowiedzi przerastające moje oczekiwania... Wykładowca świetnie prowadzi dyskusje... Nie brakuje mu cierpliwości...

Łukasz Matulewicz - DGS Poland Sp. z o.o.; brightONE Sp. z o.o.

Programowanie w języku Python

Duża wiedzą prowadzącego, różnorodność narzędzi i praktyczne podejście do tematu

Magdalena Stupak - DGS Poland Sp. z o.o.; brightONE Sp. z o.o.

Programowanie w języku Python

duza wiedza trenera, sposob tlumaczenia

Renata Cylejowska - DGS Poland Sp. z o.o.; brightONE Sp. z o.o.

Python Programming

fact that customisation was taken seriously

jurgen linsen - BVBA 7pines

Natural Language Processing with Python

I did like the exercises

- Office for National Statistics

Plany Szkoleń Python

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
ooprog Programowanie obiektowe 21 godz. Szkolenie skierowane jest dla osób chcących zapoznać się z możliwościami programowania obiektowego oraz realizacją paradygmatu w wybranym języku: C#, Java, Groovy, Scala lub PHP. Potrzeba programowania obiektowego Próba odzwierciedlenia realnego świata w programowaniu Pocztątki i ewolucja programowania obiektowego Programowanie obiektowe w aspekcie reguł KISS i DRY Klasy i obiekty Idee i byty w filozofii Platona Rola klas Realizacja klas za pomoc obiektów Klasy, właściwości i metody statyczne Konwencje nazewnictwa i kodowania Nazewnictwo klas Nazewnictwo właściwości i metod Nazewnictwo pakietów i folderów Pozostałe konwencje Struktura klasy Właściwości/pola jako opis stanu obiektu Akcesory Metody jako realizacja funkcjonalności Modelowanie i graficzna reprezentacja klas Analiza wymagań Modelowanie struktury klas i relacji Opisywanie obiektów biznesowych Diagramy EER Diagram klas UML Paradygmaty programowania obiektowego Pojęcie paradygmatu Hermetyzacja Abstrakcja Dziedziczenie Polimorfizm Projektowanie i realizacja warstwy abstrakcji Klasy abstrakcyjne Interfejsy Cechy -Traits Klazy zagnieżdżone Klasy generyczne Tworzenie obiektów Sposoby tworzenia obiektów Rola konstruktora Wzorzec Fabryki Zależności między klasami Agregacja Kompozycja Rozdział zależności - Decoupling Wstrzykiwanie zależności, kontenery DIC Wzorzec Mediatora Organizacja kodu Projektowanie kodu wielokrotnego użycia Struktura folderów Przestrzenie nazw, pakiety, moduły Programowanie obiektowe a wydajność Rezerwacja pamięci dla obiektów Garbage Collector Jawne usuwanie obiektów, destruktory Praca z referencjami Mechanizm refleksji Obszar zastosować refleksji Pozyskiwanie informacji o klasach i obiektach Znaczenie refleksji w tworzeniu dokumentacji i testowaniu oprogramowania Obsługa błędów Możliwe modele obsługi błędów Obiektowy model obsługi błędów Rola wyjątków i klasa Exception, rzucanie i przechwytywanie wyjtków Blok try-catch-final, zagnieżdżanie bloku Antywzorce programowania obiektowego Nadmierna odpowiedzialność klas, wzorzec Delegacji Silne zależności Singleton i potencjalne problemy Anemic Domain Model Pozostałe antywzorce
wppyth Wzorce projektowe w Python 14 godz. Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności projektowania zawansowanych struktur programistycznych / projektowych w języku Python. Podstawy teoretyczne wzorców projektowych Historia wzorców projektowych Podział wzorców projektowych Wzorce (teoria i ćwiczenia) - Creational Design Patterns Abstract Factory Builder Factory Method Object Pool Prototype Singleton Wzorce (teoria i ćwiczenia) - Structural Design Patterns Adapter Bridge Composite Decorator Facade Flyweight Private Class Data Proxy Wzorce (teoria i ćwiczenia) - Behavioral Design Patterns Chain of responsibility Command Interpreter Iterator Mediator Memento Null Object Observer State Strategy Template method Visitor Wzorce złożone MVC (Model - View - Controller) MVP (Model - View - Presenter) MVVM (Model -View -View Model) Symulacja Projektowania Architektury - Hands On Labs Opracowanie Architektury Sytemu w grupach na bazie podanego Business Case
3627 Wprowadzenie do programowania 35 godz. Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw związanych z programowaniem od podstaw składni po powszechne paradygmaty programowania. Szkolenie poparte jest przykładami opartymi o języki programowania takie jak: C, Java, Python, Scala, C#, Closure i JavaScript. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają ogólną wiedzę zarówno ze wzorców programowania, dobrych praktyk, powszechnie stosowanych rozwiązań jak i przegląd realizacji omawianych tematów przez różne platformy. Każde z zagadnień omówionych podczas szkolenia ilustrowane jest przykładami zarówno najbardziej podstawowymi, jak i bardziej zaawansowanymi i opartymi o rzeczywiste problemy. Wprowadzenie Czym jest programowanie i dlaczego warto poświęcić mu uwagę Historia programowania Możliwości automatyzacji zadań za pomocą oprogramowania Rola programisty i komputera w przedsiębiorstwie Programowanie dziś, trendy rozwoju obecnego rynku Programowanie deklaratywne i imperatywne. Jak czy Co? Maszyna Turinga Konsolidacja, kompilacja i interpretowanie "w locie" Przypomnienie zagadnień logiki i algebry Boole'a Predykaty Zdania logiczne Tautologie Algebra Boole'a Pierwszy program Strukturalnie Funkcyjnie Obiektowo I jak jeszcze? Typy proste Reprezentacja ciągów znakowych Liczby całkowite Liczby zmiennoprzecinkowe Typy logiczne Typ Null Wartość pusta czy niezainicjalizowana Silne i słabe typowanie Struktury danych Pojęcia FIFO i FILO Stosy Kolejki Deklaracja tablic i list Indeksowanie Mapy Rekordy Drzewa Operatory Operatory przypisania Operatory arytmetyczne Operatory porównania Porównanie typu i wartości w różnych językach Operatory bitowe Konkatenacja Operatory inkrementacji i dekrementacji Najczęściej popełniane błędy Sterowanie przebiegiem programu Instrukcje if, if else Instrukcja goto, omówienie problemów zastosowania Instrukcja switch Pętla for, for-in Pętla while, do-while Pętla foreach Przerywanie pętli Tworzenie kodu wielokrotnego użycia Programowanie funkcyjne Programowanie obiektowe Paradygmaty programowania funkcyjnego Czym jest funkcja Funkcja a procedura Podstawy rachunku lambda Argumenty funkcji Zwracanie wartości Funkcje jako argumenty Funkcje anonimowe Domknięcia Rekurencja Paradygmaty programowania obiektowego Reprezentacja bytów z realnego świata, byty w filozofii, ontologie i idee, potrzeba objektowości Podejmowanie decyzji co ma być objektem, czyli własne typy Deklaracja klas Tworzenie instancji klas Pola, jako stan obiektu Metody, jako zachowanie obiektu Abstrakcja Hermetyzacja Dziedziczenie Polimorfizm Asocjacja i agregacja Delegacja i rozdzielenie zależności pomiędzy obiektami Moduły, pakiety, biblioteki Udostępnianie API Modelowanie systemu jako klas i obiektów Opisywanie i programowanie relacji pomiędzy klasami Program z perspektywy biznesowej Dobre praktyki programowania Pułapki i najczęściej popełniane błędy Kod wysokopoziomowy w interpretacji niskopoziomowej Optymalizacja kodu Zasada KISS Zasada DRY Zasada Worse is Better Separacja abstrakcji od implementacji Sposoby detekcji błędów logicznych programów Konwencje godowania Komentowanie kodu Metryki oprogramowania Przegląd technologii i omawianych języków Obszar zastosowań omawianych języków Główne cechy języków Perspektywy rozwoju Dalszy kierunek rozwoju: algorytmika, optymalizacja kodu, wzorce implementacyjne, wzorce projektowe, wzorce architektoniczne, wzorce analityczne Redukcja konstrukcji sterujących - zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji i automatyczne podejmowanie decyzji Którą platformę wybrać? Indywidualne konsultacje
pythonprog Programowanie w języku Python 28 godz. This course is designed for those wishing to learn the Python programming language. The emphasis is on the Python language, the core libraries, as well as on the selection of the best and most useful libraries developed by the Python community. Python drives businesses and is used by scientists all over the world – it is one of the most popular programming languages. The course can be delivered using Python 2.7.x or 3.x, with practical exercises making use of the full power of both versions of the language. This course can be delivered on any operating system (all flavours of UNIX, including Linux and Mac OS X, as well as Microsoft Windows). The practical exercises constitute about 70% of the course time, and around 30% are demonstrations and presentations. Discussions and questions can be asked throughout the course. Note: the training can be tailored to specific needs upon prior request ahead of the proposed course date. Introduction to Python Programming Writing and running Python Programs Outputting to the screen Inputting from the keyboard Data types and int(), float() and str() Arithmetic operations Exercise Program Structures Indentation Conditional statements Looping statements Exercise Sequences Strings Lists Tuples Dictionaries Command line parameters Exercise Functions What are functions Parameters and return values Predefined functions Recursion Exercise Modules Modules Importing modules Unit testing modules Packages Exercise Error Handling Exceptions Exception types try except try except else try finally Raining exceptions Exercise File Handling Types of file File handling principles Opening files Reading files Writing files Exercise String Manipulation String manipulation String manipulation functions Regular expressions Exercise Database Access in Python MySQL Python database access principles Selecting data Inserting data Deleting data Exercise CGI HTML CSS CGI Python CGI Exercise
progbio Programming for Biologists 28 godz. This is a practical course, which shows why programming is a powerful tool in the context of solving biological problems. During the course participants will be taught the Python programming language, a language widely considered both powerful as well as easy to use. This course might be considered as a demonstration how bioinformatics improves biologists lives. The course is designed and aimed for people without computer science background who want to learn programming. This course is suited for: Researchers dealing with biological data. Scientists who would like to learn how to automate everyday tasks and analyse data. Managers who want to learn how programming improves workflows and conducting projects. By the end of the course, participants will be able to write short programs, which will allow them to manipulate, analyse and deal with biological data and present results in a graphical format. Introduction to the Python programming language Why Python? Using Python to deal with biological data Working with the iPython shell Your first programme Writing Python scripts Importing modules Working with protein and RNA/DNA sequences Finding motives Transcription and translation in silico Handling sequence alignments Parsing data in different biological formats Parsing FASTA Data format conversions Running biological analyses BLAST Accessing biological web services Dealing with biological 3D structures using Python Python facilitates statistical analysis Visualizing data Creating bar and scatter plots Calculating an Area Under Curve (AUC) Working with .xls and .csv files Importing data from and exporting to MS Excel / OpenOffice Calc Writing .xls and .csv files Using Python to create an automated data processing pipeline
mlfunpython Machine Learning Fundamentals with Python 14 godz. The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Python programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results. Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications. Introduction to Applied Machine Learning Statistical learning vs. Machine learning Iteration and evaluation Bias-Variance trade-off Machine Learning with Python Choice of libraries Add-on tools Regression Linear regression Generalizations and Nonlinearity Exercises Classification Bayesian refresher Naive Bayes Logistic regression K-Nearest neighbors Exercises Cross-validation and Resampling Cross-validation approaches Bootstrap Exercises Unsupervised Learning K-means clustering Examples Challenges of unsupervised learning and beyond K-means
python_nltk Natural Language Processing with Python 28 godz. This course introduces linguists or programmers to NLP in Python. During this course we will mostly use nltk.org (Natural Language Tool Kit), but also we will use other libraries relevant and useful for NLP. At the moment we can conduct this course in Python 2.x or Python 3.x. Examples are in English or Mandarin (普通话). Other languages can be also made available if agreed before booking.Overview of Python packages related to NLP   Introduction to NLP (examples in Python of course) Simple Text Manipulation Searching Text Counting Words Splitting Texts into Words Lexical dispersion Processing complex structures Representing text in Lists Indexing Lists Collocations Bigrams Frequency Distributions Conditionals with Words Comparing Words (startswith, endswith, islower, isalpha, etc...) Natural Language Understanding Word Sense Disambiguation Pronoun Resolution Machine translations (statistical, rule based, literal, etc...) Exercises NLP in Python in examples Accessing Text Corpora and Lexical Resources Common sources for corpora Conditional Frequency Distributions Counting Words by Genre Creating own corpus Pronouncing Dictionary Shoebox and Toolbox Lexicons Senses and Synonyms Hierarchies Lexical Relations: Meronyms, Holonyms Semantic Similarity Processing Raw Text Priting struncating extracting parts of string accessing individual charaters searching, replacing, spliting, joining, indexing, etc... using regular expressions detecting word patterns stemming tokenization normalization of text Word Segmentation (especially in Chinese) Categorizing and Tagging Words Tagged Corpora Tagged Tokens Part-of-Speech Tagset Python Dictionaries Words to Propertieis mapping Automatic Tagging Determining the Category of a Word (Morphological, Syntactic, Semantic) Text Classification (Machine Learning) Supervised Classification Sentence Segmentation Cross Validation Decision Trees Extracting Information from Text Chunking Chinking Tags vs Trees Analyzing Sentence Structure Context Free Grammar Parsers Building Feature Based Grammars Grammatical Features Processing Feature Structures Analyzing the Meaning of Sentences Semantics and Logic Propositional Logic First-Order Logic Discourse Semantics  Managing Linguistic Data  Data Formats (Lexicon vs Text) Metadata
mlfsas Machine Learning Fundamentals with Scala and Apache Spark 14 godz. The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Scala programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results. Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications. Introduction to Applied Machine Learning Statistical learning vs. Machine learning Iteration and evaluation Bias-Variance trade-off Machine Learning with Python Choice of libraries Add-on tools Regression Linear regression Generalizations and Nonlinearity Exercises Classification Bayesian refresher Naive Bayes Logistic regression K-Nearest neighbors Exercises Cross-validation and Resampling Cross-validation approaches Bootstrap Exercises Unsupervised Learning K-means clustering Examples Challenges of unsupervised learning and beyond K-means

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Machine Learning Fundamentals with Python - Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45czw., 2017-04-13 09:008050PLN / 2939PLN
Wzorce projektowe w Python - Rzeszów, Plac Wolności 13pon., 2017-04-17 09:004500PLN / 1764PLN
Object-oriented programming - Szczecin, ul. Małopolska 23pon., 2017-04-17 09:004900PLN / 3200PLN
Introduction to Programming - Lublin, ul. Spadochroniarzy 9pon., 2017-04-17 09:005800PLN / 4150PLN
Natural Language Processing with Python - Białystok, ul. Malmeda 1wt., 2017-04-18 09:0027780PLN / 9818PLN

Other regions

Szkolenie Python, Python boot camp, Szkolenia Zdalne Python, szkolenie wieczorowe Python, szkolenie weekendowe Python , e-learning Python, wykładowca Python , lekcje UML, kurs zdalny Python, nauka przez internet Python,Kurs Python, instruktor Python, kurs online Python,Kursy Python, edukacja zdalna Python, nauczanie wirtualne Python

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
GIT for Victims of Subversion Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pt., 2017-03-31 09:00 2881PLN / 1160PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-04-03 09:00 N/A / 2550PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2017-04-03 09:00 2970PLN / 2190PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-04-03 09:00 2400PLN / 1400PLN
Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-04-04 09:00 4752PLN / 1958PLN
Język SQL w bazie danych MSSQL Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-04-05 09:00 2970PLN / 1243PLN
Business Analysis Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-04-05 09:00 7722PLN / 3774PLN
Język SQL w bazie danych MySQL Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-04-05 09:00 2851PLN / 1213PLN
Adobe Premiere Pro Szczecin, ul. Sienna 9 czw., 2017-04-06 09:00 3960PLN / 2480PLN
Preparation for Professional Scrum Master Warszawa, ul. Złota 3/11 sob., 2017-04-08 09:00 4000PLN / 4350PLN
Zwinne zarządzanie projektami za pomocą Kanban Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-04-10 09:00 3465PLN / 2133PLN
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-04-10 09:00 14000PLN / 5828PLN
Administrator Training for Apache Hadoop Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2017-04-10 09:00 9405PLN / 6703PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pon., 2017-04-10 09:00 1485PLN / 995PLN
CPB100: Google Cloud Platform Big Data & Machine Learning Fundamentals Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-04-11 09:00 3643PLN / 1504PLN
UML for the IT Business Analyst Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-04-11 09:00 11880PLN / 5160PLN
Introduction to Gimp Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-04-11 09:00 1980PLN / 1060PLN
Microsoft SQL Server 2008/2012 (MSSQL) Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-04-12 09:00 9940PLN / 3512PLN
Artificial Intelligence Overview Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-04-12 09:00 2772PLN / 1316PLN
Adobe Premiere Pro Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-04-13 09:00 3960PLN / 2480PLN
6 kapeluszy myślowych wg Edwarda de Bono Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-04-13 09:00 5148PLN / 1726PLN
Scrum - Step by Step Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-04-17 09:00 4950PLN / 2150PLN
Node.js for JavaScript Developers Gliwice ul. Karola Marksa 11 pon., 2017-04-17 09:00 8613PLN / 3660PLN
Budowanie i zarządzanie zespołem - trening menedżerski Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2017-04-18 09:00 4400PLN / 1380PLN
Microsoft Office Excel - poziom zaawansowany Rzeszów, Plac Wolności 13 śr., 2017-04-19 09:00 2673PLN / 1491PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom średniozaawansowany Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-04-20 09:00 2376PLN / 1192PLN
Adobe InDesign Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-04-24 09:00 1900PLN / 1133PLN
Deep Learning with TensorFlow Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2017-04-25 09:00 13761PLN / 4920PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany Olsztyn, ul. Kajki 3/1 śr., 2017-04-26 09:00 1485PLN / 995PLN
Compliance and the Management of Compliance Risk Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2017-05-01 09:00 8811PLN / 3870PLN
Adobe Illustrator Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-05-08 09:00 2900PLN / 1660PLN
Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2012 Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-05-08 09:00 5800PLN / 2326PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-05-08 09:00 3564PLN / 1891PLN
Adobe Photoshop Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-05-15 09:00 1900PLN / 1260PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-05-15 09:00 5841PLN / 2548PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-05-17 09:00 6200PLN / 2667PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Poznań, Garbary 100/63 wt., 2017-05-23 09:00 3564PLN / 1691PLN
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-05-29 09:00 10000PLN / 4448PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Drools Rules Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 śr., 2017-07-05 09:00 6930PLN / 2850PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam