Szkolenia Programowanie

Szkolenia Programowanie

Praktyczne szkolenia na żywo z Programowania

Programowanie to proces tworzenia programu lub oprogramowania komputerowego, który składa się z wielu etapów.

Szkolenie z Programowania jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Programowanie

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Overview

Node.js is a platform for easily building fast, scalable network applications. Learn how to use the event-driven, non-blocking I/O model to build data-intensive real-time applications that run across distributed devices. We will explore the design choices that make Node.js unique, how this changes the way applications are built and how systems of applications work most effectively in this model. Learn how to create modular code that’s robust, expressive and clear. Understand when to use callbacks, event emitters and streams. Use streams to easily manipulate data that would be impossible to fit in application memory. Gain confidence in handling errors effectively to ensure runtime reliability. The course has extensive lab exercises to reinforce the concepts and techniques covered.

Objectives

On completion of this course, students will be able to:

- Clearly understand the platform design choices that led to Node.js choosing an event loop and what this means for applications built on that foundation.
- Understand the unique trade-offs present in event-driven programming.
- Create Node.js modules and express code modularity in an application.
- Understand the core flow control patterns in Node.js and know when it is appropriate to use callbacks, event emitters or streams.
- Create and manipulate buffers efficiently.
- Understand how to manage error state and know when a process should exit due to an error.
- Build network applications with Node.js.
28 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się języka programowania Python . Nacisk kładziony jest na język Python , podstawowe biblioteki, a także na wybór najlepszych i najbardziej przydatnych bibliotek opracowanych przez społeczność Python . Python napędza firmy i jest używany przez naukowców na całym świecie - jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania.

Kurs może być prowadzony w Python 2.7.x lub 3.x, z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystującymi pełną moc obu wersji języka. Ten kurs może być dostarczony w dowolnym systemie operacyjnym (wszystkie wersje UNIX, w tym Linux i Mac OS X, a także Microsoft Windows).

Ćwiczenia praktyczne stanowią około 70% czasu kursu, a około 30% to pokazy i prezentacje. W trakcie kursu można zadawać dyskusje i pytania.

Uwaga: szkolenie może być dostosowane do konkretnych potrzeb na wcześniejsze żądanie przed proponowaną datą kursu.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at software architects and web developers who wish to use RabbitMQ as a messaging middle-ware and program in Java using Spring to build applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Java and Spring with RabbitMQ to build applications.
- Design asynchronous message driven systems using RabbitMQ.
- Create and apply queues, topics, exchanges, and bindings in RabbitMQ
14 godzin
JavaScript to język programowania przeznaczony do manipulowania stroną internetową .
28 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn advanced Python programming techniques, including how to apply this versatile language to solve problems in areas such as distributed applications, data analysis and visualization, UI programming and maintenance scripting.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to install, configure and administer RabbitMQ, then integrate RabbitMQ messaging into a number of sample .NET applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
- Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world enterprise .Net applications.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to use Python and Spark together to analyze big data as they work on hands-on exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Spark with Python to analyze Big Data.
- Work on exercises that mimic real world cases.
- Use different tools and techniques for big data analysis using PySpark.
14 godzin
Kurs odkrywa tajniki efektywnego pisania zaawansowanych aplikacji w języku VBA dla aplikacji MS Excel. Podczas kursu nasi trenerzy zaprezentują uczestnikom jakie możliwości płyną z wykorzystania programowania obiektowego. Nauczymy również jak prościej i wydajniej pisać dobrej jakości kod w VBA.

Po kursie uczestnik potrafi:

- napisać zaawansowaną aplikację obiektową
- przetwarzać pliki tekstowe
- korzystać z zewnętrznych źródeł danych
- korzystać z zewnętrznych bibliotek
- wykorzystywać poznane "tricks n tips"
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite), participants will learn how to decouple a PHP application, then integrate it with the RabbitMQ messaging system to create distributed cloud applications or microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitMQ's role in the design and implementation of a microservice's architecture.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world PHP applications.
14 godzin
Szkolenie jest wprowadzeniem do nauki programowania w języku Python. Nacisk został położony na strukturę języka, główne biblioteki jak również na najciekwsze i najbardziej przydatne, opracowane przez Python community. Python zarówno napędza biznes oraz używany przez naukowców na całym świecie. Dzięki bogatemu zapleczu gotowych bibliotek Python jest jednym z najpopularniejszych języków do analizy danych. Python jest też bardzo prosty w nauce, dzięki czemu pisanie własnych, dedykowanych narzędzi nie stanowi problemu nawet dla początkujących programistów.
21 godzin
Jest to wstęp do programowania proceduralnego w języku VBA. Szkolenie pozwala zdobyć mocne podstawy VBA oraz jest ukierunkowane na automatyzację pracy (generację raportów, wykresów, manipilację MS Excel z poziomu VBA) oraz optymalizację wykorzystania zasobów (jak pisać czysty, efektywny oraz przejrzysty kod VBA).
Na życzenie klientów istniej możliwość rozbudowania szkolenia o poziązania między VBA, MS Excel i zewnętrznymi bazami np. SQL.

Po kursie użytkownik potrafi:

- nagrać oraz zmodyfikować makro wg potrzeb,
- napisać procedury wykorzystując dane z arkusza,
- stworzyć własną funkcje,
- obsłużyć zdarzenie (otwarcie arkusza, zmiana komórki etc) za pomocą procedury obsługi zdarzenia,
- stworzyć formularz
- automatycznie generować raporty
- utworzyć powiązania pomiędzy MS Excel a zewnętrznymi bazami danych
35 godzin
The training course will help the participants prepare for Web Application Development using Python Programming with Data Analytics. Such data visualization is a great tool for Top Management in decision making.
14 godzin
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the Python programming language and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce is based on the popular book, "Automate the Boring Stuff with Python", by Al Sweigart. It is aimed at beginners and covers essential Python programming concepts through practical, hands-on exercises and discussions. The focus is on learning to write code to dramatically increase office productivity.

By the end of this training, participants will know how to program in Python and apply this new skill for:

- Automating tasks by writing simple Python programs.
- Writing programs that can do text pattern recognition with "regular expressions".
- Programmatically generating and updating Excel spreadsheets.
- Parsing PDFs and Word documents.
- Crawling web sites and pulling information from online sources.
- Writing programs that send out email notifications.
- Use Python's debugging tools to quickly resolve bugs.
- Programmatically controlling the mouse and keyboard to click and type for you.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use the MERN Stack for fullstack development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate React with MongoDB, Express, and Node.js.
- Build a fullstack web application from scratch.
- Implement application security through authorization and authentication.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn the most relevant and cutting-edge machine learning techniques in Python as they build a series of demo applications involving image, music, text, and financial data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement machine learning algorithms and techniques for solving complex problems.
- Apply deep learning and semi-supervised learning to applications involving image, music, text, and financial data.
- Push Python algorithms to their maximum potential.
- Use libraries and packages such as NumPy and Theano.
21 godzin
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.
14 godzin
Pandas is a Python package that provides data structures for working with structured (tabular, multidimensional, potentially heterogeneous) and time series data.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to use PyTest to write short, maintainable tests that are elegant, expressive and readable.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write readable and maintainable tests without the need for boilerplate code.
- Use the fixture model to write small tests.
- Scale tests up to complex functional testing for applications, packages, and libraries.
- Understand and apply PyTest features such as hooks, assert rewriting and plug-ins.
- Reduce test times by running tests in parallel and across multiple processors.
- Run tests in a continuous integration environment, together with other utilities such as tox, mock, coverage, unittest, doctest and Selenium.
- Use Python to test non-Python applications.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to build analytic applications using Python with Plotly and Dash.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a real-time interactive dashboard for streaming live updating data.
- Build interactive dashboards using Python for data science solutions.
- Secure interactive dashboards with advanced authentication methods.
28 godzin
celem tego kursu jest zapewnienie ogólnej biegłości w stosowaniu metod uczenia maszynowego w praktyce. Dzięki użyciu języka programowania Python i jego różnych bibliotek, a w oparciu o wiele praktycznych przykładów ten kurs uczy, jak korzystać z najważniejszych bloków konstrukcyjnych Machine Learning, jak podejmować decyzje modelowania danych, interpretować dane wyjściowe algorytmów i sprawdzić poprawność wyników.

naszym celem jest, aby dać Ci umiejętności, aby zrozumieć i używać najbardziej podstawowych narzędzi z przybornika uczenia maszynowego pewnie i uniknąć typowych pułapek aplikacji Data Sciences.
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to containerize their Java EE 8 applications and run them as microservices in the cloud.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and deploy Java microservices in Docker containers.
- Manage Docker containers using Kubernetes.
- Integrate microservices with an existing monolithic system.
- Monitor, test, and secure microservices.
- Troubleshoot containers and orchestration environments.
28 godzin
This course introduces linguists or programmers to NLP in Python. During this course we will mostly use nltk.org (Natural Language Tool Kit), but also we will use other libraries relevant and useful for NLP. At the moment we can conduct this course in Python 2.x or Python 3.x. Examples are in English or Mandarin (普通话). Other languages can be also made available if agreed before booking.
35 godzin
Python is a programming language that has gained huge popularity in the financial industry. Adopted by the largest investment banks and hedge funds, it is being used to build a wide range of financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python to develop practical applications for solving a number of specific finance related problems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of the Python programming language
- Download, install and maintain the best development tools for creating financial applications in Python
- Select and utilize the most suitable Python packages and programming techniques to organize, visualize, and analyze financial data from various sources (CSV, Excel, databases, web, etc.)
- Build applications that solve problems related to asset allocation, risk analysis, investment performance and more
- Troubleshoot, integrate, deploy, and optimize a Python application

Audience

- Developers
- Analysts
- Quants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training aims to provide solutions for some of the principle problems faced by finance professionals. However, if you have a particular topic, tool or technique that you wish to append or elaborate further on, please please contact us to arrange.
21 godzin
A geographic information system (GIS) is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present spatial or geographic data. The acronym GIS is sometimes used for geographic information science (GIScience) to refer to the academic discipline that studies geographic information systems and is a large domain within the broader academic discipline of geoinformatics.

The use of Python with GIS has substantially increased over the last two decades, particularly with the introduction of Python 2.0 series in 2000, which included many new programming features that made the language much easier to deploy. Since that time, Python has not only been utilized within commercial GIS such as products by Esri but also open source platforms, including as part of QGIS and GRASS. In fact, Python today is by far the most widely used language by GIS users and programmers.

This program covers the usage of Python and its advance libraries like geopandas, pysal, bokeh and osmnx to implement your own GIS features. The program also covers introductory modules around ArcGIS API, and QGIS toolboox.
35 godzin
This is a 5 day introduction to Data Science and Artificial Intelligence (AI).

The course is delivered with examples and exercises using Python
28 godzin
This is a 4 day course introducing AI and it's application using the Python programming language. There is an option to have an additional day to undertake an AI project on completion of this course.
21 godzin
Deep Reinforcement Learning refers to the ability of an "artificial agent" to learn by trial-and-error and rewards-and-punishments. An artificial agent aims to emulate a human's ability to obtain and construct knowledge on its own, directly from raw inputs such as vision. To realize reinforcement learning, deep learning and neural networks are used. Reinforcement learning is different from machine learning and does not rely on supervised and unsupervised learning approaches.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Deep Reinforcement Learning as they step through the creation of a Deep Learning Agent.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts behind Deep Reinforcement Learning and be able to distinguish it from Machine Learning
- Apply advanced Reinforcement Learning algorithms to solve real-world problems
- Build a Deep Learning Agent

Audience

- Developers
- Data Scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce participants combine the power of Python with Selenium to automate the testing of a sample web application. By combining theory with practice in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate their own web testing projects using Python and Selenium.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (onsite or remote), participants will learn how to combine the capabilities of Python and Excel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure packages for integrating Python and Excel.
- Read, write, and manipulate Excel files using Python.
- Call Python functions from Excel.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Programowanie

Szkolenie Programowanie, Programowanie boot camp, Szkolenia Zdalne Programowanie, szkolenie wieczorowe Programowanie, szkolenie weekendowe Programowanie, Kurs Programowanie,Kursy Programowanie, Trener Programowanie, instruktor Programowanie, kurs zdalny Programowanie, edukacja zdalna Programowanie, nauczanie wirtualne Programowanie, lekcje UML, nauka przez internet Programowanie, e-learning Programowanie, kurs online Programowanie, wykładowca Programowanie

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions