Szkolenia Marketing

Szkolenia Marketing

Lokalne, prowadzone przez instruktora kursy marketingu na żywo pokazują poprzez interaktywną dyskusję i studia przypadków podstawy marketingu. Trening marketingowy jest dostępny jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Marketing

KodNazwaCzas trwaniaCharakterystyka kursu
b2bbrandmanB2B Brand Management7 godzinyWiele kursów dotyczy zarządzania marką, ale tylko kilka z nich koncentruje się na promowaniu marki Business to Business. Kurs koncentruje się na brandingu B2B, który zasadniczo różni się od zarządzania marką B2C.
yourbbUnderstanding Your Brand and Your Business21 godzinyPubliczność Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników wymagających szerszego spojrzenia na ich część działalności; ich szczególne role w tym; oraz ich zaangażowania w poprawę swojego wkładu w organizację jako całość Format kursu Kombinacją: Ułatwione dyskusje Prezentacje slajdów Ćwiczenia Pod koniec warsztatów uczestnicy będą mogli: Wyjaśnij, czym jest "marka" i jak mogą na nią wpływać Zapoznaj się z procesem strategii zmian i pozycją Twojej firmy w nich Wyszczególnij odpowiednie zasady stanowiące podstawę wszelkich zmian w firmie Uświadom sobie znaczenie relacji Klient / Interesariusz w pomyślnym prowadzeniu każdej firmy Zdefiniuj finansowe aspekty działalności oraz część delegatów tej firmy Określ ważne aspekty negocjacji, aby zapewnić najlepszy możliwy rezultat dla ich części przedsiębiorstwa .
3246Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi7 godzinyCelem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania podstaw głównych platform mediów społecznościowych i ich wykorzystania w różnych branżach .
3247Facebook w marketingu i reklamie7 godziny
myccmrMarketing for your company: Understand customer, do marketing right28 godzinyZrozumieć marketing Dotknij uczuć swoich klientów Przygotuj swój własny plan Spraw, aby marketing i biznes były zgodne z oczekiwaniami klientów i przekraczały je .
PRICES101B2B Power Pricing! 12 Principles of Pricing Strategy To Boost B2B Profits - 1 Day Course7 godzinyThis is the one day version of the award winning course that helps you stop leaving money on the table, convert more sales, get bigger judgements, and gets your customer to perceive more value in your product offering while making them feel more comfortable spending money. It's like a 7th generation smart phone for your pricing designed by someone who was responsible for training in the marketing and sales department of the world's biggest biotech company which had both B2C and B2B operations.

Awards:
A shortened version of this training program, developed by Philippe -- who was responsible for training in the marketing and sales department of the world's biggest biotech company -- won its presenter, "Top Trainer" at the 2016 B2B Master conference in Kiev.

Course Description:
When asked to choose a pricing order which would maximize revenue in a sales situation, 95% of managers, directors, even CEOs of huge internet companies choose the option which would cost them almost 45% of sales. Learn how to create pricing environments and product matrixes which have been shown again and again to make customers and clients feel more comfortable spending money, using ideas developed and researched by some of the world's biggest companies and Nobel prize winners. Achieve 15%, 23%, 43%, and greater increases in sales and revenue with simple, low cost strategies which are applicable in virtually every aspect of B2B sales. Every entrepreneur, director, graphic designer, sales manager, consultant, advertising specialist, and human being responsible for their own brand should see this seminar at least once in their lives. Indeed, it is essential knowledge for those in the R&D department and tasked with developing new products because an understanding of how customers see a product matrix and spend money within it are key and can lead to significantly different levels of revenue and profit for the company.

A lot has changed in the world in the last 60 years. You’re not communicating with technology from the 1960s, like snail mail – or clunky typewriters. In the time it has taken for us to develop our communication tools of today, Nobel Prize winning economists and other researchers have forged ahead in the understanding of human behaviour.

You will be exposed to case studies and study after study in field after field of pricing, value estimation and purchase decision making to discover common threads in human behaviour and how to create both more perceived value in your product line offering as well as increase sales for year-end reports. You will learn to guide decisions of your customers with phenomenon so powerful they work in every field from pricing to human mate selection to world renowned “magic” acts (who are quick to admit there is no magic, but only psychology). You will never look at your prices the same way again.

What You Will Learn To Boost Your Business:
By taking this course, you will:
- Better understand the pricing strategies of the world's biggest companies
- Get a leap ahead of the competition in the sales arms race
- Learn how to create a pricing environment which makes your customers feel more comfortable spending money
- Learn and, importantly, UNDERSTAND, the proper order of pricing presentation in many negotiation and sales situations and why the wrong order can cost you 45% of your sales
- Learn how to create a product and pricing matrix which can increase product sales by up to 34%
- Learn how to ask a question which will double or triple the price paid for a bottle of wine at auction
- Learn how to add one inexpensive counter-intuitive option to product options which can increase sales by up to 40%
- Learn how one company raised prices by 10% and increased revenue by 95% and why this worked
- Learn how to implement several interesting pricing strategies of successful businesses as revealed by some of the world's greatest business strategy researchers
- Learn how to implement pricing strategies to reposition your brand on a market wide basis
- Learn how to better design your store layout and/or brochures for more sales
- Learn how to create a pricing environment which will guide your customers to options which are more profitable for you
- Improve your skills in advertisement layout and merchandise display based on key psychological principles
- Learn how to create product packages which will increase sales without increasing prices
- Learn how to use some items to create a demand for other items
- Learn how to increase the perception of value and quality using price
- TAKE MOST OF THE GUESSWORK OUT OF YOUR PRICING

What People Have To Say:
"While we worked together at the world's biggest biotech company, and Philippe did training in our marketing and sales department, he came up with more good ideas in one week than our whole company came up with in a year. Every business, executive, manager, and entrepreneur should hear his pricing and business seminars once."
Michael Ketcham, Former Sales Manager - Monsanto
Saint Louis, Missouri, USA

"I have been successfully managing sales for decades and I can say this is a mind taking and action provoking session -- with sparks! I highly recommend it."
Anton Yatchenko
Sony (Co-Owner 12 Moscow Stores)

"Worth every Euro. Fascinating."
Till Lesinski - Project Manager
BMW - Munich, Germany

"Extremely useful and enjoyable for everyone."
Natalia Semenkova - Manager of Marketing
Dixy
(a top 3 grocery retail chain in Russia)

"Philippe is an enthusiastic, clever guy with a lot of good ideas. He helped us redesign our menus and develop new and interesting products to increase our sales and profits."
Alexandra Kutepova - Art Director,
Gastronimica Restaurant Holding
(Sky Lounge and Florentini Restaurants, Moscow)

Miscellaneous:
This day long course includes several exercises which allow participants to get a better feel for the principles in use, with feedback from the course instructor.
PRICES102B2B Power Pricing! 12 Principles of Pricing Strategy To Boost B2B Profits - 1.5 Day Course with Half Day Sales and Marketing Evaluation14 godzinyTo jest dwudniowa wersja nagradzanego kursu pomaga przestać zostawiać pieniądze na stole, konwertować większą sprzedaż, zdobywać większe oceny i sprawić, że klient postrzega większą wartość w ofercie produktów, a jednocześnie czuje się bardziej komfortowo, wydając pieniądze To jak inteligentny telefon 7 generacji do twoich cen zaprojektowany przez kogoś, kto był odpowiedzialny za szkolenie w dziale marketingu i sprzedaży największej na świecie firmy biotechnologicznej, która miała zarówno operacje B2C, jak i B2B Nagrody: Skrócona wersja tego programu szkoleniowego, opracowanego przez Philippe'a, który odpowiadał za szkolenie w dziale marketingu i sprzedaży największej na świecie firmy biotechnologicznej, wygrał prezentera "Top Trainer" na konferencji B2B Master w 2016 roku w Kijowie Opis kursu: Zapytani o wybór zlecenia wyceny, które zmaksymalizowałoby przychody w sytuacji sprzedaży, 95% menedżerów, dyrektorów, a nawet dyrektorów generalnych dużych firm internetowych wybrało opcję, która kosztowałaby ich prawie 45% sprzedaży Dowiedz się, jak tworzyć środowiska cenowe i matryce produktów, które wielokrotnie pokazywano, aby klienci i klienci czuli się bardziej komfortowo, wydając pieniądze, korzystając z pomysłów opracowanych i zbadanych przez niektóre z największych firm na świecie i laureatów nagrody Nobla Osiągnij 15%, 23%, 43% i większy wzrost sprzedaży i przychodów dzięki prostym, niskim kosztom strategii, które mają zastosowanie praktycznie we wszystkich aspektach sprzedaży B2B Każdy przedsiębiorca, reżyser, grafik, kierownik sprzedaży, konsultant, specjalista ds Reklamy i człowiek odpowiedzialny za własną markę powinien przynajmniej raz w życiu uczestniczyć w tym seminarium Istotnie, jest to niezbędna wiedza dla osób w dziale badań i rozwoju, której zadaniem jest opracowywanie nowych produktów, ponieważ zrozumienie, w jaki sposób klienci widzą matrycę produktów i pieniądze w niej wydawane, są kluczowe i mogą prowadzić do znacznie odmiennych poziomów przychodów i zysków dla firmy Wiele zmieniło się na świecie w ciągu ostatnich 60 lat Nie komunikujesz się z technologią z lat sześćdziesiątych, jak pocztówka ze ślimaków - lub przylegające maszyny do pisania W czasie, w którym zajęliśmy się rozwojem naszych dzisiejszych narzędzi komunikacji, nagrodzeni Noblem ekonomiści i inni badacze osiągnęli postęp w zrozumieniu ludzkich zachowań Będziesz mieć styczność ze studiami przypadku i będziesz uczyć się po studiach w polu po ustalaniu cen, szacowaniu wartości i podejmowaniu decyzji o zakupie, aby odkryć wspólne wątki w zachowaniu ludzi i jak stworzyć więcej postrzeganej wartości w ofercie linii produktowej, a także zwiększyć sprzedaż za raporty yearend Nauczysz się kierować decyzjami swoich klientów za pomocą zjawiska tak potężnego, że pracują w każdej dziedzinie, od cen, przez selekcję ludzi do znanych na całym świecie "magicznych" działań (którzy szybko przyznają, że nie ma magii, a jedynie psychologia) Już nigdy nie spojrzysz na swoje ceny w ten sam sposób Czego nauczysz się zwiększać swoją firmę: Biorąc ten kurs, będziesz: Lepiej zrozumieć strategie cenowe największych firm na świecie Uzyskaj skok przed konkurencją w wyścigu zbrojeń sprzedaży Dowiedz się, jak stworzyć środowisko cenowe, dzięki któremu klienci czują się bardziej komfortowo, wydając pieniądze Dowiedz się i, co ważniejsze, ZROZUMIĆ prawidłową kolejność prezentacji cen w wielu sytuacjach negocjacji i sprzedaży oraz dlaczego nieprawidłowe zamówienie może kosztować 45% sprzedaży Dowiedz się, jak stworzyć produkt i matrycę cenową, która może zwiększyć sprzedaż produktów nawet o 34% Dowiedz się, jak zadać pytanie, które podwoi lub potroi cenę zapłaconą za butelkę wina na aukcji Dowiedz się, jak dodać jedną niedrogą, niedopuszczalną opcję opcji produktu, która może zwiększyć sprzedaż nawet o 40% Dowiedz się, jak jedna firma podniosła ceny o 10% i zwiększyła przychody o 95% i dlaczego to zadziałało Dowiedz się, jak wdrożyć kilka interesujących strategii cenowych odnoszących sukcesy firm, o czym świadczą jedne z największych na świecie badaczy strategii biznesowej Dowiedz się, jak wdrożyć strategie cenowe, aby zmienić pozycję marki na rynku Dowiedz się, jak lepiej zaprojektować układ sklepu i / lub broszury, aby zwiększyć sprzedaż Dowiedz się, jak stworzyć środowisko cenowe, które poprowadzi klientów do opcji, które są bardziej korzystne dla Ciebie Popraw swoje umiejętności w zakresie rozmieszczenia reklam i wyświetlania towarów w oparciu o kluczowe zasady psychologiczne Dowiedz się, jak tworzyć pakiety produktów, które zwiększą sprzedaż bez podnoszenia cen Dowiedz się, jak korzystać z niektórych przedmiotów, aby stworzyć zapotrzebowanie na inne przedmioty Dowiedz się, jak zwiększyć postrzeganie wartości i jakości za pomocą ceny WYKORZYSTAJ NAJLEPSZĄ ODPOWIEDZI NA WYŻSZĄ CENĘ Co ludzie mają do powiedzenia: "Podczas gdy pracowaliśmy razem w największej na świecie firmie biotechnologicznej, a Philippe prowadził szkolenia w dziale marketingu i sprzedaży, wymyślił więcej dobrych pomysłów w ciągu tygodnia niż cała firma wymyśliła w ciągu roku a przedsiębiorca powinien raz wysłuchać jego seminariów cenowych i biznesowych " Michael Ketcham, były kierownik sprzedaży Monsanto Saint Louis, Missouri, USA "Z powodzeniem zarządzam sprzedażą przez dziesięciolecia i mogę powiedzieć, że jest to sesja, w której myślenie i działanie prowokuje iskry, gorąco polecam" Anton Jatchenko Sony (CoOwner 12 Moscow Stores) "Wart każdego euro Fascynujące" Till Lesinski Project Manager BMW Monachium, Niemcy "Niezwykle przydatny i przyjemny dla wszystkich" Natalia Semenkova Menedżer marketingu Dixy (3 najlepsza sieć sklepów spożywczych w Rosji) "Philippe jest entuzjastycznym, sprytnym facetem z wieloma dobrymi pomysłami, pomógł nam przeprojektować nasze menu i opracować nowe i interesujące produkty, aby zwiększyć sprzedaż i zyski" Alexandra Kutepova Dyrektor artystyczny, Restauracja Gastronimica (Sky Lounge i Florentini Restaurants, Moskwa Różne: Ta dwudniowa wersja tego kursu pozwala poświęcić więcej czasu na pracę nad zrozumieniem i zastosowaniem tych zasad oraz pozwala lepiej objąć niektóre z zasad Pozwala również pół dnia, aby grupa mogła przyjrzeć się konkretnej sytuacji cenowej i opracować rozwiązania z udziałem instruktora kursu .
digimarketingDigital Marketing14 godzinySzkolenie to najlepiej nadaje się dla ludzi do marketingu cyfrowego i strategii Szkolenie obejmuje koncepcje niezbędne do uzyskania trakcji w mediach cyfrowych Zapewnia on uczestnikom wprowadzenie do kluczowych koncepcji marketingu cyfrowego, od marketingu mobilnego i marketingu mediów społecznościowych po marketing e-mailowy, marketing PPC i SEO Pod koniec szkolenia rozumiemy znaczenie analityki i dobrą strategię z odpowiednimi przykładami .
flockdbFlockdb: A Simple Graph Database for Social Media7 godzinyFlockDB jest rozproszoną, odporną na błędy bazą graficzną do zarządzania szerokimi, ale płytkimi wykresami sieciowymi Początkowo był używany przez Twittera do przechowywania relacji między użytkownikami W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować i korzystać z bazy danych FlockDB, aby odpowiedzieć na pytania mediów społecznościowych, takie jak kto, kto kogo, kto blokuje itp Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zainstaluj i skonfiguruj FlockDB Poznaj unikalne cechy FlockDB, w stosunku do innych baz danych wykresów, takich jak Neo4j Użyj FlockDB do utrzymania dużego zestawu danych wykresu Użyj FlockDB razem z MySQL, aby zapewnić możliwości rozproszonego przechowywania Pytaj, twórz i aktualizuj niezwykle szybkie krawędzie wykresów Skaluj poziomo FlockDB w celu wykorzystania w internetowych, niestabilnych, wysokowydajnych środowiskach internetowych Publiczność Deweloperzy Inżynierowie bazy danych Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
digimarketingchinaDigital Marketing in China14 godzinySzkolenie to jest najlepiej dostosowane do ludzi w marketingu cyfrowym i strategiach Szkolenie obejmuje koncepcje niezbędne do uzyskania trakcji w Chinach za pośrednictwem mediów cyfrowych Wprowadza kluczowe koncepcje marketingu cyfrowego, od marketingu mobilnego i marketingu mediów społecznościowych po marketing pocztą elektroniczną, marketing PPC i SEO Pod koniec szkolenia rozumiemy znaczenie analityki i dobrą strategię z odpowiednimi przykładami .
efektEfektywne wykorzystanie Social Media- plan autorski 7 godzinyCelem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania głównych podstaw platform mediów społecznościowych i ich wykorzystania w różnych branżach.

Nadchodzące szkolenia z technologii Marketing

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi - Białystok, ul. Malmeda 1wt., 2019-04-09 09:00730PLN / 1230PLN
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi - Zakopane, ul. Jagiellońska 30 pt., 2019-04-12 09:00730PLN / 1230PLN
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi - Szczecin, ul. Sienna 9pt., 2019-04-12 09:00730PLN / 1230PLN
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi - Warszawa, ul. Złota 3pon., 2019-04-15 09:00730PLN / 1180PLN
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi - Rzeszów, Plac Wolności 13czw., 2019-04-18 09:00730PLN / 1230PLN
Szkolenie Marketing, Marketing boot camp, Szkolenia Zdalne Marketing, szkolenie wieczorowe Marketing, szkolenie weekendowe Marketing, Kurs Marketing,Kursy Marketing, Trener Marketing, instruktor Marketing, kurs zdalny Marketing, edukacja zdalna Marketing, nauczanie wirtualne Marketing, lekcje UML, nauka przez internet Marketing, e-learning Marketing, kurs online Marketing, wykładowca Marketing

Kursy w promocyjnej cenie

SzkolenieMiejscowośćData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
RabbitMQŁódź, al. Piłsudskiego 10/14śr., 2019-03-27 09:002100PLN / 2850PLN
CISA - Certified Information Systems AuditorKielce, ul. Warszawska 19pon., 2019-04-01 09:00N/A / 5240PLN
Docker and KubernetesOpole, Władysława Reymonta 29pon., 2019-04-01 09:002990PLN / 3990PLN
Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep ThinkingWrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22pon., 2019-04-01 09:004990PLN / 5990PLN
Automatyzacja testów za pomocą SeleniumWrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22śr., 2019-04-03 09:002990PLN / 3990PLN
Reactive Programming with Angular RxJS Warszawa, ul. Złota 3/11czw., 2019-04-04 09:001970PLN / 2720PLN
Public Speaking 101Warszawa, ul. Złota 3pon., 2019-04-08 09:00N/A / 950PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowanyPoznań, Garbary 100/63czw., 2019-04-11 09:00860PLN / 1610PLN
BPMN 2.0 Fundamentals and WorkshopKatowice ul. Korfantego 2pon., 2019-04-15 09:001990PLN / 2740PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 IntermediateWarszawa, ul. Złota 3śr., 2019-04-24 09:003290PLN / 3940PLN
RabbitMQPoznań, Garbary 100/63czw., 2019-04-25 09:002080PLN / 2830PLN
Selenium dla testerów manualnychWarszawa, ul. Złota 3/11pon., 2019-04-29 09:001990PLN / 2740PLN
Customer Care StrategyWarszawa, ul. Złota 3/11pon., 2019-05-06 09:002990PLN / 3990PLN
Docker and KubernetesGdańsk, ul. Grodzka 19wt., 2019-05-07 09:002990PLN / 3990PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)Rzeszów, Plac Wolności 13pon., 2019-05-13 09:002150PLN / 3650PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Poland
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!