Szkolenia Inżynieria wymagań

Szkolenia Inżynieria wymagań

Requirements Engineering courses

Opinie uczestników

Object-Oriented Analysis and Design using UML

Learned a lot of practical material. The exercises were very practical also.

JIMMY CHAN - THALES TRANSPORT & SECURITY (HONG-KONG) LIMITED

Analiza i projektowanie obiektowe za pomocą języka UML

Najbardziej podobała mi się proporcja między wykładami i ćwiczeniami oraz tempo prowadzenia.

Barbara Kwiecień - Unit4 Polska sp. z o.o.

Analiza i projektowanie obiektowe za pomocą języka UML

Humor :)

Olga Szupszynska - Unit4 Polska sp. z o.o.

Podstawy inżynierii wymagań i analizy

Profesjonalizm, elokwencja, humor i duża wiedza.

Michał Zych - Aplisens S.A.

Analiza i projektowanie obiektowe za pomocą języka UML

cwiczenia

Piotr Goc - Alten Polska Sp. z o.o.; EQ SYSTEM Sp.z o.o.;

Plany Szkoleń Inżynieria wymagań

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
mbd Model Based Development for Embedded Systems 21 godz. Model Based Development (MBD) is a software development methodology that enables faster, more cost-effective development of dynamic systems such as control systems, signal processing and communication systems. It relies on graphic modeling rather than the traditional text based programming. In this instructor-led, live training participants will learn how to apply MBD methodologies to reduce development costs and accelerate the time to market of their embedded software products. By the end of this training, participants will be able to Select and utilize the right tools for implementing MBD. Use MBD to carry out rapid development in the early stages of their embedded software project. Shorten the release of their embedded software into the market. Audience Embedded systems engineers Developers and programmers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice Introduction to Model Based Development Overview of the "system model" Mathematical modeling approaches Establishing the requirements Defining the system Designing the model Preparing your MBD toolkit Verifying and validating the model     Simulation tools and practices: Simulink and StateFlow Engineering safety-critical embedded software Tools and approaches for testing your application Detecting and mitigating failures Reusing test suites Refining algorithms through multi-domain simulation Serial code generation     Tools and practices: TargetLink SCM tools for managing MBD Using a common design environment across teams Deploying across multiple processors and hardware types Conclusion
UML Analiza i projektowanie obiektowe za pomocą języka UML 21 godz. Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, projektantów, programistów, testerów oraz kierowników projektów informatycznych. Stanowi wprowadzenie do modelowania systemu z wykorzystaniem notacji UML. Na przykładzie wybranego systemu realizowane są kolejne etapy modelowania i dokumentowania: od zbierania wymagań, przez modelowanie procesów biznesowych i dokumentowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do utworzenia modelu analitycznego. Kolejnym etapem jest faza projektowa - modelowanie statyczne i dynamiczne z wykorzystaniem klas projektowych i diagramów prezentujących interakcję między elementami systemu. Szkolenie może być podstawą do stworzenia kompleksowej procedury modelowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, dzięki wykorzystaniu UML we wszystkich fazach tworzenia oprogramowania oraz wskazaniu najlepszych praktyk wynikających z wieloletniego doświadczenia trenerów NobleProg. Wprowadzenie do języka UML Krótka historia UML Przegląd zagadnień z zakresu modelowania obiektowego Specyfikacja UML grupy OMG Przegląd diagramów UML Zarządzanie wymaganiami Podział wymagań Kategorie wymagań wg FURPS Metody zbierania wymagań Modelowanie wymagań z wykorzystaniem notacji UML Macierz zależności wymagań Tworzenie specyfikacji wymagań na podstawie diagramów Modelowanie procesów biznesowych Definicja procesu biznesowego Modelowanie procesów biznesowych w UML Diagram czynności Przepływy decyzyjne i współbieżne Wyjątki i obsługa wyjątków Partycje, tory Modelowanie wymagań niefunkcjonalnych Wykorzystanie diagramów komponentów i wdrożenia Wstępna architektura systemu - logiczna i fizyczna Modelowanie wymagań związanych z bezpieczeństwem, wydajnością, niezawodnością systemu Modelowanie wymagań funkcjonalnych Określanie zakresu systemu Modelowanie funkcjonalności systemu przy pomocy diagramu przypadków użycia Identyfikowanie aktorów i relacji między nimi Rozpoznawanie przypadków użycia Asocjacja "aktor - przypadek użycia" i jej właściwości Relacje między przypadkami użycia: include, extend, generalizacja Tworzenie scenariuszy przypadków użycia i generowanie diagramów na ich podstawie (aktywności, maszyny stanowej) Analityczny model systemu Wykorzystanie diagramu komunikacji do określenia głównych obiektów systemu Rodzaje komunikatów: asynchroniczne, synchroniczne, powrotne Określanie kolejności numerowania komunikatów Kategorie obiektów analitycznych: Boundary, Control i Entity Wstęp do projektu systemu Modelowanie interakcji Modelowanie statyczne Diagram klas i generowanie kodu źródłowego Relacja asocjacji i jej cechy Pozostałe relacje: agregacja, kompozycja, generalizacja, zależność, klasa asocjacyjna Forward/Reverse engineering Generowanie kodu źródłowego na podstawie diagramu Generowanie diagramu na podstawie kodu źródłowego Synchronizowanie kodu i diagramu Diagramy obiektów, struktur połączonych i pakietów Modelowanie dynamiczne Weryfikacja modelu statycznego Doprecyzowanie sygnatur metod Weryfikacja poprawności diagramu klas Modelowanie dynamiczne na poziomie wywołań metod Diagramy: sekwencji, maszyny stanowej, czasu i interakcji
reqbf REQB Foundation - przygotowanie do egzaminu 21 godz. Szkolenie przygotowujące do zdobycia certyfikatu REQB Foundation Level. Certyfikat ten potwierdza umiejętności określania i opisywania wymagań oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań. Stanowi też potwierdzenie znajomości procesu i procedur inżynierii wymagań oraz zarządzania ryzykiem.  Wprowadzenie do wymagań Podstawy Wymaganie Standardy i normy Modele procesu i proces inżynierii wymagań Modele procesu Proces inżynierii wymagań Zarządzanie projektem i ryzykiem Zarządzanie projektem Zarządzanie ryzykiem Odpowiedzialności i role Podstawowe role Zadania inżynierii wymagań Identyfikacja wymagań Klient Wizja i cele projektu Identyfikacja interesariuszy Techniki identyfikacji wymagań Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Opis wymagań Specyfikacja wymagań Specyfikacja Procedura Formalizacja Jakość wymagań Analiza wymagań Wymagania i rozwiązania Metody i techniki analizy wymagań Analiza obiektowa Szacowanie kosztów Priorytety Akceptacja wymagań Śledzenie wymagań Śledzenie w projekcie Zarządzanie zmianą Zapewnienie jakości wymagań Czynniki oddziałujące na jakość Weryfikacja wymagań w fazie pozyskiwania Zapewnienie jakości poprzez testowalność Metryki Narzędzia wymagań Korzyści narzędzi Kategorie narzędzi
eraamauml Efficient Requirement Management using Agile Methods and Agile UML Modeling 21 godz. Objective: This training course aims at helping product managers, products owners, business analysts, system architects and developers understand how to efficiently Manage Requirements on the basis of the product vision till guiding developers accurately in implementing them. More in detail, this course aims at assisting product managers in better defining the value propositions of their products on the basis of strategies and stakeholder needs. Business Analysts and product owners understand how to describe requirements of the product backlog then discover appropriate epics and user stories of the system while contributing to the required value creation. Along interactive case study exercises, participants learn how to describe in detail such requirements in order to validate correct understanding of needs and prepare system acceptance tests. Thus, only using a very common and productive UML profile, they learn to structure requirements in order to communicate efficiently with architects and developers through an iterative requirement gathering process. Audience: Product Managers Product Owners Business Analysts Anyone interetsted in the Requirements Management Process Introduction What is the Requirement Management Process ? Why Agile ? Business agility and agile software delivery : Definitions Linking Agile to Business : Business Motivation Model vs. Business Model Canvas, How to effciently use the Value Proposition Canvas for defining the Product Vision ? Business agility vs. agile software delivery principles What is Agile Not ? Impacts of alignment with strategies and capabilities Requirement Management in an Agile Context Scrum Life Cycle : Issues about completeness of requirements and traceability How productive models enhance communication in 'Agile' ? Business Extensions of Agile : Structuring Business Value Contribution of a User Story A Panorama of UML diagrams for modeling requirements Frameworks for tracing requirements toward software implementation and tests The 5 levels planning of an agile project (from Clarifying the Vision and Product Backlog to Tasks… and the Architecture Walking Skeleton) Managing Requirements within Agile Methods (Scrum, DAD) vs. the Unified Process (RUP) Roles, teams, environments Presentation of the Case Study for Structuring requirements and managing them using an iterative process How to describe the business vision and needs via traceable models ? Qualification of the requirements : The Kano model vs. the Value Proposition Canvas Structuring the Vision of the Product on the basis of strategies, environmental forces and trends Value proposition, key activities, key resources, revenue streams and cost structures,  Discovering the business scope of the product using the customer needs, gains and pains Describing business use cases using 'value streams' and 'value stages' Bridging the business scope of the product with expected 'value contributions' Case Study : Describing the vision of the product How to describe user needs via agile use case modeling (epics and user stories) ?  Agile Estimating and Planning Building and managing the product backlog / granularity of requirements Ahead of the sprint planning Creation of the sprint backlog Agile User Story Pattern : system scope (the subject), actors, use cases, user stories, acceptance criteria, the INVEST model The Walking Skeleton using Disciplined Agile Delivery : From Processes to Technology  How to find out epics and user stories on the basis of value streams ? Value contribution of epics and user stories Writing tasks : granularity and size using the SMART model Case Study : Discovering epics and user stories on the basis of value streams Validating and testing correct understanding of detailed specifications  Using an incremental requirement gathering process and the sprint backlog Rules for efficient epic, user story and architecture descriptions Diagrams for validating epics and user story descriptions  How to choose the right diagram ?  Refining features using use cases and relationships modeling Testing correct understanding of requirements using Test-Driven Requirements Given/When/Then structures and Operation Contracts for guiding developers in implementing requirements Coverage analysis and change management Case Study : Validating, testing and communicating detailed requirements to developers Conclusion Steps of efficient requirement gathering and system analysis processes  Traceability between requirements and analysis models  Patterns for gathering and testing requirements  Notice: The above training-mentoring sessions are conducted interactively using examples from Requirement Engineering and Modeling tools in order to ensure good level of traceability between requirements and underlying solutions. Concepts are first explained using basic examples and are then followed by solution drafts to your potential case. After this session, we can also accompany you by reviewing and validating your solutions depending on your needs.
softengret Software Engineering, Requirements Engineering and Testing 63 godz. Software Engineering 5 days Day 1: Project Management Project versus line management and maintenance and support Project definition and project forms Management – general rules and project management Management styles What is special for IT projects? Basic project process Iterative, incremental, waterfall, agile and lean project process Project phases Project roles Project documentation and other artefacts Soft factors and peopleware PRINCE 2, PMBOK, PMI, IPMA and other project standards Day 2: Business Analysis and Requirements Engineering Fundamentals Defining business goals Business analysis, business process management, business process improvement The boundary between business and system analysis System stakeholders, system users, system context and system boudaries Why are requirements necessary? What us requirements engineering The boundary between requirements engineering and architectural design Where is requirements engineering often hidden? Requirements engineering in iterative, lean, and agile development and in continuous integration – FDD, DDD, BDD, TDD Basic requirements engineering process, roles and artefacts Standards and certifications: BABOK, ISO/IEEE 29148, IREB, BCS, IIBA Day 3: Architecture and Development Fundamentals Programming languages – structural and object-oriented paradigms Object-oriented development – how much is history, how much is the future Modularity, portability, maintainability and scalability of architectures Definition and type of software architectures Enterprise architecture and system architecture Programming styles Programming environments Programming mistakes and how to avoid and prevent them Modelling architecture and components SOA, Web Services and micro-services Automatic build and continuous integration How much architecture design is there on a project? Extreme programming, TDD and re-factoring Day 4: Quality Assurance and Testing Fundamentals Product quality: what is it? ISO 25010, FURPS etc. Product quality, user experience, Kano Model, customer experience management and integral quality User-centred design, personas and other ways to make quality individual Just-enough quality Quality Assurance and Quality Control Risk strategies in quality control The components of quality assurance: requirements, process control, configuration and change management, verification, validation, testing, static testing and static analysis Risk-based quality assurance Risk-based testing Risk-driven development Boehm’s curve in quality assurance and in testing The four testing schools – which suits your need? Day 5: Process Types, Maturity and Process Improvement The evolution of IT process: from Alan Turing through Big Blue to lean startup Process and process-oriented organization The history of processes in crafts and industries Process modelling: UML, BPMN and more Process management, process optimization, process re-engineering and process management systems Innovative process approaches: Deming, Juran, TPS, Kaizen Is (process) quality free? (Philip Crosby) The need and history of maturity improvement: CMMI, SPICE and other maturity scales Special types of maturity: TMM, TPI (for testing), Requirements Engineering Maturity (Gorschek) Process maturity versus product maturity: any correlation? any causal relationship? Process maturity versus business success: any correlation? any causal relationship? A forsaken lesson: Automated Defect Prevention and The Next Leap in Productivity Attempts: TQM, SixSigma, agile retrospectives, process frameworks Requirements Engineering - 2 days Day 1: Requirements Elicitation, Negotiation, Consolidation and Management Finding requirements: what, when and by whom Stakeholder classification Forgotten stakeholders Defining system context – defining requirements sources Elicitation methods and techniques Prototyping, personas, and requirements elicitation through testing (exploratory and otherwise) Marketing and requirements elicitation – MDRA (“Market-Driven Requirements Engineering”) Prioritising requirements: MoSCoW, Karl Wiegers and other techniques (including agile MMF) Refining requirements – agile “specification by example” Requirements negotiation: types of conflicts, conflict-solving methods Solving internal incongruence between some types of requirements (e.g. security versus ease of use) Requirements traceability – why and how Requirements status changes Requirements CCM, versioning and baselines Product view and project view on requirements Product management and requirements management in projects Day 2: Requirements Analysis, Modelling, Specification, Verification and Validation Analysis is the thinking and re-thinking you do between elicitation and specification Requirements process is always iterative, even in sequential projects Describing requirements in natural language: risks and benefits Requirements modelling: benefits and costs The rules for using natural language for requirements specification Defining and managing requirements glossary UML, BPMN and other formal and semi-formal modelling notations for requirements Using document and sentence templates for requirements description Verification of requirements – goals, levels and methods Validation – with prototyping, reviews and inspections, and testing Requirements validation and system validation Testing - 2 days Day 1: Test Design, Test Execution and Exploratory Testing Test design: after risk-based testing, choosing the optimum way to use the time and resources available Test design “from infinity to here” – exhaustive testing is not possible Test cases and test scenarios Test design on various test levels (from unit to system test level) Test design for static and for dynamic testing Business-oriented and technique-oriented test design (“black-box” and “white-box”) Attempting to break the system (“negative testing”) and supporting the developers (acceptance testing) Test design to achieve test coverage – various test coverage measures Experience-based test design Designing test cases from requirements and system models Test design heuristics and exploratory testing When to design test cases? – traditional and exploratory approach Describing test cases – how much detail? Test execution – psychological aspects Test execution – logging and reporting Designing tests for “non-functional” testing  Automatic test design and MBT (Model-Based Testing) Day 2: Test Organization, Management and Automation Test levels (or phases) Who does the testing, and when? – various solutions Test environments: cost, administration, access, responsibility Simulators, emulators and virtual test environment Testing in agile scrum Test team organization and role Test process Test automation – what can be automated? Test execution automation – approaches and tools
ISAM1 ISTQB CTFL 21 godz. ISTQB CFTL 70% theory + 30% practice SW testing fundamentals  Testing throughout the life cycle  Static techniques  Test design techniques  Test management  Tool support for testing
piwa Podstawy inżynierii wymagań i analizy 14 godz. Cel szkolenia Uzyskanie przez uczestników szkolenia podstawowych umiejętności, przydatnych do bezzwłocznego zastosowania w praktyce, w zakresie inżynierii wymagań, analizy biznesowej i analizy systemowej, zarówno jej aspektów organizacyjnych jak i technicznych. Grupa docelowa Analitycy (analitycy biznesowi i analitycy systemowi) oraz inżynierowie wymagań, chcący usystematyzować posiadane wiadomości i umiejętności oraz zdobyć nowe, oraz wszystkie osoby, którym potrzebne są umiejętności skutecznego pozyskiwania, analizy i zarządzania zmianami wymagań użytkowników i biznesu: programiści, kierownicy projektów, testerzy, uczestnicy zespołów scrumowych, a także osoby zamawiające oprogramowanie, które potrzebują umiejętnie przekazać swoje potrzeby działom IT lub zewnętrznym dostawcom. Blok 1: Wymagania bez inżynierii wymagań – praktyki dobre i złe Warsztat 1 – skąd się biorą wymagania tak naprawdę? Inżynieria wymagań czy analiza biznesowa? Inżynieria wymagań ukryta w zarządzaniu projektami Agile, czyli naprawdę doskonała inżynieria wymagań (choć ukryta pod egzotyczną terminologią) Inżynieria wymagań odpowiedzialnością zespołu programistów Jakość to będzie – koszty braku inżynierii wymagań Blok 2: Jak precyzyjne powinny być wymagania? Warsztat 2 – od czego zależy dokładność książki kucharskiej? Staranność wymagań, jako funkcja konsekwencji awarii Staranność wymagań, jako funkcja wielkości i złożoności produktu Staranność wymagań, jako funkcja właściwości organizacji Blok 3: Dobre i złe wymagania Cechy (właściwości) dobrych wymagań Przydatne parametry wymagań oraz ich możliwe wartości Dobre wymagania jako elementy rejestru produktu (product backlog) w agile Blok 4: Sposoby pozyskiwania wymagań Warsztat 3 – poszukiwanie wymagań Wizja biznesowa a wymagania wobec systemu IT Interesariusze: my, oni i ci inni Granica systemu, kontekst systemu i reszta świata Proces pozyskiwania wymagań Techniki pozyskiwania wymagań Walidacja i negocjowanie wymagań Blok 5: opisywanie wymagań Eksploracyjne określanie wymagań Opis wymagań w języku naturalnym – korzyści i zagrożenia, metody pomocnicze Modelowanie wymagań  Lekkie użycie niepełnego modelowania  Opowieści użytkowników (user stories)  Diagramy przepływu kontroli  Diagramy torów pływackich  Diagramy przepływu danych (kontekstowe)  Diagramy związków encji  UML: diagramy przypadków użycia  UML: diagramy aktywności  UML: diagramy przejść stanów  UML: diagramy interakcji  UML: diagramy strukturalne Opisy wymagań: formaty, wzorce, dokumenty lub narzędzia (ReQtest, DOORS, inne narzędzia) Blok 6: Wymagania i co dalej? Szacowanie pracochłonności na podstawie wymagań Powiązania wymagań z wizją systemu, ze sobą nawzajem, z architekturą systemu, komponentami oraz z testami Jak sobie radzić ze zmianami wymagań
irebcpre Podstawy IREB CPRE 7 godz. Cel szkolenia Uzupełnienie wiadomości na temat inżynierii wymagań, na przykład zdobytych na kursie „Podstawy inżynierii wymagań i analizy”, lub w inny sposób, o umiejętności pozwalające na skuteczne zdanie egzaminu na Certyfikat Podstawowy IREB CPRE (IREB CPRE FL). Zdanie egzaminu wymaga radzenia sobie ze specyficznie sformułowanymi pytaniami testowego egzaminu. Grupa docelowa Osoby, które chcą potwierdzić posiadane doświadczenie i wiedzę w zakresie inżynierii wymagań, zdając egzamin na certyfikat IREB CPRE FL. Przegląd sylabusu (planu) wiedzy wymaganej do egzaminu certyfikacyjnego Omówienie tematów nieobjętych programem kursu „Podstawy inżynierii wymagań i analizy”, ale wymaganych do egzaminu, oraz zapoznanie się z terminologią Skąd się biorą, jak odpowiadać na pytania egzaminu próbnego? Wykonanie i omówienie 40 pytań próbnych
spnw Skuteczne pozyskiwanie i negocjowanie wymagań 14 godz. Cel szkolenia Poznanie i praktyczne wypróbowanie podczas zajęć warsztatowych sposobów skutecznego określania granic systemu i granic kontekstu systemu, identyfikowania interesariuszy, znajdowania wymagań, prowadzenia rozmów z interesariuszami oraz innych technik poznawania ich potrzeb, priorytetyzacji, walidacji oraz negocjowania wymagań z różnymi grupami interesariuszy. Grupa docelowa Osoby, które do sprawnego wykonywania zadań potrzebują udoskonalić swoje umiejętności w zakresie technik pozyskiwania wymagań, ich walidacji oraz negocjowania z różnymi grupami interesariuszy projektu. Blok 1: Umiejętności i warunki wstępne Umiejętności psychologiczne i społeczne Model komunikacji Schulza von Thuna Asertywność Teoria gier Kultury organizacji zamawiającej i realizującej oprogramowanie Relacja firmy z własnym działem IT Blok 2: Źródła wymagań Identyfikacja i klasyfikacja interesariuszy Zarządzanie dobrymi relacjami z interesariuszami Inżynieria wymagań zorientowana na użytkownika Konstrukcja pomocnicza – persona Poszukiwanie wymagań w dokumentacji: Typowe przydatne dokumenty Zarządzanie informacją znalezioną w dokumentach Wzorce struktur dokumentacji dla różnych rodzajów systemów Blok 3: Techniki pozyskiwania wymagań Właściwości, klasyfikacja i wybór właściwej techniki pozyskiwania wymagań Techniki zadawania pytań Wywiady Ankiety Techniki obserwacyjne Obserwacje Współudział – czeladnictwo Badanie kontekstowe Techniki twórcze Burza mózgów, paradoks burzy mózgów Metoda 635 Sześć kapeluszy DeBono Technika analogii Lista kontrolna Osoborn’a Techniki ponownego użycia Archeologia dokumentacyjna Czytanie z wybranej perspektywy Ponowne użycie wymagań Techniki pomocnicze Prototypowanie Przechadzki użytkowników Scenariusze Krótkie streszczenia celu Pozyskiwanie wymagań zorientowane na cele Wiedza ekspercka Opowieści użytkowników Blok 4. Techniki negocjowania Rodzaje konfliktów Pięć typów konfliktów Model rozwiązywania konfliktów Glasl’a Wybór właściwych technik Metody konwergencji Porozumienie Kompromis Rozwiązanie wariantowe Metody głosowania Sposoby głosowania i techniki obliczania wyników Zwarcie szeregów Metody analityczne Uwzględnienie wszystkich danych (technika CAF) Plus – minus – interesujące (PMI) Analiza kosztów i korzyści
pkwcirebcpre Pozyskiwanie i konsolidacja wymagań, certyfikat IREB CPRE AL 7 godz. Cel szkolenia Uzupełnienie wiadomości zdobytych na kursie „Skuteczne pozyskiwanie i negocjowanie wymagań (2 dni)”, lub w inny sposób, o umiejętności pozwalające na skuteczne zdanie egzaminu na Certyfikat Zaawansowany IREB Pozyskiwanie i Konsolidacja Wymagań (IREB CPRE AL. E&C). Zdanie egzaminu wymaga radzenia sobie ze specyficznie sformułowanymi pytaniami testowego egzaminu, czego uczymy podczas tego 1-dniowego kursu. Grupa docelowa Osoby, które chcą uzyskać certyfikat potwierdzający ich wiedzę w zakresie pozyskiwania i negocjowania wymagań. Przegląd sylabusu (planu) wiedzy wymaganej do egzaminu certyfikacyjnego Omówienie tematów nieobjętych programem kursu „Skuteczne pozyskiwanie i negocjowanie wymagań”, ale wymaganych do egzaminu, oraz zapoznanie się z terminologią Skąd się biorą, jak odpowiadać na pytania egzaminu próbnego? Wykonanie i omówienie 40 pytań próbnych
mwpm Modelowanie wymagań – przegląd metod 14 godz. Cel szkolenia Poznanie i nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania szeregu metod modelowania wymagań (w tym najpopularniejszych – przypadków użycia UML) oraz ćwiczenie procedury doboru najwłaściwszej metody modelowania (lub, w określonych sytuacjach, rezygnacji ze stosowania modelowania). Grupa docelowa Inżynierowie wymagań, analitycy biznesowi i systemowi, architekci oprogramowania, kierownicy zespołów i projektów, programiści tworzący kod na podstawie modeli wymagań. Blok 1: Korzyści oraz koszty modelowania Definicja modelu Korzyści modeli Filtrowanie i selekcja informacji Łatwiejsze rozumienie Możliwości weryfikacji oraz projektowania zmian modelu Ułatwienie zrozumienia i walidacji Automatyczne tworzenie kodu oraz przypadków testowych z modeli wymagań Koszty zastosowania modeli Wymagania dokładności Konieczność nauki Fałszywa pewność Radzenie sobie ze zmianami modeli Lekkie użycie niepełnego modelowania Blok 2: Modele behawioralne Opowieści użytkowników (user stories) Diagramy przepływu kontroli Diagramy torów pływackich Diagramy przepływu danych (kontekstowe) UML: diagramy przypadków użycia UML: diagramy aktywności UML: diagramy przejść stanów UML: diagramy interakcji Blok 3: Modele strukturalne Diagramy związków encji Drzewa klasyfikacji Diagramy składni UML: diagramy strukturalne Klas (class diagram) Obiektów (object diagram) Komponentów (component diagram) Wdrożenia (deployment diagram) Struktur złożonych (composite structure diagram) Pakietów (package diagram) Profili (profile diagram) Oszacowanie kosztów i zysków modelowania
zwpagile Zarządzanie wymaganiami w projektach Agile 7 godz. Cel szkolenia Poznanie specyfiki pracy z wymaganiami w projektach realizowanych w trybie agile scrum, zdobycie umiejętności jak najlepszego zarządzania rejestrem produktu (product backlog), współpracy w użytkownikami, podziału i priorytetyzacji wymagań (backlog items), doboru najlepszej metody opisu wymagań dostosowanej do warunków przebiegu (sprint) oraz specyfiki produktu. Szkolenie porusza zagadnienie specyficzne dla inżynierii wymagań w scrumie i nie dotyczy ogólnych sposobów inżynierii wymagań (do tego służą pozostałe kursy inżynierii wymagań, opisane powyżej). Grupa docelowa Uczestnicy projektów agile oraz zleceniodawcy i sponsorzy projektów realizowanych w trybie agile. Blok 1: Agile scrum a inżynieria wymagań Specyfika inżynierii wymagań w agile scrum Szkodliwy mit głoszący, że w agile scrum inżynieria wymagań ;stosowana także w modelu sekwencyjnym traci znaczenie Blok 2: Organizacja inżynierii wymagań w agile scrum Zarządzanie projektem za pomocą wymagań Zarządzanie przebiegiem za pomocą wymagań Oszacowanie pracochłonności zadań na podstawie wymagań Nadzorowanie przebiegu sprintu z perspektywy wymagań Blok 3: Opowieści użytkowników: zalety i ograniczenia Definicje opowieści użytkowników Kiedy stosować opowieści użytkowników, kiedy inne sposoby opisu wymagań? Opowieści użytkowników a kryteria zakończenia i realizacji zadań przebiegu Opisywanie wymagań niefunkcjonalnych w agile scrum Od wizji biznesowej do wymagań szczegółowych przy pomocy opowieści użytkowników Blok 4: Pozyskiwanie oraz analiza wymagań w agile scrum Rola właściciela produktu w pozyskiwaniu wymagań Zaangażowanie użytkowników Rola użytkowników przy określaniu kryteriów akceptacji Wymaganie, MMR praz dostawa Zarządzanie produktem i portfelem produktów w projektach agile

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Podstawy inżynierii wymagań i analizy - Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220pon., 2017-10-09 09:006000PLN / 2700PLN
Exam preparation: IREB CPRE foundation - Opole, Władysława Reymonta 29wt., 2017-10-10 09:004000PLN / 2450PLN
Skuteczne pozyskiwanie i negocjowanie wymagań - Gliwice ul. Karola Marksa 11 śr., 2017-10-11 09:006000PLN / 2700PLN
Efficient Requirement Management using Agile Methods and Agile UML Modeling - Łódź, ul. Tatrzańska 11śr., 2017-10-11 09:0015000PLN / 5900PLN
Zarządzanie wymaganiami w projektach Agile - Warszawa, ul. Złota 3/11czw., 2017-10-12 09:004000PLN / 2200PLN

Other regions

Szkolenie Inżynieria wymagań, Inżynieria wymagań boot camp, Szkolenia Zdalne Inżynieria wymagań, szkolenie wieczorowe Inżynieria wymagań, szkolenie weekendowe Inżynieria wymagań , kurs zdalny Inżynieria wymagań, lekcje UML, kurs online Inżynieria wymagań,Kursy Inżynieria wymagań, Trener Inżynieria wymagań, wykładowca Inżynieria wymagań , edukacja zdalna Inżynieria wymagań, nauka przez internet Inżynieria wymagań,Kurs Inżynieria wymagań, e-learning Inżynieria wymagań, nauczanie wirtualne Inżynieria wymagań

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-09-25 09:00 3069PLN / 1623PLN
Programowanie w języku C++ Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-25 09:00 5445PLN / 2815PLN
Java Performance Tuning Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-25 09:00 9801PLN / 3000PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-09-25 09:00 5940PLN / 3730PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-09-26 09:00 10266PLN / 3911PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 Foundation Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-09-27 09:00 6930PLN / 3510PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznań, Garbary 100/63 śr., 2017-09-27 09:00 2970PLN / 1590PLN
Adobe InDesign Katowice ul. Opolska 22 czw., 2017-09-28 09:00 1881PLN / 1327PLN
Wzorce projektowe w C# Rzeszów, Plac Wolności 13 czw., 2017-09-28 09:00 3861PLN / 2331PLN
Tworzenie aplikacji na platformie Android Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2017-10-02 09:00 4455PLN / 3128PLN
Statistical and Econometric Modelling Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-10-02 09:00 20483PLN / 6807PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-10-03 09:00 5148PLN / 1830PLN
Web Development with Symfony3 Kielce, ul. Warszawska 19 pon., 2017-10-09 09:00 5554PLN / 2483PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-10-09 09:00 3564PLN / 1891PLN
Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2017-10-10 09:00 7722PLN / 3474PLN
Access - podstawy Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2017-10-10 09:00 3465PLN / 1550PLN
MS-40361 Software Development Fundamentals MTA Exam 98-361 Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-11 09:00 6138PLN / 2610PLN
UML Analysis and Design Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-11 09:00 8910PLN / 4170PLN
PostgreSQL for Administrators Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-11 09:00 12326PLN / 4235PLN
Agile w projektach zdalnych Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-10-16 09:00 5049PLN / 1962PLN
Programowanie w języku C++ Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 pon., 2017-10-16 09:00 5445PLN / 3565PLN
Programowanie w języku C++ Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2017-10-16 09:00 5445PLN / 3315PLN
PostgreSQL Administration Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2017-10-17 09:00 7821PLN / 3807PLN
Programowanie w C# Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-10-18 09:00 4851PLN / 1870PLN
Trening radzenie sobie ze stresem Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-18 09:00 5148PLN / 1530PLN
Business Analysis Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-18 09:00 7722PLN / 3774PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-10-18 09:00 6930PLN / 2700PLN
Projektowanie stron na urządzenia mobilne Kielce, ul. Warszawska 19 czw., 2017-10-19 09:00 2624PLN / 1305PLN
Adobe InDesign Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-10-23 09:00 1881PLN / 1027PLN
Adobe Premiere Pro Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-10-23 09:00 3960PLN / 2480PLN
Administracja systemu Linux Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2017-10-24 09:00 4950PLN / 3225PLN
Microsoft Office Excel - efektywna praca z arkuszem Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-10-26 09:00 2475PLN / 1225PLN
Node.js Olsztyn, ul. Kajki 3/1 czw., 2017-10-26 09:00 3861PLN / 2431PLN
SQL Advanced in MySQL Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-11-02 09:00 1881PLN / 1141PLN
Microsoft Office Excel - analiza statystyczna Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-11-02 09:00 2673PLN / 1291PLN
Android - Podstawy Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-11-06 09:00 9801PLN / 4180PLN
Java Spring Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-11-06 09:00 14414PLN / 5970PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-11-07 09:00 2673PLN / 1737PLN
Nagios Core Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-11-13 09:00 13919PLN / 4968PLN
Oracle 11g - Analiza danych - warsztaty Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-11-13 09:00 9900PLN / 4664PLN
ADO.NET 4.0 Development Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-11-14 09:00 20176PLN / 6914PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam