Plan Szkolenia

1 - Zrozumienie Project Management Podstawy

 • Zdefiniuj Project Management Basics
 • Analiza wpływu organizacji na zarządzanie projektami
 • Analiza kontekstu zarządzania projektami

2 - Identyfikacja Project Management procesów

 • Analiza cyklu życia projektu
 • Rozpoznawanie grup procesów

3 - Rozpoczęcie projektu

 • Wybór projektu
 • Przygotowanie zestawienia prac projektu
 • Utworzenie karty projektu
 • Identyfikacja elementów planu Project Management

4 - Zarządzanie zakresem projektu

 • Dokumentowanie wymagań interesariuszy
 • Tworzenie oświadczenia o zakresie
 • Opracowanie struktury podziału pracy
 • Przegląd rezultatów i wyników pracy
 • Kontrola zakresu projektu

5 - Szacowanie czasu projektu

 • Tworzenie listy czynności
 • Tworzenie diagramu sieciowego harmonogramu projektu
 • Szacowanie zasobów działań
 • Oszacowanie czasu trwania projektu Activiti

6 - Opracowanie harmonogramu projektu

 • Opracowanie harmonogramu projektu
 • Identyfikacja ścieżki krytycznej
 • Optymalizacja harmonogramu projektu
 • Ustalenie linii bazowej harmonogramu
 • Kontrola harmonogramu projektu

7 - Analiza kosztów projektu

 • Oszacowanie kosztów projektu
 • Ustalenie wartości bazowej kosztów
 • Uzgodnienie finansowania i kosztów
 • Kontrola kosztów projektu

8 - Pomiar jakości projektu

 • Tworzenie planu zapewnienia jakości Management
 • Wykonanie planu zapewnienia jakości
 • Przeprowadzenie kontroli jakości

9 - Organizacja Human Resources dla projektu

 • Udokumentowanie ról, obowiązków i relacji raportowania w projekcie
 • Pozyskanie zespołu projektowego
 • Rozwój zespołu projektowego
 • Zarządzanie zespołem projektowym

10 - Opracowanie skutecznych Communication metod

 • Identyfikacja interesariuszy projektu
 • Tworzenie planu komunikacji Management
 • Rozpowszechnianie informacji o projekcie
 • Zarządzanie relacjami i oczekiwaniami interesariuszy
 • Raportowanie wydajności projektu

11 - Analiza ryzyka projektu

 • Tworzenie planu Risk Management
 • Identyfikacja ryzyk i czynników wyzwalających projekt
 • Przeprowadzenie jakościowej analizy ryzyka
 • Przeprowadzenie ilościowej analizy ryzyka
 • Opracowanie planu reakcji na ryzyko
 • Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka projektu

12 - Przetwarzanie zamówień w ramach projektu

 • Planowanie zamówień w ramach projektu
 • Przygotowanie specyfikacji zamówienia
 • Przygotowanie dokumentu zamówienia
 • Analiza procesu przeprowadzania zamówień
 • Uzyskanie odpowiedzi od sprzedawców
 • Określenie sprzedawców projektu
 • Administrowanie zamówieniami w ramach projektu
 • Zamykanie zamówień w ramach projektu

13 - Integracja przepływu pracy w projekcie

 • Identyfikacja procesu kierowania i zarządzania realizacją projektu
 • Określenie procesu monitorowania i kontroli prac projektowych
 • Opracowanie zintegrowanego systemu kontroli zmian
 • Wykorzystanie zintegrowanego systemu kontroli zmian
 • Administracyjne zamknięcie projektu lub fazy

 

Wymagania

 • Ukończenie szkoły średniej (dyplom ukończenia szkoły średniej, stopień associate’s lub równoważny na całym świecie)
 • 23 godziny kształcenia w zakresie zarządzania projektami ukończone przed przystąpieniem do egzaminu.
 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie