Szkolenia SOA | Szkolenia Service-Oriented Architecture (SOA)

Szkolenia SOA

Praktyczne szkolenia na żywo z Service-Oriented Architecture (SOA). Architektura zorientowana na usługi to sposób funkcjonowania nakierowany na usługi, wspierający ich rozwój oraz wyniki. Aplikacje są tworzone tak, aby stanowiły tylko warstwę prezentacji komunikującą się z usługą, która to z kolei zawiera całą implementację logiki niezbędnej dla aplikacji. Zmiany w logice odnoszą się wtedy do całego systemu, a nie do poszczególnych aplikacji. Implementacje wzorca SOA dążą do elastyczności pozwalającej komunikacji wielu różnych platform z tworzoną przez nas usługą. Dzięki temu możemy stworzyć usługę bazującą na WCF i platformie .NET, a następnie korzystać z niej w aplikacjach webowych (poprzez JavaScript, jQuery itd.), okienkowych, czy też w coraz popularniejszych aplikacjach mobilnych. Nasze kursy wspierają kompleksowe zrozumienie wzorca SOA: podstaw pomagające zrozumieć cel funkcjonowania, analizę i projektowanie oraz implementację.
SOA jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie SOA (Service-Oriented Architecture)

Plany szkoleń z technologii SOA

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Szkolenie skierowane do developerów aplikacji internetowych, ma na celu przedstawienie możliwości jakie daje wzorzec architektoniczny REST, za którego pomocą możliwa jest komunikacja między serwisami.
14 godzin
Przetwarzanie zdarzeń jest istotną częścią strategii wykorzystującej architekturę zorientowaną na usługi (SOA) oraz zarządzanie procesowe (BPM). Zarówno SOA jak i BPM jest zgodne z przetwarzaniem zdarzeń, a ich połączenie ułatwia tworzenie rozwiązań dopasowanych do szybko zmieniających się wymagań gospodarczych. Celem szkolenia jest uczynienie wiedzy na temat projektowania systemów wykorzystujących zdarzenia bardziej dostępną. Zrozumienie tego, jak przetwarzanie zdarzeń działa w rzeczywistości, pozwala na projektowanie procesów gospodarczych oraz systemów IT które umożliwiają przedsiębiorstwu osiągnięcie większej zwinności, aktualności oraz dostępności informacji. Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego kręgu odbiorców, a w szczególności dla architektów, analityków, liderów projektów, projektantów a także dla osób zainteresowanych wykorzystaniem możliwości oferowanych przez technologię biznesowi. Ma na celu zredukowanie luki pomiędzy szkoleniami biznesowymi, zajmującymi się zagadnieniami zwinnego przedsiębiorstwa (lean, agile), a bardziej technicznymi szkoleniami ukierunkowanymi na to jak pisać programy wykorzystujące zdarzenia. Szkolenie ukierunkowane jest na to jak osiągnąć dopasowanie do procesu biznesowego, większą responsywność i zwinność całego systemu oraz poszerzenie horyzontu zdarzeń na które przedsiębiorstwo musi reagować. Zakres zajęć
 • Architektura zorientowana na zdarzenia oraz połączenie SOA, EDA i BPM
 • Rodzaje problemów rozwiązywanych za pomocą ED-SOA i przykłady rzeczywistych systemów
 • Projektowanie logiki i architektury ED-SOA
 • Najlepsze praktyki, zagadnienia organizacyjne, standardy oraz technologia
 • Teraźniejszość i przyszłość ED-SOA
21 godzin
Publiczność Do kogo skierowany jest ten kurs? Architekci IT, menedżerowie średniego szczebla IT, konsultanci IT Format kursu obecnie 100% wykładów, ale można dodać kilka testów
35 godzin
Ten 5-dniowy kurs ma na celu zrozumienie mechaniki architektury zorientowanej na usługi. Obejmuje techniczne projektowanie architektur opartych na SOA i zorientowanych na usługi rozwiązań problemów biznesowych.
14 godzin
Ten kurs został stworzony dla menedżerów i architektów planujących wdrożenie lub obecnie wdrażających rozwiązania SOA. Daje przegląd zalet i wad SOA oraz wyjaśnia, kiedy, dlaczego i która część SOA powinna być używana. Niektóre z pytań, na które kurs może odpowiedzieć:
  Jakie są korzyści z zastosowania SOA Jakie są zagrożenia związane z podejściem SOA? Jakie są kompromisy
  Jak ocenić potencjalny zysk z SOA Jakie rzeczywiste studia przypadków biznesowych zostały już wykonane Kiedy i w jakim zakresie należy wdrożyć SOA
  Jakie są korzyści z uproszczenia i dekompozycji Jak migrować z istniejących rozwiązań do SOA i dlaczego migracja do SOA NIE wymaga przebudowy całej istniejącej infrastruktury Jak rozszerzyć starsze aplikacje o SOA Jakie są istniejące pakiety i platformy SOA?
14 godzin
Ramy zarządzania Program zarządzania architekturą zorientowaną na usługi nie podejmuje decyzji operacyjnych. Ład SOA określa zasady, decydując o tym, jakie decyzje muszą być podejmowane, kto powinien je podejmować i w jaki sposób. W środowisku usług współdzielonych, takim jak SOA dla przedsiębiorstw, brak zarządzania lub dysfunkcjonalne zarządzanie, a nawet zła polityka zarządzania, mogą mieć poważny i negatywny wpływ na całe przedsiębiorstwo. Ten dwudniowy warsztat pokaże ci, jak prawidłowo realizować SOA. Dowiesz się, jak zaprojektować, zbudować i obsługiwać skuteczną strukturę zarządzania w celu tworzenia, komunikowania i egzekwowania zasad korporacyjnych usług sieciowych w całym przedsiębiorstwie SOA. Zasady SOA Warsztaty koncentrują się na pokazaniu, jak tworzyć procesy i zasady, które ustanawiają i zarządzają współdzielonymi usługami sieciowymi. Gdy organizacje zaczynają korzystać z usług sieciowych za pośrednictwem korporacyjnej SOA, przechodzą od "silosu do współdzielenia". Własność podstawowego procesu biznesowego przenosi się z pojedynczego obszaru biznesowego i "eksternalizuje" do odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zarządzanie SOA kieruje i koordynuje procesy niezbędne do przyjęcia i wykonywania odpowiedzialności za współdzielenie Web Services w imieniu wszystkich interesariuszy.
35 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla programistów i architektów. Po wprowadzeniu do SOA i celu jego wdrożenia, program obejmuje jego podstawy techniczne poprzez XML, WSD i SOAP oraz przejście do praktycznych wdrożeń z różnymi bibliotekami Java. Kurs ten powinien być pierwszym kursem wprowadzającym SOA do dowolnej organizacji, ponieważ określa podstawy architektury SOA w całym przedsiębiorstwie, wzorce integracji i rozwiązania ESB (Enterprise Service Bus).
14 godzin
SOA (architektura zorientowana na usługi) to styl projektowania oprogramowania komputerowego, w którym komponenty aplikacji świadczą usługi innym komponentom za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego w sieci.
21 godzin
Podczas tego kursu przedstawiamy przegląd SOA and SOA Governance. Uzyskasz wgląd w wartość dodaną korzystania z umów o świadczenie usług w ramach procesu rozwoju.
35 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych (lub równoważnych) i będzie połączeniem wykładów i sesji laboratoryjnych (teoria i praktyka). Po ukończeniu kursu uczestnik powinien być w stanie Wiedza i zrozumienie.
  Zrozumienie zasad i korzyści biznesowych płynących z systemów opartych na usługach. Zdobycie pełnej wiedzy na temat głównych protokołów i technologii związanych ze standardem usług sieciowych oraz zrozumienie, w jaki sposób technologie te do siebie pasują. Zdobyta wiedza obejmie najnowsze i pojawiające się aspekty usług sieciowych, a także bardziej ugruntowane elementy standardu. Dogłębne zrozumienie technologii wykorzystywanej do umożliwienia systemom opartym na powszechnie używanym języku programowania zarówno korzystania, jak i dostarczania Web Services.
Umiejętności intelektualne:
  Określenie, gdzie podejście zorientowane na usługi, a w szczególności usługi sieciowe, są odpowiednie dla konkretnych scenariuszy biznesowych. Rozważenie najbardziej efektywnego projektu dla rozwiązania usług sieciowych. Zdobycie, w przyszłości, wiedzy i zrozumienia nowych aspektów szybko rozwijającego się standardu usług sieciowych.
Umiejętności praktyczne:
  Praca z aktualnymi technologiami związanymi z usługami sieciowymi, które są neutralne dla platformy – XML, SOAP, WSDL Pisanie i udostępnianie usług sieciowych w powszechnie używanym języku programowania oraz pisanie kodu klienta w tym języku w celu wywoływania usług sieciowych.
14 godzin
Tworzenie złożonych aplikacji korporacyjnych jest bardzo trudne w ciągle zmieniającym się środowisku. Zmiany w integracji między usługami lub systemami spowodują zmiany w projekcie systemu. Kurs ten obejmuje sposoby projektowania łatwej w utrzymaniu, dopasowanej do wielkości i celu organizacji architektury usług i systemów oraz praktycznej infrastruktury. Kurs ten obejmuje typowe problemy związane z budowaniem krajobrazu aplikacji rozproszonych, począwszy od problemu integracji, infrastruktury i nowoczesnych podejść, a skończywszy na rozwiązywaniu problemów związanych ze złożonością. Kurs wyjaśnia zalety i wady każdego rozwiązania (np. tradycyjna architektura SOA vs architektura mikrousług), dostępne narzędzia (głównie open-source) wspierające rozwój i utrzymanie itp. Format kursu Jest to głównie dyskusja (z ograniczonymi prezentacjami).
14 godzin
Ten kurs ma na celu zapewnienie zrozumienia, jak używać, debugować i zarządzać Web Services z perspektywy nie-dewelopera/programisty.
14 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla osób technicznych, które chcą nauczyć się OpenESB. Szkolenie szczegółowo opisuje koncepcje techniczne wymagane do dobrego zrozumienia projektowania i rozwoju integracji usług. Obejmuje standardowe specyfikacje, takie jak XML Schemas, WSDL i BPEL używane przez OpenESB. Ten 2-dniowy kurs zapewnia podstawową wiedzę umożliwiającą zrozumienie zasad i projektów OpenESB. Aby uzyskać natychmiastową wiedzę operacyjną, wymagane jest szkolenie OpenESB T02.
21 godzin
Talend Open Studio for ESB to otwarte narzędzie do integracji aplikacji w czasie rzeczywistym, służące do mediacji i routingu usług. Upraszcza integrację systemów, usług i aplikacji klasy korporacyjnej. Umożliwia tworzenie architektur zorientowanych na usługi (SOA) poprzez udostępnianie usług aplikacjom i starszym systemom. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Talend Open Studio for ESB do tworzenia, łączenia, pośredniczenia i zarządzania usługami oraz ich interakcjami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Integracja, ulepszanie i dostarczanie technologii ESB jako pojedynczych pakietów w różnych środowiskach wdrożeniowych. Zrozumienie i wykorzystanie Talend najczęściej używanych komponentów Open Studio. Integracja dowolnej aplikacji, bazy danych, API lub usług sieciowych. Płynna integracja heterogenicznych systemów i aplikacji. Osadzanie istniejących bibliotek kodu Java w celu rozszerzenia projektów. Wykorzystanie komponentów i kodu społeczności do rozszerzenia projektów. Szybka integracja systemów, aplikacji i źródeł danych w środowisku Eclipse metodą "przeciągnij i upuść". Skrócenie czasu programowania i obniżenie kosztów utrzymania dzięki generowaniu zoptymalizowanego kodu wielokrotnego użytku.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Mule (lub Mule ESB) to lekka szyna usług dla przedsiębiorstw (ESB) i framework integracyjny stworzony przez MuleSoft. Mule jest oparty na Javie, ale może pośredniczyć w interakcjach między innymi platformami, takimi jak .NET, przy użyciu usług sieciowych lub gniazd. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak łączyć różne aplikacje, źródła danych i interfejsy API, budując przykładową aplikację routingu przy użyciu Mule. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Projektuj, twórz i zarządzaj łącznością między interfejsami API a aplikacjami i usługami. Zarządzanie interakcjami między starszymi systemami i niestandardowymi aplikacjami. Łącz oprogramowanie jako usługę (SaaS) z oprogramowaniem lokalnym. Korzystanie z narzędzi projektowych i programistycznych Mule do projektowania, testowania i uruchamiania przepływów Mule. Zrozumienie i obsługa różnych standardów przesyłania wiadomości, w tym AMQP, JMS i WMQ. Monitorowanie, wdrażanie i konfigurowanie aplikacji za pomocą Mule Management Console (MMC).
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Chociaż SOA nie jest specyficzna dla oprogramowania BPM, istnieje szereg naturalnych synergii między BPM a SOA. Być może najbardziej oczywistą z nich jest oddzielenie zarządzania procesami biznesowymi jako niezależnej funkcji, co pozwala na projektowanie procesów niezależnie od pojedynczej aplikacji i wykorzystywanie ich jako wspólnej logiki biznesowej.

Last Updated:

Szkolenie Service-Oriented Architecture, SOA (Service-Oriented Architecture) boot camp, Szkolenia Zdalne SOA, szkolenie wieczorowe SOA, szkolenie weekendowe SOA, Kurs Service-Oriented Architecture,Kursy SOA, Trener SOA, instruktor SOA, kurs zdalny SOA (Service-Oriented Architecture), edukacja zdalna SOA, nauczanie wirtualne SOA, lekcje UML, nauka przez internet SOA, e-learning SOA, kurs online SOA (Service-Oriented Architecture), wykładowca SOASzkolenie Service-Oriented Architecture (SOA), SOA boot camp, Szkolenia Zdalne Service-Oriented Architecture (SOA), szkolenie wieczorowe Service-Oriented Architecture, szkolenie weekendowe Service-Oriented Architecture, Kurs Service-Oriented Architecture,Kursy SOA, Trener Service-Oriented Architecture, instruktor SOA (Service-Oriented Architecture), kurs zdalny SOA (Service-Oriented Architecture), edukacja zdalna SOA, nauczanie wirtualne Service-Oriented Architecture (SOA), lekcje UML, nauka przez internet SOA, e-learning SOA (Service-Oriented Architecture), kurs online SOA, wykładowca Service-Oriented Architecture (SOA)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions