Szkolenia SOA | Szkolenia Service-Oriented Architecture (SOA)

Szkolenia SOA

Praktyczne szkolenia na żywo z Service-Oriented Architecture (SOA). Architektura zorientowana na usługi to sposób funkcjonowania nakierowany na usługi, wspierający ich rozwój oraz wyniki. Aplikacje są tworzone tak, aby stanowiły tylko warstwę prezentacji komunikującą się z usługą, która to z kolei zawiera całą implementację logiki niezbędnej dla aplikacji. Zmiany w logice odnoszą się wtedy do całego systemu, a nie do poszczególnych aplikacji. Implementacje wzorca SOA dążą do elastyczności pozwalającej komunikacji wielu różnych platform z tworzoną przez nas usługą. Dzięki temu możemy stworzyć usługę bazującą na WCF i platformie .NET, a następnie korzystać z niej w aplikacjach webowych (poprzez JavaScript, jQuery itd.), okienkowych, czy też w coraz popularniejszych aplikacjach mobilnych. Nasze kursy wspierają kompleksowe zrozumienie wzorca SOA: podstaw pomagające zrozumieć cel funkcjonowania, analizę i projektowanie oraz implementację.
SOA jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie SOA (Service-Oriented Architecture)

Plany szkoleń z technologii SOA

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Kurs został stworzony dla menedżerów i architektów planujących wdrożenie lub wdrażanie rozwiązań SOA. Daje przegląd zalet i wad SOA i wyjaśnia, kiedy, dlaczego i jaką część SOA należy użyć. Niektóre pytania, na które kurs może odpowiedzieć:
 • Jakie są korzyści z zastosowania SOA
 • Jakie są zagrożenia związane z podejściem SOA
 • Jakie są kompromisy
 • Jak ocenić potencjalny zysk dzięki SOA
 • Jakie prawdziwe studia przypadków zostały już wykonane
 • Kiedy iw jakim stopniu należy wdrożyć SOA
 • Czym są uproszczenia i korzyści z rozkładu
 • Jak migrować z istniejących rozwiązań do SOA i dlaczego migracja do SOA NIE wymaga przebudowy całej istniejącej infrastruktury
 • Jak rozszerzyć starsze aplikacje za pomocą SOA
 • Jakie są istniejące pakiety i platformy SOA
14 godzin
Przetwarzanie zdarzeń jest istotną częścią strategii wykorzystującej architekturę zorientowaną na usługi (SOA) oraz zarządzanie procesowe (BPM). Zarówno SOA jak i BPM jest zgodne z przetwarzaniem zdarzeń, a ich połączenie ułatwia tworzenie rozwiązań dopasowanych do szybko zmieniających się wymagań gospodarczych. Celem szkolenia jest uczynienie wiedzy na temat projektowania systemów wykorzystujących zdarzenia bardziej dostępną. Zrozumienie tego, jak przetwarzanie zdarzeń działa w rzeczywistości, pozwala na projektowanie procesów gospodarczych oraz systemów IT które umożliwiają przedsiębiorstwu osiągnięcie większej zwinności, aktualności oraz dostępności informacji. Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego kręgu odbiorców, a w szczególności dla architektów, analityków, liderów projektów, projektantów a także dla osób zainteresowanych wykorzystaniem możliwości oferowanych przez technologię biznesowi. Ma na celu zredukowanie luki pomiędzy szkoleniami biznesowymi, zajmującymi się zagadnieniami zwinnego przedsiębiorstwa (lean, agile), a bardziej technicznymi szkoleniami ukierunkowanymi na to jak pisać programy wykorzystujące zdarzenia. Szkolenie ukierunkowane jest na to jak osiągnąć dopasowanie do procesu biznesowego, większą responsywność i zwinność całego systemu oraz poszerzenie horyzontu zdarzeń na które przedsiębiorstwo musi reagować. Zakres zajęć
 • Architektura zorientowana na zdarzenia oraz połączenie SOA, EDA i BPM
 • Rodzaje problemów rozwiązywanych za pomocą ED-SOA i przykłady rzeczywistych systemów
 • Projektowanie logiki i architektury ED-SOA
 • Najlepsze praktyki, zagadnienia organizacyjne, standardy oraz technologia
 • Teraźniejszość i przyszłość ED-SOA
21 godzin
Publiczność Do kogo skierowany jest ten kurs Architekci IT, menedżerowie średniego szczebla IT, konsultanci IT Format kursu obecnie 100% wykładów, ale niektóre testy mogą zostać dodane
14 godzin
Szkolenie skierowane do developerów aplikacji internetowych, ma na celu przedstawienie możliwości jakie daje wzorzec architektoniczny REST, za którego pomocą możliwa jest komunikacja między serwisami.
14 godzin
Ten kurs ma na celu zrozumienie, jak używać, debugować i zarządzać Web Services z perspektywy innej niż programista / programista.
35 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych (lub równorzędnych) i będzie połączeniem wykładów i sesji laboratoryjnych (teoria i praktyka). Na koniec kursu student powinien umieć: Wiedza i zrozumienie.
 • Poznaj zasady i przewagę biznesową systemów opracowanych wokół usług.
 • Bądź w pełni świadomy głównych protokołów i technologii związanych ze standardem usług sieciowych i zrozum, jak te technologie pasują do siebie. Twoja wiedza rozciąga się na wiodące i nowe aspekty usług internetowych, a także na bardziej ugruntowane elementy standardu.
 • Dogłębne zrozumienie technologii stosowanej w celu umożliwienia systemom opartym na powszechnie używanym języku programowania zarówno używania, jak i świadczenia Web Services .
Zdolności intelektualne:
 • Określ, gdzie podejście zorientowane na usługi, a zwłaszcza usługi sieciowe, jest odpowiednie dla konkretnych scenariuszy biznesowych.
 • Rozważ najbardziej efektywny projekt rozwiązania usług internetowych
 • Zdobądź w przyszłości wiedzę i zrozumienie nowych aspektów szybko ewoluującego standardu usług internetowych
Praktyczne umiejętności:
 • Pracuj z aktualnymi technologiami związanymi z Web Services które są neutralne dla platformy - XML , SOAP, WSDL
 • Pisz i udostępniaj usługi sieciowe w powszechnie używanym języku programowania i pisz kod klienta w tym języku, aby wywoływać usługi sieciowe.
14 godzin
Go vernance Framework Program zarządzania architekturą zorientowaną na usługi nie podejmuje decyzji operacyjnych. Zarządzanie SOA określa politykę, decydując, jakie decyzje należy podjąć, kto powinien je podejmować i jak je tworzyć. W środowisku usług wspólnych, takich jak SOA dla przedsiębiorstw, żadne zarządzanie lub dysfunkcyjne zarządzanie, a nawet zła polityka zarządzania, nie mogą mieć poważnego i negatywnego wpływu na całe przedsiębiorstwo. To dwudniowe warsztaty pokazują, jak poprawnie wykonać SOA. Dowiesz się, jak projektować, budować i obsługiwać skuteczne ramy zarządzania do tworzenia, komunikowania i egzekwowania zasad korporacyjnych usług sieciowych w całym przedsiębiorstwie SOA. Zasady SOA Warsztaty skupiają się na pokazaniu, jak tworzyć procesy i zasady, które ustanawiają i zarządzają udostępnionymi usługami internetowymi. W miarę jak organizacje zaczynają korzystać z usług internetowych za pośrednictwem korporacyjnej architektury SOA, przechodzą od „silosu do współużytkowania”. Własność podstawowego procesu biznesowego przenosi się z jednego obszaru działalności i „przekazuje” na odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Zarządzanie SOA kieruje i koordynuje procesy niezbędne do zaakceptowania i wykonywania odpowiedzialności za wspólne Web Services w imieniu wszystkich interesariuszy.
35 godzin
Ten 5-dniowy kurs ma na celu zrozumienie mechaniki architektury zorientowanej na usługi. Obejmuje projekt techniczny architektury opartej na SOA oraz rozwiązania zorientowane na usługi w przypadku problemów biznesowych.
14 godzin
SOA (architektura zorientowana na usługi) to styl projektowania oprogramowania komputerowego, w którym komponenty aplikacji dostarczają usługi innym komponentom poprzez protokół komunikacyjny w sieci.
35 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla programistów i architektów. Po wprowadzeniu do SOA i celu jego wdrożenia program ma pokryć swoje techniczne podstawy za pomocą XML , WSD i SOAP oraz przejść do implementacji z różnymi bibliotekami Java . Ten kurs powinien być pierwszy przy wprowadzaniu SOA w dowolnej organizacji, ponieważ określa podstawy architektury SOA dla całej firmy, wzorce integracji i rozwiązania ESB (Enterprise Service Bus).
21 godzin
Podczas tego kursu przedstawiamy przegląd SOA i SOA Go vernance . Zyskasz wgląd w wartość dodaną korzystania z umów serwisowych w ramach procesu rozwoju.
14 godzin
Budowanie złożonych aplikacji dla przedsiębiorstw jest bardzo trudne w ciągle zmieniającym się środowisku. Zmiany w integracji usług lub systemów spowodują zmiany w projekcie systemu. Ten kurs obejmuje sposób projektowania serwisów, dopasowanie do rozmiaru i celu usługi organizacji oraz architektury systemów i praktycznej infrastruktury. Kurs obejmuje typowe problemy z budowaniem krajobrazu rozproszonych aplikacji, począwszy od problemu integracji, infrastruktury i nowoczesnych podejść, aż po rozwiązywanie problemów złożoności. Kurs wyjaśnia zalety i wady każdego rozwiązania (np. Tradycyjnej architektury SOA vs Microservice), dostępnych narzędzi (głównie open-source) wspierających rozwój i konserwację itp. Format kursu Jest to głównie dyskusja (z ograniczoną liczbą prezentacji).
14 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób technicznych, które chcą nauczyć się OpenESB. Szkolenie szczegółowo opisuje koncepcje techniczne wymagane do dobrego zrozumienia projektu i rozwoju integracji usług. Obejmuje standardowe specyfikacje, takie jak schematy XML , WSDL i BPEL używane przez OpenESB. Ten dwudniowy kurs zapewnia podstawową wiedzę pozwalającą zrozumieć zasady i projekty OpenESB. Aby uzyskać natychmiastową wiedzę operacyjną, wymagany jest trening OpenESB T02.
21 godzin
Talend Open Studio for ESB to narzędzie do integracji aplikacji w czasie rzeczywistym typu open source do mediacji usług i routingu. Upraszcza integrację systemów, usług i aplikacji klasy korporacyjnej. Dzięki aplikacjom umożliwiającym obsługę i starszym systemom umożliwia tworzenie architektur zorientowanych na usługi (SOA). W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z Talend Open Studio dla ESB do tworzenia, łączenia, pośredniczenia i zarządzania usługami i ich interakcjami. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli
 • Integruj, ulepszaj i dostarczaj technologie ESB jako pojedyncze pakiety w różnych środowiskach wdrożeniowych.
 • Zrozum i wykorzystuj najczęściej używane komponenty Talend Open Studio .
 • Zintegruj dowolną aplikację, bazę danych, interfejs API lub usługi sieciowe.
 • Bezproblemowa integracja heterogenicznych systemów i aplikacji.
 • Osadź istniejące biblioteki kodów Java aby rozszerzyć projekty.
 • Wykorzystaj komponenty i kod społeczności do rozszerzenia projektów.
 • Szybka integracja systemów, aplikacji i źródeł danych w środowisku Eclipse typu przeciągnij i upuść.
 • Skróć czas programowania i koszty konserwacji, generując zoptymalizowany kod wielokrotnego użytku.
Format kursu
 • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
14 godzin
Mule (lub Mule ESB) to lekka magistrala usług dla przedsiębiorstw (ESB) i framework integracyjny stworzony przez MuleSoft Mule to Javabased, ale może pośredniczyć w interakcjach między innymi platformami, takimi jakNET, za pomocą usług sieciowych lub gniazd W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak łączyć różne aplikacje, źródła danych i interfejsy API podczas tworzenia przykładowej aplikacji routingu przy użyciu Mule Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Projektuj, buduj i zarządzaj łącznością między API a aplikacjami i usługami Zarządzaj interakcjami między starszymi systemami i niestandardowymi aplikacjami Łączenie oprogramowania jako usługi (SaaS) i oprogramowania onpremises Wykorzystaj narzędzia projektowania i rozwoju Mule do projektowania, testowania i uruchamiania przepływów Mule Zrozumieć i wspierać różne standardy przesyłania wiadomości, w tym AMQP, JMS i WMQ Monitoruj, wdrażaj i konfiguruj aplikacje za pomocą Mule Management Console (MMC) Publiczność Deweloperzy Architekci Projektanci Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
14 godzin
Chociaż SOA nie jest specyficzne dla oprogramowania BPM, istnieje wiele naturalnych synergii między BPM i SOA. Być może najbardziej oczywistym z nich jest oddzielenie zarządzania procesami biznesowymi jako niezależnej funkcji, dzięki czemu procesy mogą być projektowane niezależnie od pojedynczej aplikacji i wykorzystywane jako wspólna logika biznesowa.

Last Updated:

Szkolenie Service-Oriented Architecture, SOA (Service-Oriented Architecture) boot camp, Szkolenia Zdalne SOA, szkolenie wieczorowe SOA, szkolenie weekendowe SOA, Kurs Service-Oriented Architecture,Kursy SOA, Trener SOA, instruktor SOA, kurs zdalny SOA (Service-Oriented Architecture), edukacja zdalna SOA, nauczanie wirtualne SOA, lekcje UML, nauka przez internet SOA, e-learning SOA, kurs online SOA (Service-Oriented Architecture), wykładowca SOASzkolenie Service-Oriented Architecture (SOA), SOA boot camp, Szkolenia Zdalne Service-Oriented Architecture (SOA), szkolenie wieczorowe Service-Oriented Architecture, szkolenie weekendowe Service-Oriented Architecture, Kurs Service-Oriented Architecture,Kursy SOA, Trener Service-Oriented Architecture, instruktor SOA (Service-Oriented Architecture), kurs zdalny SOA (Service-Oriented Architecture), edukacja zdalna SOA, nauczanie wirtualne Service-Oriented Architecture (SOA), lekcje UML, nauka przez internet SOA, e-learning SOA (Service-Oriented Architecture), kurs online SOA, wykładowca Service-Oriented Architecture (SOA)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions