Szkolenia SOA

Szkolenia SOA

Service-oriented Architecture courses

Testi...Client Testimonials

REST API - wzorzec wymiany informacji między serwisami

Połączenie kultury prowadzenia szkolenia (oczywiście zaleta trenera) z wiedzą praktyczną i przykładami z życia z funkcjonujących aplikacji.

Krzysztof Pałys - Sygnity Business Solutions S.A.

SOA 2.0 i EDA

Bardzo dobry kontakt z grupą, mimo niezwykle nieciekawego tematu.

Michał Gorzelany - Credit Agricole Bank Polska S.A.

WebServices Basics for Non-Programmers

interakcja wykładowcy ze słuchaczem

Konrad Drewniowski - TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

WebServices Basics for Non-Programmers

wiedza Trenera, sposób prezentacji wiedzy , ciekawostki

Diana Fuchs - TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

WebServices Basics for Non-Programmers

Możliwość pracy na dedykowanym stanowisku

Mirosław Mączko - TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Web Services Basics for Non-Programmers

It was 100% tailored to our needs. We started at a zero level and now we are able to understand WSDL files and use them for our job.

Gosia Ciszewska - The Highland Council

Systems and Service Architecture - Microservices Architecture

The theory felt quite complete, we handled all important subjects. It was very nice we could zoom in on our use-case Achievements, which helped us with understanding the theory.

Henk Huybrechts - Gamebasics

Systems and Service Architecture - Microservices Architecture

The number of technologies covered;
The real time examples and running the software on course;

Florin Diaconu - EIB

Systems and Service Architecture - Microservices Architecture

the labs was very helpful for me in order to understand the concept

Juan Curiel - Mercedes Benz Financial Services

Podkategorie

Plany Szkoleń SOA

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
soabusi SOA: the Business View 14 godz. Audiance Who is this course addressed to * managers * developers * scients, etc.. Format of the course 50% lectures, 40% labs, 10% tests What is service oriented architecture? Creating a common understanding of SOA The evolution of SOA Introduce the concepts of services and SOA Why businesses need to innovate SOA is not about web services How SOA enables innovation The Business Impact of SOA The benefits of employing SOA Review of common business goals The risks associated with the SOA approach Evaluating trade off strategies SOA Roadmap SOA maturity model The SOA adoption roadmap SOA expansion stages Start with the business Defining a business component model Identifying differentiators and commodity The different Service types Categorizing services Enterprise services and Process centric services Data centric services and Logic centric services Intermediary services and application front ends Basic services Modelling SOA building blocks Using UML to analyse service requirements Generating a domain model Service oriented analysis and design overview Identifying basic services Usage of sequence and activity diagrams The need for a structured analysis process SOA Governance Aligning IT and Business through governance The importance of a repository Dependencies between services and business components Governance is not management Metrics, KPI's and continuous improvement Who sits on the SOA Board? A Service Oriented Reference Model Reference models and reference architectures The OASIS reference model and architecture SOA vendors and their relationship with SOA SOA support in .NET and J2EE platforms Case Studies A telecommunications firm The Vision, the strategy Choosing a Pilot project -setting expectations Setting up the SOA board Establishing a business component model Evaluating the Pilot's results and KPI's Next Steps Avoiding the 'big bang' situation A phased approach with incremental improvements Understanding the SOA maturity model
restapi REST API - wzorzec wymiany informacji między serwisami 14 godz. Szkolenie skierowane do developerów aplikacji internetowych, ma na celu przedstawienie możliwości jakie daje wzorzec architektoniczny REST, za którego pomocą możliwa jest komunikacja między serwisami. REST - podstawy Potrzeba wymiany informacji między serwisami HTTP, POST/GET/PUT/DELETE Serwisy typu MushUp i popularne zastosowania Serwisy wykorzystujące REST Konwencje REST Mapowanie operacji CRUD na wywołania HTTP Konwencje konstrukcji URL API Przekazywanie parametrów Zwracane wartości Statusy HTTP JSON - uniwersalny format wymiany informacji Korzystanie z API serwisów - Klient Przykłady pracy z popularnymi API Tworzenie REST API - Serwer Zbieranie wymagań i określenie funkcjonalności Projektowanie i dokumentacja API Instalacja potrzebnych bibliotek Obiekt biznesowy - mapowanie na klasę Metody kontrolera Reprezentacja obiektu biznesowego jako JSON Nagłówki HTTP - jako metadane Testowanie API za pomocą cURL Mechanizmy autentykacji
soaovv SOA Overview 14 godz. Day 1: Distributed computing SOA and other architectures SOA reference model SOA principles SOA Building blocks Day 2: SOA Methodologies SOA Maturity model XML Namespace XML infoSet XML Schema WSDL WS-Security and other WS
soa2eda SOA 2.0 i EDA 14 godz.   Przetwarzanie zdarzeń jest istotną częścią strategii wykorzystującej architekturę zorientowaną na usługi (SOA) oraz zarządzanie procesowe (BPM). Zarówno SOA jak i BPM jest zgodne z przetwarzaniem zdarzeń, a ich połączenie ułatwia tworzenie rozwiązań dopasowanych do szybko zmieniających się wymagań gospodarczych.   Celem szkolenia jest uczynienie wiedzy na temat projektowania systemów wykorzystujących zdarzenia bardziej dostępną. Zrozumienie tego, jak przetwarzanie zdarzeń działa w rzeczywistości, pozwala na projektowanie procesów gospodarczych oraz systemów IT które umożliwiają przedsiębiorstwu osiągnięcie większej zwinności, aktualności oraz dostępności informacji.   Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego kręgu odbiorców, a w szczególności dla architektów, analityków, liderów projektów, projektantów a także dla osób zainteresowanych wykorzystaniem możliwości oferowanych przez technologię biznesowi. Ma na celu zredukowanie luki pomiędzy szkoleniami biznesowymi, zajmującymi się zagadnieniami zwinnego przedsiębiorstwa (lean, agile), a bardziej technicznymi szkoleniami ukierunkowanymi na to jak pisać programy wykorzystujące zdarzenia. Szkolenie ukierunkowane jest na to jak osiągnąć dopasowanie do procesu biznesowego, większą responsywność i zwinność całego systemu oraz poszerzenie horyzontu zdarzeń na które przedsiębiorstwo musi reagować.   Zakres zajęć Architektura zorientowana na zdarzenia oraz połączenie SOA, EDA i BPM Rodzaje problemów rozwiązywanych za pomocą ED-SOA i przykłady rzeczywistych systemów Projektowanie logiki i architektury ED-SOA Najlepsze praktyki, zagadnienia organizacyjne, standardy oraz technologia Teraźniejszość i przyszłość ED-SOA   Architektura sterowana zdarzeniami (EDA - Event-driven architecture) Od funkcji do procesu i do procesu sterowanego zdarzeniami Konsola menadżerska Infrastruktura zdarzeń Propagacja zdarzeń Procesory zdarzeń Monitorowanie zdarzeń Podstawowa charakterystyka EDA Interakcje asynchroniczne Komunikaty publish/subscribe Komunikacja wielu do wielu Luźno powiązane interakcje Wyzwalacze bazujące na zdrzeniach Biznesowe systemy czasu (prawie) rzeczywistego SOA i EDA Przetwarzanie reguł biznesowych Generowanie zdarzeń wtórnych Łączenie usług i zdrzeń Różne podejścia do rozwiązywania problemów Połączenie SOA i EDA w ED-SOA Nakładanie się SOA i EDA Style przetwarzania zdarzeń Proste przetwarzanie i zdarzenia elementarne Przepływ informacji w czasie rzeczywistym Obsługa pracy w czasie rzeczywistym Przetwarzanie potokowe Zdarzenia wirtualne Złożone przetwarzanie Korelowanie zdarzeń Wykrywanie odchyleń od procesu Wsparcie dla systemów decyzyjnych Wzorce zdarzeń Źródła zdarzeń Kiedy stosować wzorce zdarzeń Wykrywanie wzorców zdarzeń Przetwarzanie typowych wzorców zdarzeń Struktura i logika procesora zdarzeń Monitorowanie zdarzeń i wzorców Przetwarzanie zdarzeń złożonych Granularność zdarzeń Stosowanie znaczników czasu Atrybuty i własności zdarzeń Complex Event Procesing (CEP) – struktura i logika procesora zdarzeń złożonych Zdarzenia składane i pochodne Źródła, odbiorcy i kanały zdarzeń Zdarzenia, SOA i SLA Dlaczego SLA jest istotne Utrzymywanie usług w zkresie zdefiniowanym w SLA Zależność pomiędzy zdarzeniami Hermetyzacja procesu i wyznaczanie granic Monitorowanie i wyzwalacze bazujące na wzorcach zdarzeń Procedura analizy ryzyka Sytuacje prowadzące do naruszenia ustaleń SLA Platforma programistyczna ED-SOA Przegląd rozwiązań Enterprise Service Bus (ESB) Standaryzowana komunikacja Usługi transportowe Możliwości tworzenia marszrut Transformacje komunikatów Usługi zdarzeń Mediacja Projektowanie rozwiązań z wykorzystaniem ESB Ramy działania SOA ESB i propagacja zdarzeń Składowanie i przesyłanie zdarzeń Producenci (źródła) zdarzeń Konsumenci (klienci) zdarzeń Subskrybcja zdarzeń Wyzwalanie akcji Przetwarzanie zdarzeń złożonych Strategie projektowe Racjonalna implementacja ED-SOA w przedsiębiorstwie Opis procesu Podsumowanie Autonomiczne działanie w czasie rzeczywistym Systemy wspomagania decyzji bazujące na zdarzeniach Procesy biznesowe i ED-SOA Pryncypia CEP jako komponent ED-SOA Przyszłość ED-SOA    
soamgrdev SOA for Managers & Developers 35 godz. This course is intended for developers and architects. After an in introduction to SOA and the purpose for its implementation the program is to cover its technical foundation through XML, WSD and SOAP and to proceed to hands on implementations with the different Java Libraries. This course should be the first when introducing SOA into any organization as it sets the basics for SOA enterprise wide architecture, integration patterns and ESB (Enterprise Service Bus) solutions. SOA & Impact on Business SOA Concepts Anatomy of an Enterprise IT Nightmare Service Oriented Architecture Componentization and Reuse Benefits of Service Orientation Defining SOA Aligning the Enterprise What s a Service? Service Actors Service Layering Layers of Service What Is Layering? SOA Layers Layering Illustration Data Storage Layer Application Logic Layer Adapter Layer Application Service Layer Business Service Layer Orchestration Layer Aux: Data Service Layer Aux: Security Service Layer Layering Concepts Layering Rules of Thumb SOA Service Life Cycle SOA Adoption Adoption Stages Managing Services SOA Service Life Cycle Overview  SOA s Circle of Life Discovery Phase Analysis & Design Phase Implementation Phase Deployment Phase Monitor Phase Retirement Phase How a Requirement Becomes a Service How a Requirement Becomes a Service Requirements Discovery Analysis and Design Development New requirements Discovery Analysis & Design Service Developments Technical Foundations XML, WSD and SOAP XML foundation for web services XML Information Set XML Namespaces XML Schema: Types & Message Structures WSDL Anatomy of a Web Service Contract Abstract Description Design Concrete Description Design WSDL and WS-* WS-Policy o Policy Structure o Composite Rules o Attaching Policies to WSDL WS-Addressing SOAP Message Design SOAP Message Structure Nodes and Roles SOAP Intermediaries Fault Messages SOAP & WS-* WS-Security WS-Transaction Advanced XML schema (optional) Message Flexibility, Type inheritance, Composition Reusability, Relational Design, Industry schema Modularization, Extensibility Advanced WSDL (optional) Message Dispatch, Service instance identification Policy centralization Custom policy assertion Versioning Versioning XML schema Versioning WSDL contracts Service implementation with Java Java API for XML Processing (JAXP) (optional is attendees are familiar with JAXP) DOM, SAX, & javax.xml.parsers STAX & java.xml.stream XSLT & javax.xml.transform Java Architecture for XML binding (JAXB) Overview and Architecture Generating Java Classes from XML Schema Customizing Generated Java Generating XML Schema from Annotated Java Classes Web Services, WSDL, JAXB SOAP with Attachments API for Java (SAAJ) SAAJ Overview, Message Structure and API Creating/Sending Messages DOM Overview Using DOM with SAAJ Soap Handlers Java API for XML-Based Web Services JAX-WS Related specifications: JAXB, SOAP, WSDL, WS-I Basic Profile 1.1, Annotations, JSR 109, Web Services Security (JSR 183) WSDL to Java and Java to WSDL Mapping Building clients with generated stubs Asynchronous clients with callback or polling MessageContext and WebServiceContext Handler for payload and protocol Engaging of handlers on a service, a port or the protocol layer Non-HTTP Transport Message Access and Session Management Handling Binary Data (optional) Overview and Issues Default Handling MTOM Overview Using MTOM in Services and Clients Using DataHandler Value of SOA / ROI SOA Value Proposition The Value of SOA Reducing Integration Expense Integration Costs Illustration Ripple effect of changes Value of SOA Layering Integration Costs Asset Reuse SOA Economics/ROI Increasing Business Agility SOA Agility vs Traditional EAI Approach Reducing Business Risk SOA Eases Compliance Risk Business Advantages ROI Quantification Hurdles
soaarchmgr SOA dla architektów i menadżerów 14 godz. Kurs ten został stworzony dla menedżerów i architektów planujących wdrożenie lub kórzy są w trakcie wdrażania rozwiązań SOA. Daje przegląd zalet i wad SOA i wyjaśnia kiedy, dlaczego i jaką część SOA należy użyć. Some of the questions the course can answer: What are the benefits of employing SOA What are the risks associated with the SOA approach What are the trade-offs How to assess potential profit with SOA What real business case studies has been already made When and to what extent SOA should be implemented What are simplification and decomposition benefits How to migrate from existing solutions to SOA and why migration to SOA does NOT require rebuilding the whole existing infrastructure How to extend legacy applications with SOA What are the existing SOA suites and platforms A Service Oriented Methodology Introduction to a SOA adoption roadmap Three analysis approaches Service oriented analysis Advantages of SOA Traditional EAI Approach Problems With Traditional EAI Approach Enter Service Oriented Architecture (SOA) We Can Easily Change the Process Changing Flow Using Legacy Approach Replacing an Application Other Advantages Business Advantages Adoption Stages SOA Past and Present From XML to Web Service to SOA How SOA was done before Emerging standards for SOA Compare SOA with other architectures What is service oriented architecture? What is SOA? Creating a common understanding of SOA The evolution of SOA Introducing the concepts of services and SOA Design principles of SOA The relationship between SOA and web services The advantages and risks of SOA Introduction to modelling and UML Why use models with SOA The difference between model and methodology Why use the Unified Modelling Language? Identifying business processes Notation, Patterns and Methodology Which Methodology to choose? Introduction to Business Processes How a collection of services performs a task Simple request response interaction Complex interaction involving many services Need for a coordinator service emerges Birth of orchestration or business process Composing processes using Business Process Execution Language (BPEL) BPM based solutions for orchestration Example business processes Web Services Basic web services elements Core web services standards stack The Importance of WSDL The design of SOAP The use of registries via UDDI The basic concepts of service orientation Distributing Services Across a Network Aligning functional and non-functional requirements The role of Intermediaries in Service Networks Introductions to WS-* extensions SOA tenets Modelling SOA building blocks Using UML to analyse and design interfaces Generating a domain model Implementing and realising Use Cases Showing web service collaboration Usage of communication diagrams Enterprise Service Bus (ESB) Objectives Service Invocation Legacy System Integration Web Services to the Rescue The role of ESB in SOA Security and ESB Process Driven Services Service layer abstraction Introduction to business process layer Process patterns Orchestration and choreography The use of WS-BPEL for process automation Service Oriented Reference Model Reference models and reference architectures The IMPACT SOA reference model and architecture SOA vendors and their relationship with SOA SOA support in .NET and J2EE platforms Layered Architecture The layers pattern Classic three-tier architecture Connecting to the domain layer Linking to the User interface Using packages to decompose a system Avoiding mutual dependencies What is layering and why do we need it? Application service layer Business service layer Orchestration service layer
archso Architektury zorientowane na usługi 7 godz. 1. Wstęp a. czym jest SOA b. czym nie jest SOA c. czym jest usługa d. czym jest rejestr usług e. czym jest proces biznesowy 2. Rys historyczny a. architektura monolityczna b. architektura klientserwer c. systemy rozproszone d. problemy integracji systemów e. architektura zorientowana na usługi 3. Projektowanie systemów SOA a. projektowanie usług  autonomiczność usługi interfejs usługi stanowość i bezstanowość usługi reużywalność usługi warstwy usługi b. kompozycja usług luźne powiązania orkiestracja i choreografia transakcyjność i kompensacja integracja systemów bezpieczeństwo 4. Przykłady zastosowania SOA a. usługi i procesy biznesowe na przykładzie Myjni Samochodowej b. systemy B2B 5. Ćwiczenie w OpenESB a. Instalacja i uruchomienie środowiska b. utworzenie prostego modelu danych w XML Schema c. tworzenie prostej usługi WebServices d. tworzenie i uruchamianie klienta usługi WebServices e. tworzenie procesu biznesowego w języku BPEL 6. Podsumowanie
soasoagovernance SOA and SOA Governance 21 godz. During this course, we give an overview of SOA and SOA Governance. You will gain insight into the added value of using service contracts as part of your development process. Key concepts and themes What is SOA? What kind of architectural style to choose? The "pipe and filter" style Constraints on data types The development lifecycle Providing an appropriate level of abstraction Key themes addressed within RUP for SOA Service identification and specification Constructing a model of a service WSDL-defined services Developing service specifications Defining service providers Determining the granularity of a service A behavioural specification Policy specification Defining candidate services Refactoring services Managing a service portfolio Applications as a dynamic entities A portfolio of available capabilities Process time-binding Run-time binding WSDL, XSD and WS-Policy The service portfolio management process Configuring an SLA for a web service Partitioning service-oriented solutions Managing the models Categorizing the elements Different stakeholders reviewing the model Using packages Representing views into the model Composite structure from UML 2.0 Using "parts" and "connectors" Partitioning the managed services New and updated guidelines  Managing message attachments  Designing messages  Assuring consistency of message schema  Service data encapsulation  Relationship data schema - service boundaries  Service mediation  State management  The merits of stateful and stateless services  Managing resource state  Going from services to service components  The traditional design/implementation model Message-centric design Focus on the service domain Domain engineering Applying object-oriented analysis and design Producing highly reusable models The traditional business-to-business arena EDI standardization Hybrid message and service-centric approach Use case analysis Documenting requirements Using business process models Non-functional requirements The requirements database Service-centric design Exposing functions expected of the business Exposing operations of service providers Making intuitive service interfaces Service-centric modelling Use-case driven approach Understanding the needs of the actors The project goals -from a business standpoint Involvement of the software architect Policy information, required by service consumers The business executive role Interaction with the back-end system Connecting service to implementation model Refining the service model Addressing performance concerns Collaboration-centric design Collaborating services Process view of the services Traditional business modelling Fulfilling roles in the collaboration Partner Interchange processes (PIPs) OAGIS standards Process-centric mindset The "business vs. IT gap" "Black box" activities Defining key performance indicators (KPIs) Versioning and publishing a model Producing metrics for monitoring Choreography language Business process execution language (BPEL) Monitoring the services What is SOA Governance? Compliance to standards or laws Change management Ensuring quality of services Managing the portfolio of services Managing the service lifecycle Uing policies to restrict behavior Monitoring performance of services The SOA Governance issue Governance appearing as SOA initiatives A dynamic environment for services to interact Encouraging the reuse of services Controlling how services interact with each other SOA Governance Stages First: realization that governance is needed Second: governance improving business execution Third: mixing technology & changes in behavior Fourth: technology selection & implementation Service Management Design-time perspective Run-time perspective Repository of service for reuse Services contained in heterogeneous platforms Service-virtualization for run-time management of services Critical governance components Service registry service and an asset repository Creating a "SOA Centre of Excellence” Focusing on establishing SOA organizational guidelines The organizational maturity Agreed governance policies SOA Governance tools Real time monitoring of events Failures in a BSM framework Service-level instrumentation Hooking into operational management systems Virtualization as enabler to separate governance/service logic Service virtualization managed by operational staff Developing core SOA governance Why SOA technology stack has grown complex Mixing between COTS & in-house Justifying external consultants to help out Figuring out which business we are really in Roles and responsibilities involved in SOA Governance Establishing a SOA Centre of Excellence Enterprise-wide planning and assistance in execution The roles of the SOA architect/governance architect Solving potential conflicting interests Ensure that governance guidelines are followed Barriers to SOA governance Not realizing the need for governance Lack of Governance technologies Lack of Service virtualizations State of good governance Interaction with external parties Managing the business rules and BRE mgmt Regulations for good governance The agreements repository Proactively embedding governance in the business Governance by action rather than by statement SLA monitoring to establish premium prices Critical success factors Start thinking about governance early View governance as a moving target Manage policies as entities with their own lifecycles Choose a technology platform The platform should address immediate governance needs Future support as SOA infrastructure scales Enforce service level agreements  
soadtbs Designing SOA using BPM and SoaML 21 godz. Objective: Helping Business Analysts, architects and designers to understand how to efficiently specify and realize a Service Oriented Architecture on the basis of their business goals and align it to changing business and user requirements. This 3 day training course aims at helping business analysts, architects and designers to learn how to specify and realize a featured Service Oriented Architecture to better deal with changes on the business and user requirements (changing objectives, strategies, tactics, rules, user interactions,...) while capitalizing on the business capabilities. Introduction Pros and Cons of the current development methodologies to support the Business Agility, Objectives of the SOA, Connections between Business Architecture, TOGAF®, BPM and SOA, Service Definition and Categories, Service Provider and Consumer Components, Service Contract, Metrics Data Transfer Objects vs. Persistence, Service orchestration, Role of the ESB, Top-Down and Bottom-Up approaches, The Layered Logical Architecture The TOGAF® Reference Architecture for SOA, Structure and Typology of Services, Architecture Layers (business, functional, application, technique) in the SOA, Presentation of the main components by layer and traceabilities, Steps for aligning IT to changing business requirements, Business Layer Components of the business layer : objectives Traceability in the Business Modeling using BMM, BPMN and UML standards, From the business goals toward processes using Business Capabilities- the IBM's RUP for SOMA, Alignment of business processes and entities on the changing goals, Service Identification on the basis of Business Capabilities, Case Study : Refinement from the Business Vision toward Processes using goal-driven business capabilities, Language Structures of the BPMN : Good practices, Case Study : BPMN Modeling of the previous business process, From the Business to functional layer : Prepare the Architecture to deal with change using reusable and traceable components, Case Study : Elaborate the business architecture backbone of the Goal-Driven SOA, Functional Layer The role of the functional architecture, Service components of the functional layer : objectives Blocks of an urbanized functional architecture : (zone, square, block) Unit Business Services vs. Composite Services, Service Specification using SoaML « services points » and « request points », Identification and specification of use cases (UC) on the basis of services, Case Study : Complete the business architecture backbone of the Goal-Driven SOA using functional components, Invocation of service and UC components from business process actions, The role of the data transfer objects, Case Study : Propagate change from Business Goals till Components of the Functional Layer, From the functional to application layer, Application Layer Service components of the application layer Building application components on the basis of functional ones, The Business Process Execution Language, BPMN / BPEL Mapping, WebServices: Definition, Soap, WSDL, UDDI, standards XSD generation on the basis of Data Models, WSDL generation on the basis of Service Interfaces, Module and Component Assembly, Case Study : Design Application Use case and Service components on the basis of functional ones, ESB features in SOA, JBI, Services Mix and Integration Patterns, Case Study : Integrate use case and service behaviours into the architecture backbone. Horizontal Aspects QoS, Administration and Supervision, Business Activity Monitoring (BAM), Security and Performance, Agility using SOA Agility: factors and impact analysis, Refactoring, reuse and mutualization (advantages and constraints), Versioning, Governance by Objectives , Benefices of the Goal-Driven SOA, Agility : The Goal-Driven Structure of the SOA to support changes, From the business to IT system capitalizing on Business Objects and Capabilities, Impact of the Changes on Processes and Business Objects, Projection on the IT System : Services and Use Cases to be impacted by the changes, Description of the impact of changes on the Use case and Application Service Component behaviours, Integration of behaviours into the backbone of the Goal-Driven SOA and tests. Conclusion Agility and SOA : synthesis Overview on the steps of the Goal-Driven SOA, Traceability from the BMM's business model structures to IT structures to better deal with changes. Overview on the market products Open Source Products (Service Mix, Mule, Open ESB…), Commercial Products Notice: The above training-mentoring sessions are conducted interactively using Business and IT Modeling tools in order to ensure good level of traceability between business specifications and their execution. Concepts are first explained using basic examples and are then followed by solution drafts to your own problems. After this session, we can accompany you by reviewing and validating your solutions depending on your needs. Provided by GooBiz
sysserarch Systems and Service Architecture - Microservices Architecture 14 godz. Building complex enterprise applications is very challenging in an ever-changing environment. Changes in the integration between services or systems will trigger changes in the design of the system. This course covers how to design maintainable, fit to the size and purpose of your organisation service and systems architecture and practical infrastructure. This course covers common problems with building the landscape of distributed apps, starting from integration problem, infrastructure and modern approaches, to solving complexity issues. This course explains the pros and cons of each solution (e.g. traditional SOA vs Microservice architecture), available tools (mostly open-source) supporting the development and maintenance, etc.. Course Format It is mostly discussion (with limited presentations). Quick overview of traditional approaches Monolithic systems System of Systems Early service orientation (EAI, CORBA, etc...) Early webservices (SOAP, etc...) Service Oriented Architecture (SOA) Microservices Design concepts and tradesoff Flexibility and Complexity tradeoff Cohesion, Coupling Hidden dependencies vs explicit dependencies Small system vs Big System Module/Component vs Service Generic SOA Benefit and Costs of SOA Successes and failures in implementing SOA Messaging and ESB Infrastructure and tools supporting SOA Microservices and implementation of SOA - concepts Do one thing and do it well Microservice vs Service DevOps Continuous Deployment and Delivery Lightweight protocols Microservice protocols and tools HTTP, JMS, AMQP, Websockets, JSON, etc... Deployment Containers (Docker, K8N, LXC, etc...) Configuration Management (Ansible, etc...) Monitoring and Management Infrastructure Cloud and Auto Scalability Microservice redundancy and fail-over Performance scalability Auto scalability Implement: OpenStack, AWS, etc.... Real problems Complexity of ecosystem Network Performance Security Deployment Testing Nano-services
anafmd Applying NAF with MAGICDRAW 21 godz. This is a 3-day training covering principles of modeling, NAF, UPDM and use of MagicDraw following a case study, which demonstrates a typical defense architecture approach. The course: Includes lectures and hands-on practice in using MagicDraw for NAF modeling using UPDM; Explains NAF views, sub-views and concepts; Explains UPDM concepts and diagrams; Provides hands-on experience building models; Shows how to trace model elements in different views; Explains how to use MagicDraw features efficiently; Is based on a consistent modeling case study. Audience:  Enterprise architects,  system architects,  system engineers,  software architects and other stakeholders who will create and use models Methods: Presentations, discussions, and case study-based practical assignments. Course Materials: Slides, case study model, and practical assignment descriptions. Certificates: Each participant receives No Magic and NobleProg certificate indicating that he attended the training. Introduction Trainer and Participant Introductions Introduction to NAF Introduction to UPDM Introduction to MagicDraw A Case Study Definition Managing Capability Portfolio Capability View Sub-views for Capability View Practical Assignment Defining Operational Scenarios Operational View Sub-views for Operational View Practical Assignment Defining Capability Configurations Systems View Sub-views for Systems View Practical Assignment SOA Service-Oriented View Sub-views for Service-Oriented View Incorporating Services into Operational and Systems Views Managing Project Portfolio Programme View Sub-views for Programme View Practical Assignment Applying Standards Technical View Sub-views for Technical View Describing Architecture All View Sub-views for All View Practical Assignment Establishing Traceability Specifying and analyzing traces between different architecture Views Wrap up Summarizing Training Discussing Remaining Questions Identifying Further Action Points
soagov SOA Governance 14 godz. Governance Framework A Services Oriented Architecture governance program doesn't make operational decisions. SOA governance sets policies by deciding what decisions must be made, who should make them and how to make them. In a shared services environment like an enterprise SOA, no governance or dysfunctional governance, or even a bad governance policy, can have severe and negative impacts across the enterprise. This two-day workshop shows you how to do SOA right. You will learn how to design, build and operate an effective governance framework for creating, communicating and enforcing corporate web service policies throughout the enterprise SOA. SOA Policies The workshop focuses on showing you how to create the processes and policies that establish and manage shared web services. As organizations start to employ web services via an enterprise SOA, they move from "silo to shared." Ownership of the underlying business process transfers from a single business area and "externalizes" into an enterprise responsibility. SOA governance directs and coordinates the processes needed to accept and exercise the responsibility for shared Web Services on behalf of all of the stake-holders. What is SOA Governance? Compliance to standards or laws Change management Ensuring quality of services Managing the portfolio of services Managing the service lifecycle Using policies to restrict behavior Monitoring performance of services The SOA Governance issue Governance appearing as SOA initiatives A dynamic environment for services to interact Encouraging the reuse of services Controlling how services interact with each other The long-term ROI and manageability Governance questions Where they start on the governance ladder? Governance as core feature of any SOA initiative Establishing a timeline Personnel training and operational procedures Putting skills and procedures in place well ahead SOA Governance Stages First: realization that governance is needed Second: governance improving business execution Third: mixing technology & changes in behavior Fourth: technology selection & implementation Service Management Design-time perspective Run-time perspective Repository of service for reuse Services contained in heterogeneous platforms Service-virtualization for run-time management of services Critical governance components Service registry service and an asset repository Creating a "SOA Centre of Excellence” Focusing on establishing SOA organizational guidelines The organizational maturity Agreed governance policies SOA Governance tools Real time monitoring of events Failures in a BSM framework Service-level instrumentation Hooking into operational management systems Virtualization as enabler to separate governance/service logic Service virtualization managed by operational staff Achieving governance Measuring the goals for governance The internal audit Automating the audit Developing core SOA governance Why SOA technology stack has grown complex Mixing between COTS & in-house Justifying external consultants to help out Figuring out which business we are really in Roles and responsibilities involved in SOA Governance Establishing a SOA Centre of Excellence Enterprise-wide planning and assistance in execution The roles of the SOA architect/governance architect Solving potential conflicting interests Ensure that governance guidelines are followed Barriers to SOA governance Not realizing the need for governance Lack of Governance technologies Lack of Service virtualizations State of good governance Interaction with external parties Managing the business rules and BRE mgmt Regulations for good governance The agreements repository Proactively embedding governance in the business Governance by action rather than by statement SLA monitoring to establish premium prices Critical success factors Start thinking about governance early View governance as a moving target Manage policies as entities with their own lifecycles Choose a technology platform The platform should address immediate governance needs Future support as SOA infrastructure scales Enforce service level agreements Service virtualization External configuration of encryption & routing Authentication and schema validation Transferring control from programmers to operational staff Alleviating many of the SOA core pains Avoiding services with internal policies Technology and deployment neutral services The 'dark path' in SOA What if the service produces non-compliant data Logging, tracking and auditing Halting erroneous operations as they occur Involving corrective business processes Final thoughts and Conclusions Greatest challenges with SOA Critical aspects of SOA governance Service reuse as a key benefit of SOA The governance of reuse Visibility, risk and control
teeacmw Integrating the Extended Enterprise – On-Premise Applications, Cloud, Mobile and Web APIs 21 godz. IT architects, IT mid-level managers, IT consultants Format of the course currently 100% lectures, but some tests could be added Why Integration Remains a Top Priority Business strategies that drive integration The perpetual challenge: increasing business velocity The latest challenges: cloud integration and mobile access to back-end systems Typical integration scenarios Typical integration use case Application Integration and Data Integration Integration requirements The messaging backbone Data transformation Content-based routing Establishing application connectivity through adapters Integration design patterns Application integration vs. data integration Service Oriented Integration (SOI) What kinds of architectures can we employ for integration? Service Oriented Architecture (SOA) Services and SOA defined Service layering SOA vs. Event-driven Architecture (EDA) Multi step process vs. Composite Application When SOI is better than traditional Application Integration Technologies for SOI The need for Enterprise Service Bus The Enterprise Service Bus (ESB) Different ESB architectures How do enterprises use Enterprise Service Bus today? Product examples and Open Source Repositories & Registries Moving into the Cloud Cloud definition Choose your flavor: IaaS, PaaS, or SaaS? Resource virtualization and sharing Automated, elastic provisioning of resources A Cloud Reference Architecture Integrating with the Cloud The need for Cloud integration What are the Cloud integration challenges? Moving from traditional Enterprise Service Bus (ESB) to Internet Service Bus (ISB) Product example: Windows Azure AppFabric Template-driven Cloud integration Choices for Cloud Integration architectures Extending Enterprise Applications with Mobile Applications Use cases for mobile apps Device native applications Mobile Web applications The impact of HTML5 Hybrid mobile applications Comparison of the different approaches Integrating Mobile Apps with Backend Applications Mobile Enterprise Application Platform (MEAP) Integration capabilities of MEAP Connecting mobile apps to enterprise systems – step by step A comprehensive enterprise mobile integration architecture Mobile device management The Rise of Web APIs What are Web APIs? Why do you need Web APIs Using the API facade pattern for integration Best practices: treat your Web API like a product Putting It All Together: Developing an Integration Strategy for Your Company Classification of integration architectures Approaches to leverage and migrate legacy systems Comparison of integration approaches and technologies Organizational impact of integration projects Case study Project Overview Service Oriented Integration Architecture Definition Of Service Layering Designing Service Interfaces Detailed B2B Gateway Logical Architecture Verifying SOA Principles Designing The Schemas – Componentization Yields Reuse Composing business processes with BPEL Adding Mobile Access Conclusions on case study Conclusions Summary of the seminar Main take away point,  short and long term recommendations Return on Investment (ROI) example Future outlook
uwcf Understanding Windows Communication Foundation (WCF) 14 godz. A two-day instructor-led course to provide participants with the knowledge to understand and help develop distributed applications using WCF 4 and Microsoft Visual Studio 2010. At the end of the course students will have clear indication on how and when to use the various settings and techniques. Service-Oriented Architecture SOA - Definition, scenarios and benefits WCF and SOA First steps into Windows Communication Foundation The Service Contract and the Data Contract The implementation of the Contract Hosting a WCF service: why and how How to consume a service The endpoints The ABC (Address, Binding, Contract) Behaviors> Sharing a contract Proxy creation through Visual Studio When and how to use the Channel Factory Hosting a WCF service Understanding the role of the host The available options for hosting (custom vs. commercial) and how to choose Hosting on IIS, WAS, AppFabric Long running processes and Windows services hosts Creating a custom host - why and how Service host configuration and monitoring Contracts, endpoints and behaviors Contract types The central role of bindings Why having multiple endpoints Interoperability Default endpoints The communication model SOAP vs REST Messaging patterns, how to choose Instancing and Concurrency, combining the options The protocols Understanding the channel stack and the protocols Reliability Improve service reliability by using transactions, queues, and reliable messaging Using routing Discovery and announcements How to discover and make services available through WS-Discovery Testing and troubleshooting How to individuate errors and how to deal with them Exceptions vs Faults Using Fault Contracts How to write custom error handlers and why Message logging and tracing WCF services and security The holistic view Authentication and Authorisation The security model Transport and Message security Extending WCF How and when to extend WCF through behaviors, inspectors and host extensions
soaarch01 SOA Architect 35 godz. This 5 day course is designed to give an understanding of the mechanics of Service Oriented Architecture. It includes the technical design of SOA based architectures and service oriented solutions to business problems. Service Oriented Architecture and Computing Service Oriented Computing Terminology Service Oriented Analysis and Design Requirements and impact of adopting SOA Enterprise Service Bus Web Service and REST Services SOA Connection Points SOA Technology XML and XML Schema Web Services JAX-WS and WSDL REST Services JAX-RS and WADL Discovery and Service Registries Enterprise Service Bus (ESB) SOA Design and Architecture SOA Model Services and Service Capabilities WSDL first or code first design Principles of Service Orientation Service coupling Handling state Service discovery Advanced SOA Design and Architecture SOA Architecture types SOA Design Patterns Message types Data transformation SOA Workshop This hands on workshop consists of a number of individual and group exercises which allow the technologies and principles described in the previous modules to be applied. Participants can also bring real world problems to the workshop.
soaadv Advanced SOA - Architected, Governed, Integrated, and Cloud-Ready 21 godz. Audience Who is this course addressed to IT architects, IT mid-level managers, IT consultants Format of the course currently 100% lectures, but some tests could be added 1.First Things First: Enterprise and Application Architecture Definition of (Enterprise) Architecture What drives the need for architecture? Architecture objectives, standards and frameworks Logical vs. physical architectures Common application architecture patterns Multi-step Process pattern Composite Application pattern 2.SOA Phase 1 The pieces of the SOA puzzle How SOA enables business strategies Services and SOA defined What is the notion of “Applications” in SOA? The Service Layer model Infrastructure services Application services Orchestration services SOA Case study Sample outline for an SOA Blueprint document Sample business event walk-through Key SOA characteristics Architecture level loose coupling Service level loose coupling Next Generation SOA Synchronous vs. Asynchronous services SOA in the cloud SOA and standards SOA challenges 3.Service- or Resource-Oriented Architecture, or Both? Representational State Transfer (REST) The concept of resources The uniform interface Architectural constraints What about business logic? Perceived deficiencies of REST When to use REST, when to use a traditional SOA REST as the choice to support the presentation layer The synergy of Rich Internet Applications (RIAs) and REST JavaScript Object Notation (JSON) vs. XML for RIAs Case study Conceptual architecture RESTful vs. SOAP-type Services 4.Managing the SOA Evolution: SOA Maturity Models & Roadmap Defining the goals – SOA maturity models The Open Group Service Integration Maturity Model (OSIMM) Overview Maturity dimensions Maturity levels How to asses your SOA maturity Example - Progress Software Maturity Model How do we get there – developing a SOA Roadmap Case study: mapping a Maturity Model to a Roadmap 5.From Chaos to Order: SOA Governance & the IT Organization Why SOA needs governance Business vs. IT vs. EA vs. SOA Governance Categories of SOA Governance Design time governance Run time governance SOA Governance goals SOA Center of Excellence (COE) Roles and responsibilities within the IT organization 6.Get a Running Start with SOA Governance Frameworks Open Group standards SOA Governance Reference Model (SGRM) SOA Governance Vitality Method (SGVM) IBM SOA Governance and Management Method (SGMM) 7. A ROI Calculator For SOA - Let The Numbers Do the Talking Approaches to ROI calculation Case Study Business process walk-through Architecture scope Architecture overview Service layer model ROI Through Service Reuse ROI Defined ROI Model for Software Reuse Reuse beyond the core application project Conclusions Keeping track of reuse 8.The New Frontier: Cloud Computing Cloud definition How did we get here? From application hosting to SaaS to public & private cloud Chose your flavor: IaaS, SaaS, or PaaS? Moving applications into the cloud Resource virtualization Automated, on-demand provisioning of resources Shared infrastructure and applications 9.The Synergy of SOA and Cloud Computing SOA and cloud are complementary SOA/Cloud synergy SOA + SaaS SOA + PaaS SOA + IaaS Putting it all together: the SOA-Cloud 10.Across Application Silos: The Integration Landscape The integration landscape – the big picture Data level integration Extract, Transform, Load (ETL) Interface level integration (a.k.a. application integration) The messaging backbone Data transformation Content-based routing Establishing application connectivity through adapters Integration design patterns Service Oriented Integration (SOI) Advantages over traditional Enterprise Application Integration (EAI) 11.From Enterprise Service Bus (ESB) to Internet Service Bus (ISB) The Enterprise Service Bus Introducing the ESB Conceptual ESB architectures How do enterprises use ESBs today? The need for cloud integration and its challenges From ESB to “Internet Service Bus” (ISB) The product landscape – ESB and ISB examples 12.Putting It All Together: Developing an Integration Strategy for Your Company Classification of integration architectures by the degree of coupling Approaches to leverage and migrate legacy systems  Comparison of integration approaches and technologies Decision criteria for selecting a particular approach Integration with the data architecture 13.Conclusions Summary of the seminar Outlook: SOA, Cloud, mobile and the consumerization of IT
wsbnp WebServices Basics for Non-Programmers 14 godz. This course is intended to provide an understanding on how to use, debug and manage Web Services from a non-developer/programmer perspective. Overview of Web Services Why do we need Web Services? Service-Oriented Architecture Principles (SOA) HTTP and XML - what is the whole buzz about? Simple Object Access Protocol (SOAP) Web Service Description Language (WSDL) Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) The WS-* profiles - what are these? REST The XML Technology Why XML with Web Services? The XSD Schema Data representation in XML XSLT based XML transformations HTTP / XML Web Services case study The SOAP Messaging Model Namespaces SOAP over HTTP The SOAP Envelope The Message Header The Message Body SOAP Faults Attachments Web Services Description Language Web Services as Component-Based Software The Need for an IDL - history of Distributed Computing Web Services Description Language WSDL Information Model The Abstract Model -- Service Semantics Message Description Messaging Styles The Concrete Model -- Ports, Services, Locations Extending WSDL -- Bindings Service Description Handling Binary Content The WS-I Attachments Profile Using base64Binary MIME Attachments Other technologies overview REST JSON PHP Serialization ESB Integration Platforms
soamlad Analiza i projektowanie za pomocą języka SoaML 14 godz. This course explains the OMG SoaML standards and shows how to model the SOA landscape. It introduces the language and then shows how to discover, design and implement services and infrastructure for SOA. This course always cover the newest version of the SoaML specification. Motivation behind SoaML Standards before SoaML Vendors standards and Open Source standards The IT and the business perspective on SOA Contracts and Interfaces Top-down and bottom-up approaches Service classification Compliance Level for SoaML SoaML UML Profile Specification Agent Attachment Capability Consumer Collaboration Collaboration Use Expose MessageType Milestone Participant Port Property Provider Request ServiceChannel ServiceContract ServiceInterface Service ServiceArchitecture Categorization Catalog Categorization Category CategoryValue RAS Placeholders BMM Integration MotivationElement MotivationRealziation SoaML Metamodel
soad Service Oriented Analysis and Design 21 godz. During this course, we give an overview of the role of the UML modelling language in the context of SOA. We will use industry-standard modelling tools and you will learn the capabilities of UML in the area of service orientation. You will gain insight into the added value of using service contracts as part of your development process. Setting the right scope Modelling profile for SOA Guidance to be added to RUP Developing service-oriented solutions Choosing the level of abstraction The WS-* specifications UML for SOA: tangible advantages Quality-of-service Manageability Using a UML Profile UML profile for software services OMG profile document Using tools conforming to the profile Guidance on SOA architecture & design topics Extensibility mechanisms Key concepts and themes What is SOA? What kind of architectural style to choose? The "pipe and filter" style Constraints on data types The development lifecycle Providing an appropriate level of abstraction Key themes addressed within RUP for SOA Service identification and specification Constructing a model of a service WSDL-defined services Developing service specifications Defining service providers Determining the granularity of a service A behavioural specification Policy specification Defining candidate services Refactoring services Managing a service portfolio Applications as a dynamic entities A portfolio of available capabilities Process time-binding Run-time binding WSDL, XSD and WS-Policy The service portfolio management process Configuring an SLA for a web service Partitioning service-oriented solutions Managing the models Categorizing the elements Different stakeholders reviewing the model Using packages Representing views into the model Composite structure from UML 2.0 Using "parts" and "connectors" Partitioning the managed services RUP Update The RUP update for SOA Models of a service-oriented solution New and updated workfare Guidance for SOA solution construction Identifying services Responsibilities of the software architect Service design Designer tasks within analysis & design New and updated artifacts New and updated guidelines Managing message attachments Designing messages Assuring consistency of message schema Service data encapsulation Relationship data schema - service boundaries Service mediation State management The merits of stateful and stateless services Managing resource state Going from services to service components The traditional design/implementation model Message-centric design Focus on the service domain Domain engineering Applying object-oriented analysis and design Producing highly reusable models The traditional business-to-business arena EDI standardization Hybrid message and service-centric approach Use case analysis Documenting requirements Using business process models Non-functional requirements The requirements database Service-centric design Exposing functions expected of the business Exposing operations of service providers Making intuitive service interfaces Service-centric modelling Use-case driven approach Understanding the needs of the actors The project goals -from a business standpoint Involvement of the software architect Policy information, required by service consumers The business executive role Interaction with the back-end system Connecting service to implementation model Refining the service model Addressing performance concerns Collaboration-centric design Collaborating services Process view of the services Traditional business modelling Fulfilling roles in the collaboration Partner Interchange processes (PIPs) OAGIS standards Process-centric mindset The "business vs. IT gap" "Black box" activities Defining key performance indicators (KPIs) Versioning and publishing a model Producing metrics for monitoring Choreography language Business process execution language (BPEL) Monitoring the services Conclusions When to use UML and the RUP for SOA How to plan the different phases When does the project end? What about SOA 2.0? What's next?
soabpmn Architektura SOA z wykorzystaniem BPM i BPMN 14 godz. Although SOA is not specific to BPM software, there are a number of natural synergies between BPM and SOA. Perhaps most obvious of these is the separation of business process management as an independent function, allowing processes to be designed independently of any single application and leveraged as shared business logic. BPM in Context The many faces of BPM The BPM umbrella BPM and Governance Industry players Maturity within the market Current BPM challenges The future of BPM BPM Layering What is layering? Common layers Auxiliary layers The BPM stack Digesting the layers Layering rules of thumb The State of Standards Standards – Friend or foe? Standards bodies Mature standards Standards in flux Emerging standards Leveraging SOA and BPM standards Roles within BPM Enterprise roles within BPM Project Manager responsibilities Business Analyst responsibilities Architect responsibilities Developer responsibilities QA/Tester responsibilities Configuration manager responsibilities Specialist roles and responsibilities New role: Integration specialist New role: Process champion Process-centric SOA The importance of Business Process Management (BPM) within SOA Common BPM pitfalls Mode ling business processes Business process as documentation Controlling business processes Driving a process-centric enterprise Rules-driven BPM Business rules within BPM Externalizing existing rules Identifying new rules Managing SOA business rules Leveraging business rules Supporting tools Process and Service Identification Methodologies Overview of popular methodologies Top-down modelling Bottom-up modelling Goal-service modelling BPM modelling pitfalls BPM modelling recommendations Service Lifecycle Recommendations SOA lifecycle overview High risk points within the SOA lifecycle Handling service and process dependencies Service composition Configuration and control Proper retirement of processes and services Service Versioning Strategies The problem of SOA versioning Configuration control granularity The role of the service registry Naming conventions Process versioning Service versioning Operation versioning Supporting multiple simultaneous versions Defining a version control policy (VCP) BPM-SOA Testing Strategies The problem of SOA testing End-to-end testing within BPM WS-I compliance WS-Policy compliance Mock clients and services Regression testing gotchas BPM testing recommendations Security Recommendations BPM and security considerations The SOA security stack Security standards Single Sign On Identity management SOA security approaches Point-to-Point security ESB-brokered security The security service layer BPM Business Patterns Business patterns The Self-service model The Information warehouse model The Information subscription model The User collaboration model The Extended enterprise model Custom business models BPM and BPMN The added value of BPMN Composability and basic services Promoting an incremental and iterative approach Why should Use cases drive the project? Declaration of message properties Use of correlation sets Develop a complex parallel execution of activities Designing concurrency

Najbliższe szkolenia

Other regions

Szkolenie SOA, SOA boot camp, Szkolenia Zdalne SOA, szkolenie wieczorowe SOA, szkolenie weekendowe SOA , edukacja zdalna SOA, e-learning SOA,Kurs SOA, kurs zdalny SOA, lekcje UML, Trener SOA,Kursy SOA, instruktor SOA, nauczanie wirtualne SOA, nauka przez internet SOA, wykładowca SOA

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Język UML w Enterprise Architect - warsztaty Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-12-18 09:00 N/A / 2100PLN
Scrum Essentials Workshop Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-12-18 09:00 9009PLN / 3230PLN
Komunikacja interpersonalna Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-12-18 09:00 5148PLN / 1530PLN
Statystyka dla Naukowców Toruń, ul. Żeglarska 10/14 pon., 2017-12-18 09:00 9207PLN / 4675PLN
Język SQL w bazie danych MySQL Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-12-18 09:00 2851PLN / 1113PLN
Tableau Advanced Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-12-18 09:00 7425PLN / 2975PLN
Oracle SQL dla początkujących Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-12-18 09:00 4752PLN / 2283PLN
Zarządzanie konfliktem Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-12-18 09:00 5148PLN / 1530PLN
Introduction to Selenium Poznań, Garbary 100/63 śr., 2017-12-20 09:00 1871PLN / 824PLN
Adobe Photoshop Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-12-20 09:00 1881PLN / 1152PLN
Predictive Modelling with R Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-12-27 09:00 8524PLN / 2983PLN
Oracle SQL dla początkujących Rzeszów, Plac Wolności 13 śr., 2017-12-27 09:00 4752PLN / 2133PLN
Adobe Premiere Pro Gdynia, ul. Ejsmonda 2 czw., 2017-12-28 09:00 3960PLN / 2480PLN
IoT (Internet of Things) for Entrepreneurs, Managers and Investors Poznań, Garbary 100/63 śr., 2018-01-03 09:00 13603PLN / 4722PLN
Wprowadzenie do C# 6.0 w Visual Studio 2015/2017 Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2018-01-08 09:00 9890PLN / 3273PLN
Leadership 101 Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-01-09 09:00 3890PLN / 1379PLN
Visual Studio with VB.Net Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-01-09 09:00 15048PLN / 5610PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-01-10 09:00 3069PLN / 1773PLN
Developing Desktop Applications with Visual Studio 2012, VB.NET and SQL Server 2012 Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2018-01-10 09:00 6039PLN / 2430PLN
Agile Software Testing Szczecin, ul. Sienna 9 czw., 2018-01-11 09:00 4257PLN / 2629PLN
Agile TDD Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-01-11 09:00 2970PLN / 1835PLN
PostgreSQL for Administrators Gdynia, ul. Ejsmonda 2 czw., 2018-01-11 09:00 12326PLN / 4235PLN
Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-01-17 09:00 7722PLN / 3624PLN
Adobe Creative Cloud - Montaż video Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-29 09:00 3861PLN / 2455PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2018-02-05 09:00 5940PLN / 4230PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-02-12 09:00 5841PLN / 3048PLN
Javascript Basics Poznań, Garbary 100/63 wt., 2018-02-13 09:00 4455PLN / 1885PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 4720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 5920PLN / 2294PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2673PLN / 2037PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam