Szkolenia Business Analysis

Szkolenia Business Analysis

Praktyczne szkolenia na żywo z zakresu analizy biznesowej pokazują jak określać potrzeby i rozwiązywać problemy biznesowe.

Szkolenie z analizy biznesowej jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Business Analysis

Plany szkoleń z technologii Business Analysis

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
OrgPlus to oparte na chmurze oprogramowanie do tworzenia wykresów organizacyjnych przeznaczone do tworzenia i zarządzania wykresami hierarchicznymi z zaawansowanym formatowaniem, rysowaniem, narzędziami do wizualizacji i innymi funkcjami zarządzania danymi. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla profesjonalistów biznesowych, którzy chcą nauczyć się umiejętności zarządzania schematami organizacyjnymi na poziomie średniozaawansowanym przy użyciu OrgPlus 6. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Obsługa dużych zestawów danych za pomocą zaawansowanych narzędzi do formatowania. Tworzenie raportów i katalogów wizualizacji danych. Korzystaj z funkcji drukowania, eksportowania i publikowania OrgPlus. Łatwa nawigacja po złożonych wykresach.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Szkolenie zostało przygotowane dla analityków biznesowych, którzy chcą wykorzystywać notację BPMN 2.0 w swoich projektach. W trakcie zajęć głowny nacisk jest położony na praktyczne aspekty specyfikacji BPMN 2.0 jak również implementację popularnych struktur języka. Szkolenie na formę warsztatową: krótkie wykłady są uzupełniane ćwiczeniami - diagramami do samodzielnego stworzenia na podstawie opisu problemu. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń następuje dyskusja, porównanie i ocena rozwiązań przez grupę oraz trenera. Kurs nie obejmuje zagadnień dotyczących wykonywania diagramów BPMN, koncentruje się na analizie i modelowaniu procesów w BPMN 2.0.
14 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby się zapoznać oraz nauczyć korzystać z nowej funkcjonalności MS Excel 2013, przeznaczonego dla Business Inteligence.
21 godzin
UML (Unified Modeling Language) is a standard graphical language for modeling and documenting software systems. It can be used to represent different aspects of a system such as structure, behavior, interaction, and requirements. UML can help product owners and business analysts to communicate and collaborate with developers, testers, and stakeholders in a clear and consistent way. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at beginner-level to intermediate-level product owners and business analysts who wish to use UML notation to perform business and system analysis in the Scrum methodology. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use UML notation to model and document business processes, use cases, user stories, and acceptance criteria.
 • Use UML notation to model and document system architecture, components, classes, objects, and interactions.
 • Use UML notation to model and document system behavior, state, and activity.
 • Use UML notation to model and document system requirements, constraints, and assumptions.
 • Use UML tools and diagrams to facilitate and support the Scrum process and artifacts.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Ten kurs koncentruje się na roli analityka biznesowego, aby odnieść sukces w projektach Agile. Uczestnicy kursu dowiedzą się, jak współpracować z zespołem, właścicielem produktu, Scrum Masterem, a także z klientem, aby ułatwić proces rozwoju. Uczestnicy przejdą przez próbny projekt, ćwicząc typowe scenariusze.
21 godzin
Podsumowanie: Analityk biznesowy/systemowy rozwiązuje problemy biznesowe poprzez projektowanie systemów informatycznych, które realizują strategię określoną przez firmę. Te rozwiązania informatyczne zazwyczaj osiągają jeden z następujących celów biznesowych: wdrożenie nowego procesu biznesowego, zwiększenie wydajności i produktywności istniejących procesów biznesowych lub zmniejszenie kosztów operacyjnych istniejących procesów. Ten kurs jest przeznaczony dla Business analityków, w tym tych, którzy mogą chcieć kontynuować i przygotować się do certyfikacji IIBA (CCBA lub CBAP) i jest zgodny z ramami nakreślonymi przez BABOK® Wersja 3.0 Cele:
  Identyfikacja krytycznych zasad, działań, zadań i technik określonych w BABOK® V3.0 Zrozumienie podstawowych obszarów wiedzy, działań, zadań, rezultatów i ich relacji:
Kluczowe definicje: BABOK® (Business Analysis Body of Knowledge) Standard praktyki analizy biznesowej i służący jako ramy opisujące zadania, które należy wykonać. CCBA® (Certified of Competency in Business Analysis) Certyfikat oferowany przez International Institute of Business Analysis (IIBA) wymagający zdania testu opartego na BABOK® tylko po zatwierdzeniu wniosku, który opiera się na wykształceniu i doświadczeniu. CBAP®(Certified Business Analysis Professional) Certyfikat oferowany przez International Institute of Business Analysis (IIBA) wymagający zdania testu opartego na BABOK® tylko po zatwierdzeniu wniosku, który opiera się na wykształceniu i doświadczeniu.
21 godzin
Ten kurs pokaże ci, jak
  Wykonywanie kluczowych funkcji analityka biznesowego poprzez stosowanie solidnych ram analizy biznesowej Przeprowadzanie analizy potrzeb biznesowych w celu określenia wymagań interesariuszy Stosowanie technik analizy biznesowej w celu zidentyfikowania kluczowych problemów i potencjalnych możliwości w przedsiębiorstwie Tworzenie skutecznych wymagań i planów komunikacji Analizowanie i określanie wymagań przy użyciu najlepszych praktyk branżowych Zarządzanie oceną i walidacją rozwiązań
21 godzin
Publiczność: Business konsultantów, Business analityków, kierowników projektów, specjalistów IT.
7 godzin
Profile uczestników  CxO, menedżerowie operacyjni, Enterprise Architect, analitycy biznesowi i systemowi oraz projektanci Cel To seminarium wprowadzające zapewnia przegląd cyfrowych modeli biznesowych, ram architektury biznesowej i korporacyjnej, a także metodologii, na których organizacje starają się skupić, aby zwiększyć swoją sprawność biznesową w obliczu zakłóceń ery cyfrowej. Celem seminarium jest w szczególności pomoc w zrozumieniu ram i architektur referencyjnych, które są wykorzystywane na całym świecie do dostosowania cyfrowych modeli biznesowych i architektur systemów informatycznych do zmieniającego się krajobrazu konkurencyjnego.
14 godzin
Cel: Pomaganie Business analitykom w zrozumieniu, jak skutecznie modelować i walidować ich procesy biznesowe i zasoby w celu zwiększenia zwinności biznesowej ich organizacji w oparciu o docelową architekturę i zmieniające się potrzeby rynku. Ten dwudniowy kurs szkoleniowy ma na celu pomóc uczestnikom w nauce modelowania procesów biznesowych i zasobów w celu dostosowania ich do zmian celów, strategii i możliwości w ramach architektury docelowej. Na podstawie kluczowych elementów wydajności biznesowej (strategie, taktyki, KPI, możliwości biznesowe itp.) delegaci uczą się, jak opracować proces biznesowy skoncentrowany na wizji i kartografię zasobów. Następnie, używając tylko odpowiedniej notacji BPMN i UML dostosowanej do ich języka, rozumieją, jak dostosować je do zmieniających się strategii, taktyk i polityk.
14 godzin
Publiczność: Uczestnicy, którzy są zainteresowani modelowaniem procesów, odniosą korzyści z udziału w tym kursie szkoleniowym dotyczącym notacji modelowania procesów biznesowych:
  Business i analitycy procesów Projektanci i wdrożeniowcy procesów Kierownicy projektów i programów Każdy, kto jest zaangażowany w zmianę i transformację biznesową.
21 godzin
Kurs ten koncentruje się na holistycznym, ustrukturyzowanym podejściu do znajdowania wąskich gardeł i optymalizacji procesów biznesowych. Jest to praktyczny warsztat, podczas którego uczestnicy otrzymają przykłady, a następnie będą musieli rozwiązać podobne przypadki podczas ćwiczeń zespołowych.
  Wykorzystanie doświadczenia firmy w zarządzaniu procesami w innych bankach / sektorach do zilustrowania prezentacji   Wprowadzenie uczestników w różne metodologie procesowe (Lean, SIX Sigma), ale nie pełne teorii na temat tych metodologii (celem tego szkolenia nie jest zdanie certyfikatów Lean lub Six Sigma, ale uzyskanie świadomości różnych metodologii, aby zobaczyć, jak możemy wykorzystać część z nich w naszej codziennej działalności). Prezentacja powinna być zorientowana głównie na kwestie biznesowe (a nie na czyste procesy IT).
21 godzin
Kurs obejmuje następujące zagadnienia
  Wybór, organizacja i wdrożenie projektu reengineeringu biznesowego Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie technologii i narzędzi UML Maksymalizacja satysfakcji klienta poprzez dopasowanie projektu procesu do potrzeb klienta Identyfikacja typowych symptomów dysfunkcji procesów biznesowych Pomyślne przeprojektowanie przepływu pracy i struktury w firmie Zapewnienie najlepszych praktyk poprzez zastosowanie wzorców biznesowych
21 godzin
Analityk biznesowy/systemowy rozwiązuje problemy biznesowe poprzez projektowanie systemów informatycznych, które realizują strategię określoną przez firmę. Te rozwiązania informatyczne zazwyczaj osiągają jeden z następujących celów biznesowych: wdrożenie nowego/nowego procesu biznesowego, zwiększenie wydajności i produktywności istniejących procesów biznesowych lub zmniejszenie kosztów operacyjnych istniejących procesów. Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają pracę w zawodzie analizy biznesowej i które mogą, po spełnieniu wszelkich wymagań wstępnych, być zainteresowane przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego CBAP przez IIBA (www.iiba.org). Kto powinien wziąć udział?
  Początkujący analitycy IT Business Samoucy IT Business Analitycy chcący wypełnić luki i połączyć wszystkie elementy w całość Analitycy systemów i programiści zainteresowani rozszerzeniem swojej roli na obszar biznesowy
14 godzin
Kurs obejmuje współczesne zasady i praktyki rozwoju, w tym miejsce zarządzania projektami, testowania i analizy biznesowej, w kontekście Agile i tradycyjnym Waterfall. Kurs ma mieć charakter warsztatowy, z możliwością zadawania pytań i odkrywania rzeczywistych zastosowań treści. Kurs ten składa się z serii modułów, z którymi każdy moduł zajmuje 1,5 godziny, tj. 1 dzień szkoleniowy składałby się z 4 modułów. Docelowi odbiorcy Ten kurs jest skierowany do tych, którzy chcą uzyskać szybki przegląd współczesnego rozwoju oprogramowania Waterfall & Agile i jego wpływu na zarządzanie projektami, testowanie i analizę biznesową.
14 godzin
Dashbuilder to aplikacja internetowa typu open source do wizualnego tworzenia pulpitów nawigacyjnych i raportów biznesowych. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć pulpity biznesowe i raporty przy użyciu Dashbuilder. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfiguracja wizualna i personalizacja pulpitów nawigacyjnych metodą "przeciągnij i upuść Tworzenie różnych typów wizualizacji przy użyciu bibliotek wykresów Definiowanie interaktywnych tabel raportów Tworzenie i edytowanie wbudowanych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) Dostosowywanie wyglądu i sposobu wyświetlania metryk
Publiczność
  Menedżerowie Analitycy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
28 godzin
Cel: Uczestnicy będą w stanie analizować duże zbiory danych, wyodrębniać wzorce, wybierać odpowiednią zmienną wpływającą na wyniki, tak aby nowy model był prognozowany z wynikami predykcyjnymi.
14 godzin
Istnieje wiele wypróbowanych i przetestowanych wzorców powszechnie dostępnych dla każdego. Czasami jest to tylko kwestia zmiany nazw i zaimplementowania wzorca w konkretnej technologii. Może to zaoszczędzić setki godzin, które w przeciwnym razie zostałyby poświęcone na projektowanie i testowanie. Cele szkolenia Kurs ten ma dwa cele: po pierwsze, pozwala na ponowne wykorzystanie powszechnie znanych wzorców, po drugie, pozwala na tworzenie i ponowne wykorzystanie wzorców specyficznych dla danej organizacji. Pomaga oszacować, w jaki sposób wzorce mogą obniżyć koszty, usystematyzować proces projektowania i wygenerować strukturę kodu opartą na wzorcach. Odbiorcy Projektanci oprogramowania, analitycy biznesowi, kierownicy projektów, programiści i deweloperzy, a także menedżerowie operacyjni i menedżerowie działów oprogramowania. Styl kursu Kurs koncentruje się na przypadkach użycia i ich związku z konkretnym wzorcem. Większość przykładów jest wyjaśniona w UML i w prostych przykładach Java (język może się zmienić, jeśli kurs jest zarezerwowany jako kurs zamknięty). Kurs prowadzi przez źródła wzorców, a także pokazuje, jak katalogować i opisywać wzorce, które można ponownie wykorzystać w całej organizacji.
21 godzin
Cel: To szkolenie ma na celu pomóc menedżerom produktu, właścicielom produktów, analitykom biznesowym, architektom systemów i programistom zrozumieć, jak skutecznie zarządzać wymaganiami na podstawie wizji produktu, aby dokładnie poprowadzić programistów w ich wdrażaniu. Mówiąc bardziej szczegółowo, kurs ten ma na celu pomóc menedżerom produktu w lepszym definiowaniu propozycji wartości ich produktów na podstawie strategii i potrzeb interesariuszy. Analitycy biznesowi i właściciele produktów rozumieją, jak opisać wymagania zaległości produktowych, a następnie odkryć odpowiednie epiki i historie użytkowników systemu, przyczyniając się jednocześnie do tworzenia wymaganej wartości. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom studium przypadku uczestnicy dowiadują się, jak szczegółowo opisać takie wymagania, aby zweryfikować prawidłowe zrozumienie potrzeb i przygotować testy akceptacyjne systemu. W ten sposób, korzystając z bardzo powszechnego i produktywnego profilu UML, uczą się strukturyzować wymagania w celu efektywnej komunikacji z architektami i programistami poprzez iteracyjny proces gromadzenia wymagań. Publiczność:
  Menedżerowie produktu Właściciele produktu Analitycy biznesowi Każdy zainteresowany procesem wymagań Management
21 godzin
Apache Hadoop jest najpopularniejszym frameworkiem do przetwarzania Big Data. Hadoop zapewnia bogate i głębokie możliwości analityczne i wkracza do tradycyjnego świata analityki BI. Ten kurs wprowadzi analityka w podstawowe elementy ekosystemu Hadoop i jego analityki Publiczność Business Analitycy Czas trwania trzy dni Format Wykłady i ćwiczenia praktyczne.
21 godzin
Format kursu Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do świata Process Mining. Omawiamy podstawowe narzędzia do odkrywania i modelowania procesów w oparciu o surowe dane z dzienników zdarzeń. Kurs skupia się wprowadzeniu pojęć z dziedziny Process Mining oraz możliwych zastosowaniach. Studia przypadków z życia codziennego analizowane są w formie ćwiczeń przy użyciu platform open source m.in. ProM.
21 godzin
Format kursu Kurs rozpoczyna się od przeglądu zastosowań i analiz Process Mining. Omawiamy bibliotekę bupaR oraz różne algorytmy do odkrywania i analizowania procesów w oparciu o dane. Spoglądamy do wnętrza struktur danych będących podstawą modelowania odkrywanych procesów. Kurs skupia się na technicznych aspektach Process Mining. Studia przypadków z życia codziennego analizowane są w czasie ćwiczeń w R.
21 godzin
Format kursu
Kurs rozpoczyna się od przeglądu zastosowań i analiz Process Mining. Omawiamy bibliotekę pm4py oraz różne algorytmy do odkrywania i analizowania procesów w oparciu o dane. Spoglądamy do wnętrza struktur danych będących podstawą modelowania odkrywanych procesów. Kurs skupia się na technicznych aspektach Process Mining. Studia przypadków z życia codziennego analizowane są w czasie ćwiczeń w Python.
 
14 godzin
Cel: Pomaganie analitykom technicznym i projektantom w zrozumieniu, jak przejść przez implementację wymagań oprogramowania, zapewniając identyfikowalność między specyfikacjami biznesowymi a kodem oprogramowania. Ten 2-dniowy kurs szkoleniowy ma na celu pomoc analitykom technicznym i projektantom w projektowaniu specyfikacji opisanych przez analityków biznesowych. Po przekształceniu w reprezentacje komponentów oprogramowania, wynikowe komponenty systemu śledzą wymagania systemowe w kierunku struktur komponentów oprogramowania. Wreszcie, te specyfikacje techniczne są implementowane w kodzie oprogramowania i testowane na podstawie komponentów. Wynikowe komponenty oprogramowania zapewniają dobry poziom reaktywności na zmiany, ponieważ pozwalają na oddzielne śledzenie zachowań systemu warstwa po warstwie (od interfejsów użytkownika do warstwy obiektów biznesowych poprzez komponenty aplikacji, w których przechowywane są wybory użytkowników.
14 godzin
Cel szkolenia Tworzenie raportów z użyciem narzędzi Power BI, udostępnianie ich współpracownikom. Import i łączenie danych z plików i baz  SQL. Transformacja, konwersja i scalanie dostępnych informacji.
21 godzin
 
Format kursu
Kurs rozpoczyna się od przeglądu zastosowań i analiz Process Mining. Omawiamy zaawansowane narzędzia do odkrywania i modelowania procesów w oparciu o surowe dane z dzienników zdarzeń. Kurs skupia się na cyklu życia projektu Process Mining oraz dobrych praktykach stosowanych przy wdrażaniu tego typu projektów. Do ćwiczeń wykorzystane są studia przypadków z życia codziennego, a zestawy danych są analizowane przy użyciu platform open source m.in. ProM.

Last Updated:

Szkolenie Business Analysis, Business Analysis boot camp, Szkolenia Zdalne Business Analysis, szkolenie wieczorowe Business Analysis, szkolenie weekendowe Business Analysis, Kurs Business Analysis,Kursy Business Analysis, Trener Business Analysis, instruktor Business Analysis, kurs zdalny Business Analysis, edukacja zdalna Business Analysis, nauczanie wirtualne Business Analysis, lekcje UML, nauka przez internet Business Analysis, e-learning Business Analysis, kurs online Business Analysis, wykładowca Business Analysis

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions